အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည့္ အခ်က္ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ထုတ္ျပန္

 

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ထုတ္ျပန္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ထုတ္ျပန္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရာခံရွိသူမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေပးရမည့္
အခ်က္ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကုိ
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂) တြင္ ယခုလ ၁ဝ ရက္တြင္
အခမ္းအနားျဖင့္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိုလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မိန္႔
ခြန္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ထိုအခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။

'အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းက်င့္ဝတ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး၊ ကိုယ္က်င့္
တရားေကာင္းမြန္ေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈမ်ားေပးဖို႔၊ တိုင္ၾကားေရးနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုင္ရာ
ထိေရာက္မႈရွိဖို႔၊ အဆင့္ျမင့္ရာထူးရာခံရွိသူေတြရ့ဲ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေပးဖို႔၊
နည္းပညာအသစ္ေတြနဲ႔ ပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စားႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းကို
နည္းပါးေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စတ့ဲအစီအစဥ္ေတြလည္း ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္''ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ''အဆင့္ျမင့္ရာထူးေနရာမ်ားႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိေသာ
ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေစရန္ႏွင့္ ထိုေၾကညာ
ခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းရန္အတြက္ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္'' ဟု
အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အစိုးရသစ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိအတိုင္း အဂတိကင္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥသည္ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးေၾကာင္း
လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

''အဂတိလိုက္စားမႈဟာ တိုင္းတာဖို႔ခက္သလို၊ သတိျပဳမိဖို႔လည္းခက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ
ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးတာကေတာ့ ယုံမွားသံသယ မရွိႏိုင္ပါဘူး''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထက္အရာရွိ၊ ဝန္ႀကီးမ်ားသိရမည့္
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သက့ဲသို႔ တင္ျပရန္လည္းတာဝန္
ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ''ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္အေတြးအေခၚေတြအတြက္ ေနရာ
မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဆိုတာ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္တ့ဲ အစိုးရအေပၚမွာ
တာဝန္ခံရပါတယ္'' ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ရည္ၫႊန္းေျပာၾကား
ခ့ဲသည္။

အစိုးရေနျဖင့္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိေနၿပီး သင့္တင့္မွ်တေသာ
လုပ္ခလစာ ရရွိေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အေထြေထြခံစားခြင့္မ်ားရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးသြား
ရမည္ဟု ဆိုသည္။ ''လစာတိုးျမင့္ေရးဟာ ဝန္ထမ္းေတြ ေမွ်ာ္လင့္သလို ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏိုင္ေသးေပမဲ့
အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပ့ံပိုးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

''ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းက သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ဟာ
ေဆာင္ရြက္ေပးရတ့ဲ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ အပိုေငြေၾကး ေတာင္းခံမႈေတြရွိတယ္လို႔
ဆိုပါတယ္''ဟု ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္၏ ဌာေနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး မစၥတာ ပီတာဘတ္ခ်္လာက
အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ပိုမိုျမင့္မားတ့ဲ စံႏႈန္းအသစ္ေတြကို ခ်မွတ္ဖို႔နဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ အေလ့အထေတြကို တိုင္ၾကားဖို႔
အတြက္ တာဝန္ခံမႈယႏၲရားေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ဟာက ဒီမဟာဗ်ဴဟာရဲ႕အဓိက အစိတ္အပိုင္းေတြပဲ
ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အခ်ိတ္အဆက္ကို ၄င္းက
ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကတည္းက စတင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး
ေျပာင္းလဲမႈကိုလိုလားေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္
ျဖစ္မည့္အျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကိုလည္း ျပည္သူအားလုံး ရရိွေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဝင္းသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမ်ား
ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သက့ဲသို႔၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈကို
တိုက္ဖ်က္ရန္အခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၏
လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္ ျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္သက့ဲသို႔ အစိုးရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္
ဥပေဒကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရန္ ရွိေနသည္။

''ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ တိုးတက္ေစေရး ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ 'ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒ' ၏
ယူဆခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အစိုးရ၏တရားဝင္သတင္းအခ်က္မ်ားအားလုံးကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရမည္
ဟူသည့္အခ်က္ကို ေစာဒကတက္ရန္အတြက္ ၄င္းဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္''ဟု
မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုခ်ျပႏိုင္ျခင္း
မရွိေသာ္လည္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေပးရမည့္အခ်က္ကို
ယခုစီမံခ်က္တြင္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမည္မေဖာ္လိုေသာ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ရွိ အရာထမ္းတစ္ဦးကမူ မျဖစ္သင့္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္သည့္အျပင္
နည္းလမ္းမက်ဘဲ အဆင့္ေက်ာ္ေနေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

''ဝန္ထမ္းကိုပိုင္ဆိုင္မႈ ထုတ္ျပခိုင္းတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒါကအဆင့္ေက်ာ္ေနတယ္လုိ႔
ျမင္တယ္။ အရင္လုပ္ရမွာက ဝန္ထမ္းေလာကမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္တ့ဲသူ၊ အဂတိ
လိုက္စားတ့ဲသူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ခ်ျပအေရးယူသင့္တာ။ အခုအဲဒီလိုအေရးယူလိုက္တယ္
ဆိုတာမ်ဳိး ဘယ္ေလာက္ရွိလို႔လဲ။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဝန္ထမ္းကို အဂတိ မလုိက္စားႏိုင္ေအာင္
ပိုင္ဆိုင္မႈ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခိုင္းမယ္ဆိုတာကေတာ့ အဆင့္ေက်ာ္ေနတယ္လို႔ပဲ ျမင္တယ္'' ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္က ေကာက္ယူခ့ဲသည့္စစ္တမ္းအရ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းအားလုံး၏
၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ အထက္တြင္ ၃၉
ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း