ဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ ရန္ကုန္စည္ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဟုဆို

၂ဝ၁၄ ဒီဇင္ဘာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးေနသူတစ္ဦး။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)၂ဝ၁၄ ဒီဇင္ဘာ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးေနသူတစ္ဦး။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနၿပီျဖစ္
ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒပါ
အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ခံ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအတြက္
ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ အသက္ျပည့္သူတုိင္း မဲေပးခြင့္မရွိဘဲ
တရားဝင္အိမ္ေထာင္စုရွိသည့္ အိမ္ေထာင္တစ္စုလ်င္ တစ္ဦးသာ မဲေပးခြင့္ရျခင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္
အမတ္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ား၏ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ႏွစ္ ၅ဝ အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ကာ ယခု အစိုးရသစ္လက္ထက္
၌ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည္။

လက္ရွိအေျခအေန၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ သင့္ေလ်ာ္
သည့္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ က်င္းပရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က
တုိက္႐ိုက္အမည္ စာရင္း တင္သြင္းရမည့္ ေကာ္မတီဝင္ေလးဦးကိုသာ ဦးစြာေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ႏွင့္သီးျခားေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ နည္းဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာေတြပါ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က
အားလံုးကို ခ်ိန္ရမွာပါ။ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဆိုတာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့အတြက္ စည္ပင္
သာယာေကာ္မတီ တစ္ခုလံုးက စနစ္က်တဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္'' ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ
လူဦးေရ ၅ ဒသမ ၂ သန္းမွ လူ ၄ဝ၁,ဝဝဝ သာ မဲေပးခြင့္ရခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒအရ
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ႏိုင္ငံသားတုိင္းသည္ မဲေပးခြင့္ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ
တစ္ခုတည္းသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူတုိင္း မဲေပးခြင့္မရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္လည္း
ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ဝန္ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအစိုးရမွာ ¤င္းတုိ႔၏ သက္တမ္းတြင္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္း
ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ကိုလည္း အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။  

''နည္းဥပေဒေတြကို အရင္ဆံုးစၿပီး ျပင္ရမယ္။ နည္းဥပေဒေတြက လႊတ္ေတာ္ကို သြားစရာမလိုဘူး။
ဝန္ႀကီးဌာနေတြကေနၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကပဲ တိုက္႐ိုက္ေဆာင္ရြက္ရလုိ႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပန္စိစစ္
ပါမယ္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးမွသာ လူထုအတြက္ တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို
က်င္းပႏုိင္မွာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသံုးစရိတ္က စၿပီး ျပန္ၿပီး ျပင္ရမွာပါ။  ဒီအေျခအေနအတြက္
အခ်ိန္ယူၿပီး ဥပေဒျပင္ဆင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကၾကာဦးမွာပါ'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ၾကန္႔ၾကာေနဦး
မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ လတ္တေလာ၌ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး
ဦးညီညီက ေျပာသည္။

''ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆုတ္တာ ဘာမွေတာ့ ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒ၊
နည္းဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြအတုိင္းပဲ ဆက္လုပ္သြား႐ံုပဲရွိပါတယ္။ တျခား ႀကီးႀကီးမားမား
ေျပာင္းလဲမႈေတာ့ ေလာေလာဆယ္မရွိေသးဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ကြၽန္ေတာ္
တုိ႔ဆီ ဘာမွၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိေသးဘူး'' ဟု ¤င္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနၿပီျဖစ္သည့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာလည္း စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မသိေသးေၾကာင္းႏွင့္လာမည့္ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္မည့္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ တိတိက်က် သိႏိုင္မည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီဝင္ အဖြဲ႕ (၉) ဦးခင္ေမာင္တင့္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ေကာ္မတီဝင္ အဆင့္ဆင့္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃ဝဝ ခန္႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း