တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒစနစ္ကို ျပင္ရမည္ဟု ေကာ္မတီဥကၠဌ ေျပာ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ကိုလိုနီအဂၤလိပ္လက္ထက္မွ ဆက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ေသာ
တရားစီရင္ေရး ဥပေဒစနစ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ခြဲ ဥကၠဌ
ဦးစိန္လွ(ႏုိႀတိပဗၺလစ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရး
အဖြဲ႔ခြဲဌာန ဖြင့္ပြဲတြင္ ကိုလိုနီအဂၤလိပ္လက္ထက္ မွက်င့္သုံးခဲ့ေသာ တရားစီရင္ေရးဥပေဒစနစ္မ်ားကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ကြၽန္ေတာ္အျမင္ ေျပာရရင္ အဂၤလိပ္စနစ္ကိုက ျပင္စရာ ရွိေနတယ္။ တရားလိုက ေျပာခ်င္တာေျပာ
တရားခံဘက္က ေျပာခ်င္တာေျပာ။ ဟိုဘက္ဒီဘက္ မတင္ခ်င္တာ မတင္ဘူး။ အဲေတာ့ အဓိက
အမွန္တရား ရွာေဖြရတာ ရမလာဘူး။ ဘယ္လိုစဥ္းစားမလဲဆိုေတာ့ အဂၤလိပ္ က ေပးသြားတဲ့
ဒီစနစ္ကိုက ျပင္စရာရွိေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္" ဟု ဥကၠဌ ဦးစိန္လွက ေျပာသည္။

အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒစနစ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ လူေနမႈစနစ္အေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျခင္း
မရွိသကဲ့သို႔ ဓမၼသတ္၊ ရာဇသတ္ႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းမ်ားကို မေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္
ကိုလိုနီေခတ္ အဂၤလိပ္ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ ေလ့လာသုံးသပ္ေနေၾကာင္း၊
ဘိုးဘြားလက္ထက္က ထားရွိခဲ့ေသာ ပညာရပ္မ်ားကို တဆင့္ထက္တဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ခြဲသည္
ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဦးစီးဌာန၊ တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားေရးဦးစီးမွဴး၊
တုိင္းေဒသႀကီး ဥပေဒခ်ဳပ္ရုံး ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ အရပ္ဖက္တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန အပါအဝင္ ၇ ဦးျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ခြဲသည္ တရားစီရင္ေရးက႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို
ေလ့လာကာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းကိစၥရပ္မ်ားကို သုံးသပ္တင္ျပျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
ခ်မွတ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တရားစီရင္ေရး
က႑ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အမ်ားျပည္သူကို အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ထုတ္ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ရာဇသတ္ႀကီးဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္ လူတစ္ေယာက္ ပါးရိုက္ခံရမႈသည္ ရဲအေရးမပိုင္မႈျဖစ္ၿပီး
ကိုယ္တုိင္ တရားရုံးမ်ားတြင္ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၾကရေသာ္လည္း လူတစ္ေယာက္ပိုင္ပစၥည္း
ေပ်ာက္ဆုံးမႈႏွင့္ခုိးယူခံရမႈတို႔တြင္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း၊ ထိုအခ်က္တုိ႔သည္
လူက်င့္ဝတ္သိကၡာတို႔ကို အေလးမထားျခင္းသေဘာကို သက္ေရာက္သည့္အတြက္
ျမန္မာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္ရမည့္ ဥပေဒစနစ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိန္လွက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဥေပဒခ်ဳပ္ရုံးသည္ ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရး အဖြဲ႔ခြဲ၏ ရုံးလုပ္ငန္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရး
အဖြဲ႔ခြဲ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ခင္ခ်စ္ခ်စ္(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒပညာဌာန)
က တာဝန္ခံ ႀကီးၾကပ္မည္ကာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဗဟိုအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေကာ္မတီသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
ေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေကာ္မတီ၏ လြတ္လပ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံႏွင့္ ဦးေဆာင္
ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ အားရေက်နပ္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း