ေရႊ႕ဆုိင္းမည္ ဆုိလွ်င္

အမ်က္ေဒါသႏွင့္ မနာလုိ၀န္တုိမႈမွတစ္ပါး အျခားမည္သည့္အရာကုိမွ် မနက္ျဖန္အထိ
မေ႐ႊ႕ဆုိင္းပါႏွင့္။

မူရင္းဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီမူရင္းဓာတ္ပုံ - ေအအက္ဖ္ပီ

» အျပည့္အစံုသို႔