သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း ေျမကြက္(၃)အား ပဏာမတင္ဒါ ေရြးခ်ယ္

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသ ေျမကြက္ အမွတ္(၃)အား တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ လႊဲေျပာင္း (BOT)စနစ္
ျဖင့္ ငွားရမ္းၿပီး ကတၱရာႏွင့္ ေရနံဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးရန္ ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္
သိုေလွာင္ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ PUMA  Energy Group က ပဏာမ
တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆး၍ ပဏာမ တင္ဒါ စိစစ္မႈတစ္ရပ္ကို ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္႐ံုးတြင္
ေမလ ၈ ရက္ေန႕က တင္ဒါေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

"ပဏာမ တင္ဒါ စိစစ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္နဲ႔ စိစစ္ပါမယ္။ အဲလို စိစစ္တဲ့အခါ အခ်က္
ႏွစ္ခ်က္ထက္ပိုၿပီး မညီၫြတ္ဘူးဆုိရင္ တင္ဒါပယ္ဖ်က္မယ္လို႔ တင္ဒါ၀ယ္ယူထားတဲ့အဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕ကို
ရွင္းျပထားၿပီးသားပါ။ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္တုိ႔အျပင္ အပိုဒ္(ခ)မွာ တင္ဒါလံုျခံဳမႈ အာမခံေငြ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ငါးသန္း ထားရိွရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္မပါရင္ တင္ဒါကို လံုး၀ပယ္ဖ်က္မယ္ဆုိၿပီး အခ်က္
တစ္ခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္တယ္။ တင္ဒါေရာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ အဖြဲ႕ ၁၈ ဖြဲ႕ လာေရာက္၀ယ္ယူ
ပါတယ္။ လာ၀ယ္ၿပီး တင္ဒါပံုစံ လာသြင္းေတာ့ တင္ဒါလံုျခံဳမႈ အာမခံ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္း
သြင္းတာ China Harbour Engineering Company နဲ႕  PUMA Energy Group အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕သြင္း
ပါတယ္" ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ျမင့္က တင္ဒါမ်ားပဏာမ
စစ္ေဆးမႈမျပဳလုပ္မီ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေဆးစိစစ္ခ်က္မ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရိွၿပီး တင္ဒါလံုျခံဳမႈ
အာမခံေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္း တင္သြင္းႏိုင္သည့္အတြက္ ဆြစ္ဇာလန္အေျခစိုက္ကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ PUMA  Energy Group ကုမၸဏီသည္ ပဏာမတင္ဒါေရြးခ်ယ္မႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့
သည္။

တင္ဒါေအာင္သည္အထိ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အား ဆက္လက္
တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ရန္ကုန္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ရန္ကုန္သတင္း