မီးပြိဳင့္ကင္မရာမ်ား အလုပ္လုပ္ေနၾကၿပီလား

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာတြင္ အခ်က္ျပ မီးပိြဳင့္မ်ား တပ္ဆင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ သီရိလူ/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာတြင္ အခ်က္ျပ မီးပိြဳင့္မ်ား တပ္ဆင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ သီရိလူ/ ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္မႈ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မီးပြိဳင့္မ်ားအားလံုးကို အာ႐ုံခံစနစ္ျဖင့္
ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည္ဟု ကနဦးပိုင္းက သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မီးပြိဳင့္မ်ား အသစ္
တပ္ဆင္သည္ ကိုေတြ႕ရပါ၏။ တစ္ဖန္ ၿပီးစီးရမည့္ သတ္မွတ္ ရက္တြင္ မၿပီးႏုိင္ဟု
ထပ္၍ၾကားရျပန္သည္။ေနာက္ကိုေတာ့ မီးပြိဳင့္မ်ား အသစ္တပ္ဆင္၍ ၿပီးမၿပီးကို ေသေသခ်ာခ်ာ
ထုတ္ျပန္သည္ကို မေတြ႕ရေသး။ တာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕က မီးပြိဳင့္ အားလံုး အသစ္တပ္ဆင္ၿပီးၿပီ။
ကင္မရာမ်ားလည္း တပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္၍ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ယာဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေနၿပီဟု
ေျပာသံၾကားရသည္။

ဤကိစၥတြင္ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ မီးပြိဳင့္ မ်ားအားလံုး အသစ္တပ္ဆင္ျခင္းကိစၥ ၿပီးမၿပီး၊ ကင္မရာမ်ား
မွတ္တမ္းတင္ေနမေနဆိုသည္ တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာက တရားဝင္သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးပါဟု ဆိုခ်င္ပါ
သည္။ ထို႔ေနာက္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ မည္သည့္ အမႈကို မည္သည့္ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္
စသည္ကို လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ႀကိဳတင္သတိေပးသင့္ ပါသည္။

ၾကားေနရေသာ သတင္းမ်ားအရ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းတိုးေသာ အခါ ျပစ္မႈမ်ားရွိလွ်င္
ဒဏ္ေငြေဆာင္ရသည္ ဟု ဆိုေလသည္။ ဤသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သက္တမ္းတိုးခ်ိန္ တစ္ႏွစ္မွတစ္ခါသာ
သိရမည္ဆိုလွ်င္ အခ်ဳိ႕ကားမ်ားသည္ ဒဏ္ ေငြမ်ားစြာ ေဆာင္ရမည့္ကိန္းျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ စည္းကမ္း ခ်ဳိးေဖာက္မႈ အႀကိမ္အေရအတြက္တို႔ကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ကားလိပ္စာရွိရာသို႔
တတ္ႏိုင္သမွ် အႀကိမ္မ်ားမ်ား ပို႔ေပးရန္ ႀကိဳးစားသင့္ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အငွားယာဥ္ကို
ယာဥ္ေမာင္းသို႔ ေပးေမာင္းထားသူ ပိုင္ရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းက ဥပေဒကို အႀကိမ္မည္မွ်
ခ်ဳိးေဖာက္ထားသည္ကို သိရွိ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ယာဥ္သက္တမ္းတိုးခ်ိန္မွ သာ သိႏိုင္မည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ကားယူေမာင္း ေနေသာ ယာဥ္ေမာင္း အလုပ္က ထြက္သြား ၿပီဆိုလွ်င္ ပိုင္ရွင္သာ
တနင့္တပိုးႀကီး ဒဏ္ေငြ မ်ား ေဆာင္ရေပေတာ့မည္။

ထို႔ျပင္ ကားတစ္စီးကို ႏွစ္ေယာက္ သံုး ေယာက္ ေမာင္းၾကသည္မ်ားလည္း ရွိပါ၏။ ကာလၾကာရွည္မွ
သိရသည္ႏွင့္အမွ် မည္သူ ေမာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ မႈျဖစ္သည္ကိုသိရန္
ခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုးခ်ိန္ အထိ ေစာင့္မေနဘဲ
တစ္ႏွစ္အတြင္း သံုး ေလးႀကိမ္ အသိေပးရန္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ မီးပြိဳင့္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈ၊ ကင္မရာမ်ား အလုပ္လုပ္ေနမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျပည္သူမ်ား ကြဲကြဲျပားျပား သိရ ေအာင္၊ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ တရားဝင္
သတင္းထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ အေရးယူမည္ကိုလည္း ေျပာသင့္ ပါသည္။
သို႔မဟုတ္ပါက ယာဥ္မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းမ်ား တိုးသည့္အခ်ိန္တြင္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား မ်ားလာပါ
လိမ့္မည္။


(စာေရးသူ ဦးတင္ေမာင္ေအးသည္ ဂ်ပန္ အဆာဟိရွင္ဘြန္း သတင္းဌာန၏
ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ သတင္းေထာက္အျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ )

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း