ဖတ္သင့္တဲ့ 'ဒီမုိကေရစီလက္စြဲ'

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အက်ယ္ေလာင္ဆုံးနဲ႔ အတိုးတိတ္ဆုံး အသံကို ေျပာပါဆိုရင္ 'ဒီမိုကေရစီ' ဆိုတဲ့
စကားကို ၫႊန္းျပရမွာပင္။

'ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ဒို႔အေရး' ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္တဲ့ ျပည္သူ႔
ေတာင္းဆိုမႈအသံအျဖစ္ အက်ယ္ေလာင္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ ျပည္သူေတြအၾကား 'ဒီမိုကေရစီ' ဆိုတဲ့ စကားကို ဖြင့္ဟ
မေျပာဆိုရဲေလာက္ေအာင္ တိုးတိတ္ခဲ့ရပါတယ္။

အာဏာရွင္ေတြ တြန္းခ်ခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွာ ျပည္သူေတြဟာ ဆင္းရဲတာနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံသား
အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စတဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုဆုံး႐ႈံးမႈနဲ႔အတူ အေျခခံ လြတ္လပ္မႈကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ 'ဒီမိုကေရစီ' လည္း ဆုံး႐ႈံးခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ျပည့္ျပည့္၀၀ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တာဆိုလို႔
'ဒီမိုကေရစီ'စနစ္ တစ္ခုပဲရွိပါတယ္။

ဒီအတြက္ 'ဒီမိုကေရစီ' စနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို စစ္မွန္တဲ့ 'ဒီမိုကေရစီ' စနစ္ကို
တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ တိုင္းျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြ
မ်ားမ်ားထြက္ေပၚဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တကယ္တမ္း ေရတြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ 'ဒီမိုကေရစီ' နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းဟာ
လက္ဆယ္ေခ်ာင္းျပည့္ေအာင္ မရွိပါဘူး။

တခ်ဳိ႕စာအုပ္ေတြက ပညာရပ္ဆန္ဆန္ အေရးအသားေတြျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕စာအုပ္ေတြက ႏိုင္ငံေရး
အ၀န္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ႏွီးႏႊယ္ ဆက္စပ္သူေတြသာ နားလည္ႏိုင္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့
စာအုပ္ေတြျဖစ္တာမို႔ အေျခခံျပည္သူေတြဟာ 'ဒီမိုကေရစီ' စနစ္ကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ဖို႔
ခက္ခဲေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြ နားလည္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ 'ဒီမိုကေရစီ'အေၾကာင္းကို ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ ေျပာဆိုႏုိင္ဖို႔
လိုအပ္ပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ 'ဒီမိုကေရစီလက္စြဲ' စာအုပ္က ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံမူေတြကို အေျချပဳထားၿပီး
'ဒီမိုကေရစီ'ကို စတင္ေလ့လာမယ့္သူေတြအတြက္ အ႐ိုးရွင္းဆုံးအေရးအသားနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့
စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္လုိ႔ ဆိုရမွာပါ။

စာေရးသူ ေအာင္ႏုိင္ရဲ႕ 'ဒီမိုကေရစီလက္စြဲ' စာအုပ္ကို ဖရီးဒမ္းစာအုပ္တိုက္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တိုဘာလက ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။

႐ိုးရွင္းတဲ့ အေရးအသားေၾကာင့္ 'ဒီမိုကေရစီ' စနစ္ကို ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ နားလည္လြယ္ကူတဲ့အတြက္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ထြက္ခဲ့တဲ့ ဒီစာအုပ္က
၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရပါတယ္။

'ဒီမိုကေရစီလက္စြဲ' စာအုပ္ကို ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အႏွစ္သား အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း၊
နားလည္လြယ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ရွင္းလင္းလြယ္ကူတဲ့ ေရးဟန္တို႔နဲ႔ ခ်ိန္ညႇိေရးသားထားတယ္လို႔
ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္မွာ အဓိက အပုိင္းႏွစ္ပိုင္းကို ခြဲျခားတင္ျပထားပါတယ္။ တစ္ပုိင္းက ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕
ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ပိုင္းကေတာ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံမူေတြအေၾကာင္း
ျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္အစမွာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို နားလည္လြယ္ေအာင္ အက်ဥ္းဖြင့္ဆုိေပးထားၿပီး
ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္၊
တရား႐ုံးကို နားလည္လြယ္ေအာင္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ ေရးဟန္နဲ႔ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

"ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြက ဘာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သလဲဆိုေတာ့
အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ဘာ အာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သလဲဆိုေတာ့ သူတို႔ ပုိင္ဆိုင္တဲ့
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာနဲ႔ ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္သလဲ
ဆိုေတာ့ အဖြဲ႕သုံးဖဲြ႕ကို အာဏာအပ္ႏွင္းၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက အဖဲြ႕သုံးဖဲြ႕ကို
ဘယ္လို အာဏာအပ္ႏွင္းသလဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ၿပီးေတာ့
အာဏာအပ္ႏွင္းပါတယ္" ဒါက 'ဒီမိုကေရစီ လက္စြဲ' စာအုပ္ထဲက စာေရးသူ ေအာင္ႏိုင္ ရဲ႕ ႐ိုးရွင္းတဲ့
အေရးအသားနဲ႔ ရွင္းျပဖြင့္ဆိုမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

'ဒီမိုကေရစီ' အေၾကာင္း ေစငုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ စာေရးသူေအာင္ႏုိင္ရဲ႕ 'ဒီမိုကေရစီလက္စြဲ'
စာအုပ္က ဖတ္သင့္တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္လို႔ ၫႊန္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

တန္ဖိုး က်ပ္ ၂,၅၀၀ နဲ႔ စာအုပ္ဆိုင္တိုင္းမွာ ၀ယ္ယူလုိ႔ ရႏိုင္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။