တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းရမည့္ သူနာျပဳရပ္ဝန္းလႈပ္ရွားမႈ

သူနာျပဳရပ္ဝန္းဖိႏွိပ္မႈရပ္ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သူနာျပဳမ်ား မတ္ ၁၅ ရက္က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့စဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)သူနာျပဳရပ္ဝန္းဖိႏွိပ္မႈရပ္ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သူနာျပဳမ်ား မတ္ ၁၅ ရက္က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့စဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားတြင္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားတကၠသိုလ္၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ေဖာက္
ဖ်က္ေသာ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ားခန္႔ထားျခင္း မျပဳရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊
ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူနာျပဳ
အသုိင္းအဝုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ သူနာျပဳရပ္ဝန္းဖိႏွိပ္မႈရပ္ဆိုသည့္
လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ပန္းခရမ္းေရာင္ ၾကက္ေျခခတ္ဖဲျပားမ်ားဝတ္ဆင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား သူနာျပဳ
အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

ကုသေရးဦးစီးဌာန၏ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္၊ သူနာျပဳမ်ား
အလုပ္ထြက္ျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးမွ လက္ေတြ႕က်ေသာ
ေျဖရွင္းနည္းကို အသံုးျပဳရန္၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ႏွင့္ သူနာျပဳ/သားဖြား သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ
ဒီဂရီ၊ ဒီပလိုမာ လက္မွတ္ရရွိသူမ်ားကို ႏိုင္ငံတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အျမဲတမ္းလိုင္စင္
ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ မိမိဆႏၵအရ ႏိုင္ငံတာဝန္မထမ္းေဆာင္ဘဲ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသူမ်ား
ကိုလည္း လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရာတြင္လည္း တရားဝင္
ခြင့္ျပဳသည့္စာကို ႏုတ္ထြက္စာတင္သည့္ေန႔မွ ေျခာက္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာထုတ္ေပးရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြား
ေကာင္စီ ဥပေဒအရ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ား၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္
အကာအကြယ္ေပးရန္ စသည့္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ပါဝင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ရန္ကုန္ႏွင့္
မႏၲေလးရွိ သူနာျပဳတကၠသုိလ္ႏွင့္ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက
မတ္ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးအပါအဝင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား
ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီ၊ အသင္း၊ သမဂၢႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ားထံ
ေပးပို႔ခဲ့သည္။ မတ္ ၁ဝ ရက္တြင္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ ႐ံုးခန္းတြင္ သတင္းစာရွင္းပြဲ
ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ငါးရက္အတြင္း ညိႇႏိႈင္းေပးရန္
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

၄င္းတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္
သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံသူမ်ားက မတ္ ၁၅ ရက္တြင္
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဆႏၵျပပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္၊
ေကာလိပ္အသီးသီးက ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း
ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားရွိ သူနာျပဳ
အင္အား လြန္စြာေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးအက်ဳိးကို
ေရွး႐ႈ၍ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအျဖစ္ သံုးႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစလိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုေပါင္း ၁,၁၂၃ ႐ံုရွိၿပီး အဆိုပါ
ေဆး႐ံုမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ သူနာျပဳစုစုေပါင္း ၂ဝ,၆၈၃ ဦးရွိကာ လစ္လပ္ေနရာ
၁၇,ဝ၂၁ ဦးရွိေၾကာင္း မတ္ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိတြင္ျပဳလုပ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္
အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းစာရွင္းပြဲတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ဆႏၵျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးရန္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အဖြဲ႕ကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက မတ္ ၁၆ ရက္တြင္
ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သူနာျပဳေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္
အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအပါအဝင္၊ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားကိစၥရပ္မ်ား
အတြက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား
သမဂၢမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား မတ္ ၁၇ ရက္တြင္
သူနာျပဳတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီမွ ႏိုင္င့ံ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္
ဝင္ေရာက္စဥ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ကတိအတိုင္း ႏိုင္ငံ့တာဝန္ မပ်က္မကြက္
ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွ အေရးယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ား
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီဥပေဒႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းကိုလိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္အလားတူကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက
ဌာနအတြင္း မိသားစုသဖြယ္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူနာျပဳႏွင့္
သားဖြားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေရးႏွင့္ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပး
လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕က မတ္ ၁၇ ရက္
တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ့တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သူကိုသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းတစ္စံု
တစ္ရာေၾကာင့္ ထြက္သြားပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီမွ လိုင္စင္
ျပန္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သိမ္းယူရာတြင္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္လာေရာက္
အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုံးႏွစ္ထမ္းေဆာင္ရမည့္သူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေနာက္
အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ဌာနမွ ထြက္ပါက လုိင္စင္ႏွစ္ႏွစ္ ထိန္းသိမ္းထားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားအတိုင္း သက္ဆုိင္ရာစာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုၿပီး လုိင္စင္ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း၊
လာမည့္ ၂ဝ၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ား
သည္ သုံးႏွစ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ရွိသူက
ေျပာသည္။

''ေဆြးေႏြးတုန္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သေဘာတူထားတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ သူတို႕
ကိုယ္တိုင္ သေဘာတူထားတဲ့အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္'' ဟု သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားကိစၥရပ္မ်ား
အတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕၏
ေခါင္းေဆာင္ေဒါက္တာ ေ႒းေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပခ်က္သည္ သူနာျပဳမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
မရွိေသာ္လည္း သူနာျပဳသမဂၢဘက္မွ ေက်နပ္သေဘာတူေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕၏
သတင္းစာရွင္းပြဲအၿပီးတြင္ ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢဘက္က
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈကိုေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈ဝ ရာႏႈန္းထိ သေဘာ
တူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္ ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ မေကခိုင္ထြန္းက
မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

''လက္တစ္လံုးျခားေပါ့။ ႐ုတ္တရက္ နားေထာင္လိုက္ရင္ေတာ့ အျပည့္အဝရတယ္လို႔ေတာင္
ခံစားလို႕ရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေက်ာင္းဆင္းဆင္းခ်င္းကို လုိင္စင္ထုတ္ေပးမယ္လို႔
ေျပာထားတာကို။ ေက်ာင္းဆင္းဆင္းခ်င္း လိုင္စင္ထုတ္ေပးၿပီး တကယ္လို႔ မဝင္ရင္လိုင္စင္
ျပန္သိမ္းမယ္။ အဲဒီေတာ့ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္ရင္ အကုန္လံုးရတယ္လို႔ထင္ရတယ္'' ဟု
ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံုႀကီးတြင္ လက္ရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ သူနာျပဳဆရာမ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း
ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဘက္မွ သေဘာတူေက်နပ္သည့္အေပၚ
လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢအေပၚ ေဝဖန္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆိုပါသမဂၢမွ
ဥကၠ႒ ကိုမင္းေက်ာ္လင္းက ''ဘာမွမရဘူးဆိုတာထက္ တကယ္ေတာ့ အျပည့္အဝမရခဲ့
တာေပါ့ေနာ္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သေဘာတူခဲ့တယ္ဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ခံႏိုင္တဲ့
အေနအထားရွိတဲ့ အေျဖရခဲ့လို႕ဗ်။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ သူတို႔ဖြဲ႕ေပးထားတဲ့ေကာ္မတီနဲ႔ ဆက္ၿပီး
ညိႇႏိႈင္းဖို႔ ရွိတယ္''ဟု၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း