တရားမ၀င္ အိမ္အကူမ်ား ေစလႊတ္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကို ရာသက္ပန္လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အမည္မဲစာရင္း ထည့္သြင္းသည္အထိ အေရးယူရန္ ၀န္ႀကီး ဌာနစီစဥ္ေန

ျပည္ပသို႕တရားမ၀င္အိမ္အကူမ်ား ေစလႊတ္သည့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားကို ရာသက္ပန္
လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အမည္မဲစာရင္း ထည့္သြင္းသည္အထိ အေရးယူရန္
စီစဥ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဇူလိုင္လ ၂၄ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

လက္ရွိတြင္ အိမ္အကူအျဖစ္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးကို တရားမ၀င္ ေစလႊတ္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္သည့္
ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုကို သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ လိုင္စင္သက္တမ္း သံုးႏွစ္
ပိတ္သိမ္းကာ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု အဆိုပါေန႕က ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀း၌ ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ ဆက္လက္ေဖာက္ဖ်က္မယ္ဆိုလို႕ရွိရင္ အဲ့ဒီေအဂ်င္စီေတြ
ကို ရာသတ္ပန္လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းတာ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း အမည္မဲစာရင္းထည့္သြင္းၿပီးေတာ့
ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားဖို႕ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္
ရွိပါတယ္ ” ဟု ဦးသိန္း ေဆြက ေျပာသည္။

ထိုသို႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အိမ္အကူမ်ားကိုယ္တိုင္က အခ်က္အလက္မ်ားကို
မွန္ကန္ျပည့္စံုစြာေပးရန္လိုအပ္သကဲ့သို႕ ဥပေဒႏွင့္အညီ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ဖို႕လည္း လိုအပ္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

“ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕လည္းပဲ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေရာက္ရွိေန
ျမန္မာ အိမ္အကူ အလုပ္သမားစာရင္းကိုလည္း ေကာက္ယူလ်က္ရွိပါတယ္၊ အဲ့ဒီစာရင္းမ်ားအေပၚ
မူတည္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံသားမွန္ကန္လွ်င္
အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးသြားဖို႕ရွိပါတယ္ ” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက
ေျပာသည္။

အိမ္အကူမ်ားကို အလုပ္သမားစိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအသိအမွတ္ျပဳ အေထာက္အထားမ်ား
ထုတ္ေပး ျခင္းႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိေရး၊ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေရးကိ စၥမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

“ျပည္ပသို႕ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္တဲ့ ျမန္မာအိမ္အကူ အလုပ္သမားမ်ား ျပည္ပရဲ႕ ဥပေဒနဲ႕ အညီ
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသြား မွာ ျဖစ္ပါတယ္၊စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ
ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာအိမ္တြင္း အေထာက္အကူျပဳလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕တို႕မ်ားနဲ႕
လည္းပဲ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိပါတယ္ ” ဟု ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို ျပည္ပသို႕ တရား၀င္ေစလႊတ္ျခင္းမရွိေသး
ေသာ္လည္း တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးအိမ္အကူ
အလုပ္သမားအေရအတြက္ ေန႕စဥ္ ၂၀ဦးမွ ၅၀ဦးအထိ ရွိေနသည္။

“ ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္
သင့္ေလ်ာ္ တဲ့အခ်ိန္မွာ သင့္ေတာ္တဲ့ ႏုိင္ငံကို တရား၀င္ ဥပေဒမ်ားနဲ႕ အညီ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႕အညီ ေစလႊတ္ႏုိင္ေရးကို စီမံေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု
ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးသိန္း ေဆြက ေျပာသည္။

လတ္တစ္ေလာတြင္ စကၤာပူႏုိင္ငံသို႕ သြားေရာက္ၿပီး အိမ္အကူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမား
မ်ားသည္ ျပသနာမ်ား ျဖစ္ပြားကာ စကၤာပူႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုး၌ ထြက္ေျပးအကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေန သည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

“ အဲဒီလို အကူအညီေတာင္းခံလာတယ္ဆိုရင္ လိုင္စင္မရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ လူပြဲစားမ်ားျဖစ္တယ္
ဆိုရင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူဖို႕အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္ ” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအထိ တရားမ၀င္ လူကုန္ကူးသည့္ အမႈေပါင္း ၅၉မႈကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕သို႕ လႊဲေျပာင္းေပးပို႕ၿပီး ဥပေဒနဲ႕အညီ
စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႕ အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ
စနစ္တက်ျဖစ္ ေစရန္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္
ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း