ကဲ… ကိန္းဂဏန္းေတြကို ေနရာခ်ရေအာင္ ...

အမွတ္စဥ္(၃၄၆)အမွတ္စဥ္(၃၄၆)

အမွတ္စဥ္(၃၄၅)အတြက္ အေျဖမွန္အမွတ္စဥ္(၃၄၅)အတြက္ အေျဖမွန္

အမွတ္စဥ္ (၃၄၅) ကံထူးရွင္ - ဦးေဌးေအာင္၊ ၁၂/ဥကတ(ႏိုင္) ၀၅၆၈၂၆။
ဖုန္း - ၀၉ ၄၀၀၄၃၅၆၃၇။

ကိန္းဂဏန္းေတြကို စီစဥ္ေနရာခ်ရမွာပါ။

ကစားနည္းရဲ႕စည္းကမ္းကေတာ့ အလ်ားလိုက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေထာင္လိုက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မညီမညာအကြက္
ကေလးမွာ တစ္ခုခ်င္းစီအေနနဲ႔ ခြဲၾကည့္ၿပီးျဖစ္ျဖစ္ ၁ ကေန ၉ အထိ စီစဥ္ေနရာခ်ေပးရမွာပါ။

ဒီကစားနည္းအေျဖကို လာမယ့္ တနလၤာေန႔ေနာက္ဆံုးထားၿပီး Tea Break က႑လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္၊
မွတ္ပံုတင္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ေဖာ္ျပလို႔ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဆီကို စာ (သို႔) 
teabreak.timeout@gmail.com ကတစ္ဆင့္ ေပးပို႔ရပါမယ္။

ကံထူးရွင္တစ္ဦးတည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္လို႔ ေန႔လယ္စာေကြ်းမွာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ကို ဖုန္းဆက္
အေၾကာင္းၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။