ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပး

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ပုဗၺသီရီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္
ႀကီးၾကပ္ေရးမႉးမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

"အဓိကကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ စနစ္တက်၊ မွန္ကန္မွ်တမႈ
ရွိေအာင္ရည္ရြယ္ပါတယ္" ဟု ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာတစ္ခုလွ်င္ ငါးဦးပါ၀င္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအေန
ျဖင့္ ရပ္ကြက္ (သို႕) ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ရန္ အမ်ားၾကည္ညိဳေလးစားၿပီး ဩဇာတိကၠမရွိသူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ တာ၀န္
ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

"အခုလိုဖြဲ႕လိုက္တာ အင္မတန္မွေကာင္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီလိုလုပ္တာ ဒီမိုကေရစီ
နည္းလမ္းက်တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ေတြကလည္း မွ်မွ်တတျဖစ္ျဖစ္ဖို႔ အရမ္း
အေရးႀကီးပါတယ္။ တာ၀န္လည္းႀကီးတယ္" ဟု ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕၊ ၀ဏၰဒီပရပ္ကြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္
တစ္ဦးက ဇန္န၀ါရီ လ ၁ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်က္မ်ားမွာ ရပ္ကြက္ (သို႕) ေက်းရြာအုပ္စု
အတြင္းရွိ အိမ္ေျခစာရင္းရယူ၍ သတ္မွတ္ထားေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ရပ္ကြက္(သို႔) ေက်းရြာ
အလိုက္ ဆယ္အိမ္စု အစုအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရမည္၊

ဆယ္အိမ္စု အသီးသီး၌ ေနထိုင္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီး (သို႔) အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသည့္
အိမ္ေထာင္စု ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား စုစည္း၍ ယင္းတို႔ေရြးခ်ယ္ရမည့္ ရပ္ကြက္(သို႔) ေက်းရြာ
အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး အတြက္ ပုဒ္မ(၅)တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားရမည္။

ဆယ္အိမ္စုတစ္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ အိမ္ေထာင္စု ဦးစီးမ်ားက မိမိတို႔ဆယ္အိမ္စုတြင္
ေနထိုင္သူမ်ားအနက္မွ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား လွ်ဳိ႕၀ွက္
ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူ၏ အမည္စာရင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္တို႔ကို တင္ျပ ေစရ
မည္။

ဆယ္အိမ္စု တစ္စုစီအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးကို သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား
ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ရွိ/ မရွိ စိစစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အရည္ အခ်င္းျပည့္စံုသူမ်ားကို ဆယ္အိမ္စု ကိုယ္စားလွယ္
မ်ားအျဖစ္ အမည္စာရင္း ျပဳစုရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ပုဒ္မခြဲ(ဃ) အရျပဳစုသည့္ အမည္စာရင္းပါ ဆယ္အိမ္စုကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္းကျဖစ္ေစ၊
တစ္ဦးထက္ ပို၍ျဖစ္ေစ မိမိတို႔အနက္မွ ရပ္ကြက္ (သို႔) ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ခန္႔အပ္
တာ၀န္ေပးရန္ အဆိုျပဳလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အမည္ကို တင္သြင္းေစၿပီး အမည္စာရင္းျပဳစုရမည္။

ပုဒ္မခြဲ(င) အရျပဳစုေသာ အမည္စာရင္းပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ား အနက္မွ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမႉးတစ္ဦးကို ဆယ္အိမ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးက လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆႏၵမဲေပး၍ ေရြးခ်ယ္ေစရမည္
ျဖစ္ၿပီး ရရွိေသာ မဲစာရင္းကို ေရတြက္ ေၾကညာ ေပးရမည္၊

ပုဒ္မ(ခ)အရ ေရြးခ်ယ္ရရွိ ေသာ ဦးစာေပး အစီအစဥ္္ကို ျပဳစုၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုးရရွိေသာ
ပုဂၢိဳလ္၏ အမည္စာရင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္တို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ တင္ျပရမည္
ျဖစ္သည္။

အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမွသာ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ
အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္ဟူ၍ သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း