ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးေတာ့မည္

ျပည္သူမ်ားက ပယ္ဖ်က္သည္အထိ လိုလားေနၾကသည့္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ပါ၀င္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး
ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္
ေဆြးေႏြးၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ဥပေဒၾကမ္းရွိ ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္
ငါးခ်က္ကို တင္သြင္းကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကား
ၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႕ေနာက္ဆံုးထားကာ
အမည္စာရင္းေပးပို႕ၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာျပင္ဆင္မည့္
အခ်က္မ်ားမွာ ‘ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန’ ကို လက္ရွိအမည္
‘ပုိ႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန’ ဟုလည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ ‘အႏုိင္ထက္ျပဳျခင္း’ ၊ ‘မတရား တားဆီးကန္႕ကြက္ျခင္း’ ႏွင့္ ‘မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း’
စသည့္ ျပစ္မႈ သံုးမ်ိဳးကို ပယ္ဖ်က္ရန္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္
ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို
ေတာင္းခံရန္ မလိုအပ္သျဖင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာမႈ မရွိဘဲ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္
မူလဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)ကို ပုဒ္မ ၆၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)၊ (ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၈၊ ပုဒ္မခြဲ(က)တို႕တြင္
အက်ံဳး၀င္သည့္ ျပစ္မႈမွ တစ္ပါး က်န္ျပစ္မႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုသည့္အခါ ၀န္ႀကီးဌာန၏
ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရမည္ဟု အစားထိုး ျပင္ဆင္ရန္ဟု လည္းေကာင္း၊ တရားစြဲဆိုသူမ်ားအေနျဖင့္
ေျဖရွင္းထုေခ်ရာတြင္ ပြင့္လင္း မွ်တစြာ အာမခံျဖင့္ အခ်ဳပ္လြတ္ထုေခ်ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရရွိေစႏုိင္ေရး
အတြက္ မူလဥပေဒပုဒ္မ ၈၀ တြင္ ပုဒ္ခြဲ(ဂ)ကို အသစ္ျဖည့္စြက္၍ ပုဒ္မ ၆၅၊ ပုဒ္မ ၆၆ ပုဒ္မခြဲ(က)၊
(ခ)ႏွင့္ (ဃ)တို႕ပါ ျပစ္မႈမ်ားကို အာမခံေပးႏုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ အသေရဖ်က္မႈ
ကဲ့သို႕ေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ နစ္နာသူမဟုတ္ဘဲ အျခားမသက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ၀င္ေရာက္တိုင္ၾကားေနမႈ
မ်ားေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ကိစၥမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ မူလဥပေဒပုဒ္မ ၈၀ တြင္
ပုဒ္မခြဲ (ဃ)ကို အသစ္ျဖည့္စြက္၍ ပုဒ္မ ၆၆၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ပါ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုခုကို
အသံုးျပဳၿပီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို အသေရဖ်က္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာနစ္နာသူ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊
နစ္နာသူကိုယ္စား လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူက ျဖစ္ေစ တိုင္တန္းခ်က္အရ မဟုတ္လွ်င္
အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္တို႕ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို အသံုးျပဳၿပီး လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား တိုင္ၾကားမႈမ်ား
တစ္ေန႕တစ္ျခား မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး လက္ရွိျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအရ
တရားစြဲဆိုခံရသူအေနျဖင့္ မမွန္မကန္စြပ္စြဲ တုိင္ၾကားျခင္းခံရပါက နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိကာ
ျပည္သူမ်ားအၾကားေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္ေနေသာေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးက
လႊတ္ေတာ္သို႕ တင္ျပခဲ့သည္။

တရားစြဲဆိုရန္အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီး
ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက “၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူဖို႕ လိုအပ္တဲ့ က်န္ရွိတဲ့ ျပစ္မႈေတြကေတာ့
နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္” ဟု
လႊတ္ေတာ္သို႕ ထည့္သြင္း တင္ျပသည္။

ပုဒ္မ ၆၆ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)တြင္ ေငြေၾကး သို႕မဟုတ္ ပစၥည္းခိုးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းႏွင့္
အက်ိဳးပ်က္စီးေစျခင္းတို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာမခံေပးႏုိင္သည့္
ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က တင္ျပခဲ့သည္။

“အခုအဆိုတင္တာသည္ ၆၆(ဃ) ကို ဖ်က္တာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ တရားစြဲ၊ အာမခံေပးႏိုင္ေအာင္
အတြက္ တရားစြဲဆုိခံရတဲ့သူက မတရားစြဲဆိုခံရတာျဖစ္တဲ့အခါက် သူ႔မွာ ထုေခ်ပိုင္ခြင့္
လြတ္လြတ္လပ္လပ္အာမခံ လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္တာေပါ့” ဟု ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက
သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္သာ
ျဖစ္ၿပီး မတရားအသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒအပါအ၀င္ အျခားေသာဥပေဒမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္
ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ဒါေပမယ့္ ဒီဘက္ပိုင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းေတာ္ေတာ္ေလး မ်ားလာၿပီးေတာ့ အမ်ားျပည္သူေတြကလည္း
ဒီဟာအေပၚ အာရံုစိုက္ၿပီး ေျပာဆိုလာတဲ့ အျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကအစ
ေျပာဆိုလာတဲ့အတြက္ ဒီလုိ အဆိုတင္သြင္းရတာျဖစ္တယ္၊ ရဲအေရးပုိင္တဲ့ အမႈအျဖစ္
သတ္မွတ္တာေတာ့ နဂုိဥပေဒမွာလည္းပါတယ္၊ အခုလည္း ဆက္ၿပီးထားထားတယ္” ဟု
ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား အသေရဖ်က္မႈသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မတြင္လည္း ပါရွိၿပီးျဖစ္ၿပီး
ယခုအဆိုျပဳထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားသူႀကီးက
အာမခံေပးႏိုင္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ ပါရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ အာမခံေပးႏုိင္ရမည္ဆိုေတာ့ အာမခံေပးခ်င္လည္းရတယ္၊ မေပးခ်င္လည္းရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့၊
အာမခံေပးတယ္ဆုိကတည္းက သူ႔မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အခ်ဳပ္လြတ္ ထုေခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသြားမွာ
ျဖစ္တယ္။ ဒီဟာကလည္း ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ျပင္တယ္ဆုိတာ ျဗဳန္းစားႀကီး အမ်ားျပည္သူရဲ႕
သေဘာထားကိုလည္း အေလးထားရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ဖက္ေပ့ါ အေလးထားသလုိ
အကာအကြယ္ေပးတဲ့ဟာလည္း ေပ်ာက္မသြားေအာင္ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရတာေပါ့။
ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္လို အေျပာင္းအလဲ
ရွိမယ္ဆိုတာ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

ယခုအဆိုျပဳခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စု
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး လံုၿခံဳေရး၊
တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီမွ တစ္ဆင့္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႕တြင္
ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္လည္း
ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ ေပးပို႕ေဆာင္ရြက္ရန္
သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ျပင္ဆင္မယ့္ အခ်က္ထဲမွာ ‘အာမခံေပးႏုိင္သည္’ဆိုတဲ့ အခ်က္က တရားသူႀကီးက
အာမခံမေပးလည္း ရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးသက္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိရွိေနတဲ့
သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ ကြာျခားမႈမရွိဘူး၊ ဘယ္သူ႕ကိုျဖစ္ျဖစ္ အာမခံရရမယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ေစာ္ကားလို႔႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ကို ေစာ္ကား လို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေျပးညီ ဘယ္သူ႕ကိုမဆို
တရားသူႀကီးက အာမခံေပးရမယ္” ဟု ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျပင္ဆင္ေရး
လူထုလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္သူ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဆာင္းခက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကီးၾကပ္အကာအကြယ္
ေပးႏုိင္ရန္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဟုဆိုကာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္
အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း