အင္းေတာ္ႀကီး၌ တာ၀န္ သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေန

အင္းေတာ္ႀကီးရွိ ခရီးသြားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)အင္းေတာ္ႀကီးရွိ ခရီးသြားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ကခ်င္ျပည္နယ္ အင္းေတာ္ႀကီးေဒသသုိ႔ လာ ေရာက္သည့္ ခရီးသြားမ်ား အဆုိပါေဒသရွိ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးတြင္ အျပဳသေဘာပါ၀င္ႏိုင္မည့္ ခရီးသြား
လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

တာ၀န္သိေသာ၊ အစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခု
ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈက
အင္းေလးကန္အပါအ၀င္ အျခားေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္စဥ္
ကာလအတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အလြန္အမင္းယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ ကို ဦးတည္ေစႏိုင္ေသာ
အမွားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိးကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္အုန္းက ေျပာသည္။

နည္းဗ်ဴဟာသစ္ကို ေဆြးေႏြးရန္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအား ေမလ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ ေန႔မ်ား
က က်င္းပခဲ့ရာ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ ကိုယ္စားျပဳေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံခရီး
သြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအသင္း အပါ အ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုး
ရအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အင္းေတာ္ ႀကီးကန္၏သဘာ၀ႏွင့္ ယဥ္ေက်း
မႈအေမြ အႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ကူညီၿပီး ေဒသခံမ်ားအား စစ္မွန္ေသာ စီးပြား
ေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးမည့္ တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ
အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အင္းေတာ္ႀကီးကန္တြင္ Fauna & Flora
International's (FFI) က စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ ေသာ ေဒသခံျပည္သူအေျချပဳခရီးသြား
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

FFI က အင္းေတာ္ႀကီးကန္ ရိွ လံုးတုံေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားကို အင္းခ်စ္သူ ဟုေခၚေသာ
သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွတစ္ဆင့္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား
ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ကူညီခဲ့သည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေရရွည္တည္တံ့ေစမယ့္ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီ ေနပါတယ္။
ဒါက ေဒသခံေတြအတြက္ ၀င္ေငြ ရရိွဖို႕ကိုလည္း ဖန္တီးေပးပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္
ငံမွာ ခရီးသည္ အမ်ားဆံုး လာေရာက္ လည္ပတ္တဲ့ အင္းေလး ကန္မွာလို ကမၻာလွည့္ခရီးသည္
ေတြ အမ်ား ႀကီးနဲ႔ ဆူညံ့ေနတဲ့ စက္ေလွေတြကို စီးတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ကယက္ေလွေတြက
ေအးခ်မ္းၿငိမ္ သက္မႈေတြနဲ႔ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အင္းေတာ္ႀကီး ကန္ရဲ႕ သဘာ၀အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုကို
ဖန္တီး ေပးထားပါတယ္"ဟု FFI  Myanmar ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဖရန္႔မြန္ဘာ့(ခ္)က ေျပာသည္။

အင္း..ခ်စ္သူ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ မေပၚေပါက္ခင္က အင္းေတာ္ႀကီးေဒသသို႔ ေရာက္ရိွ
လာေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား သည္ ေဈးႀကီးလွေသာ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ သာ လည္ပတ္
ခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုစက္ေလွမ်ားအစား ကယက္ေလွမ်ား၊ စက္ဘီးမ်ား၊ ေျခလ်င္ခရီးသြား
ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ဆူညံျခင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးျခင္း
ႏွင့္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ ရွားကာ သဘာ၀အလွကိုခံစားႏိုင္သည့္အခြင့္
အေရးတစ္ခုရရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အင္း..ခ်စ္သူ ခရီးသြား၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ အား စတင္မိတ္ဆက္စဥ္ကတည္းက လာ ေရာက္
လည္ပတ္သည့္ခရီးသြားအေရအတြက္ ေလးဆခန္႕ တိုးျမႇင့္လာေသာ္လည္း အင္းေတာ္ ႀကီး
ကန္သို႕ ေရာက္ရိွလာေသာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းပါး ေနဆဲျဖစ္
သည္။

လာမည့္ခရီးသြားရာသီတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား အဆိုပါေဒသသို႔ လာေရာက္
လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေျခလွမ္းသစ္တစ္ရပ္တြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ၾကလိမ့္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား