သတိထားရမည့္ ကေလးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳး လာေနခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားဦးတည္ သည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျပႆနာကို
သတိထားရန္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုက ေထာက္ျပထားသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဦးတည္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဆိုသည္မွာ ခရီးသြားမ်ားကို
ကေလးသူငယ္မ်ားျဖင့္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာေဖ်ာ္ေျဖေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္
ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနသည့္ မိဘမဲ့ကေလး၊ ေမြးစားခံ
ကေလးမ်ားကိုဗန္းျပ၍ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္၊ အလႉေငြမ်ားလက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
စသည္တို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဇူလိုင္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန
( MCRB)၊ဒိန္းမတ္အေျခစိုက္ ဒန္းနစ္ရွ္ လူ႔အခြင့္အေရး အင္စတီက်ဳ (DIHR)၊ ၿဗိတိန္
အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဳ (IHRB) တို႔က
ပူးေပါင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန
၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔က တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
"ကေလးေတြဆိုတာ အထူးသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ခံရႏုိင္ေျခ
မ်ားၾကပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထုိင္းနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားတို႔ထံကေန သင္ခန္းစာ
ေတြကိုယူရမွာပါ။

ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြေကာ၊ လာေရာက္ လည္ပတ္သူေတြကိုပါ ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္
ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ ကေလးေတြ အတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ပညာေပးလႈ႔ံေဆာ္မႈ ေတြအရွိန္ျမႇင့္ဖို႔
အဓိကေထာက္ျပလိုပါ တယ္" ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ "ျပည္ပခရီးသြားေတြ
ပမာဏ အမ်ားႀကီး လာဖုိ႔နဲ႔ ျပည္တြင္းဘုရားဖူးနဲ႔ခရီးသြားေတြအမ်ားႀကီးလာဖို႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္)
အေျခခံ အေဆာက္အအံုေကာ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္း ကပါ ျပင္ဆင္ထားမႈက အလြန္
အားနည္းေနပါတယ္" ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၏ အမႈေဆာင္ ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္က ကေလးမ်ားကို
လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈတြင္ သံုးသည့္ ျပႆနာကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာသည္။
"ကေလးေတြကို လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈမွာသံုးတဲ့ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ျမန္မာျပည္မွာ
ရွိေနၿပီလို႔ ဆိုႏုိင္တယ္ဗ်။ ဒါေပမဲ့ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မျဖစ္ေသးဘူး။ အဲဒါကို ျပႆနာ ႀကီးျဖစ္
မလာခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ကြ်န္ေတာ္သိသေလာက္
ေဂါက္႐ိုက္ၿပိဳင္ ပြဲခရီးစဥ္တစ္ခုက အေရွ႕တိုင္းသားတခ်ဳိ႕က ညဘက္ ေကတီဗီသြားရင္း
ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္အမ်ိဳးသမီးေလးေတြကို ရွာခုိင္းတယ္။ ပိုင္ရွင္ကလည္း ၁၄ ငါးေျခာက္ႏွစ္
အရြယ္ အမ်ဳိးသမီး ေလးေတြ ရွာေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္။ ဒါမ်ဳိး ေတြကျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒါေတြက
တရားမ၀င္ဘူး။ ဒီလိုကိစၥေတြအမ်ားစုက အခုလို ေကတီဗီေတြ ကပဲ အစျပဳၾကတယ္"ဟု
၎ကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ကေမၻာဒီးယားတြင္ျဖစ္ပြားသကဲ့သို႔ ေမြးစားခံကေလးမ်ားကိုဗန္းျပ၍
ခရီးသြား ဆြဲေဆာင္သည့္၊ အလႉေငြမ်ားလက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌
မေတြ႔ရေသးေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ကေလးသူငယ္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သည့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကမူ ထုိကိစၥမ်ဳိး
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားေနၿပီဟု ဆိုၾကသည္။ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (ယူနီဆက္ဖ္)
၏ အဆိုအရ မိဘမဲ့ႏွင့္ ေမြးစားခံကေလးကိုဗန္းျပ၍ ခရီးသြားဆြဲေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမွာ
ကမၻာတြင္က်ယ္ျပန္႔လာေနၿပီး အလႉေငြေကာက္ခံရရွိရန္ အလြန္လြယ္ကူ သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္
သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ မိဘမဲ့ ႏွင့္ ေမြးစားခံကေလးမ်ား တိုးပြားလာေစရန္ ပင္ မက္လံုးျဖစ္
လာေနသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ယူနီဆက္ဖ္၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေလ့လာခ်က္ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိဘမဲ့ကေလးအျဖစ္
မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့ရယူေနသူ၏ ၇၃ ရာႏႈန္းသည္
မိဘႏွစ္ဦးစလံုး၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးမွာ သက္ရွိထင္ရွားရွိၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိကဲ့သို႔
ကေလးသူငယ္ျပႆနာအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသြား အမ်ားအျပား သြား ေရာက္သည့္
ေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈ၀န္းက်င္တို႔အေပၚ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား
သက္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
"ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အထင္ကရေနရာေတြျဖစ္ တဲ့ ပုဂံ၊ အင္းေလးနဲ႔ က်ိဳက္ထီး႐ိုးစတဲ့ေဒသ ေတြဟာ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းကေန ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ ဖိအားေတြျဖစ္ေနေစပါၿပီ။
အဲဒါက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ ေတြနဲ႔ အဲဒီေဒသေတြဟာ ေရရွည္မွာ ခရီး သြားလည္ပတ္
စရာေနရာအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ေရးအတြက္ သက္ေရာက္လာေနပါတယ္"ဟု ေဖာ္ျပထား
သည္။ ထုိကိစၥေျပလည္ေစရန္ ခရီးစဥ္ေဒသစီမံ ခန္႔ခြဲေရးအစီအမံမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို
အစိုးရကဦးေဆာင္ ေရးဆြဲဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားလည္း
ပါ၀င္ေစသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳထားသည္။ "ဆိုးက်ိဳးေတြကိုျဖစ္ေစတဲ့ ေဈးကြက္ဆိုင္ရာ
မဟာဗ်ဴဟာေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ သဘာ၀၀န္းက်င္နဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ျပဳန္းတီး
ေစမယ္ဆိုရင္ တစ္ေန႔ ေရႊဥတစ္လံုး ပံုမွန္ဥ ေပးေနတဲ့ ငန္းႀကီးကို သတ္လိုက္သလိုျဖစ္ေစ
လိမ့္မယ္"ဟု အစီရင္ခံစာကဆိုသည္။

ဦးေနာင္းေနာင္းဟန္ကလည္း ခရီးသြား အမ်ားအျပား ၀င္လာရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔၀င္လာခ်ိန္တြင္
စီမံခန္႔ခြဲရန္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ရန္ အခ်ိန္မမီမည္ကို စိုးရိမ္သည္ဟုဆိုသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔
အတြက္ အခ်ိန္ အမ်ားႀကီးမရွိဘူး။ ေနာက္အစိုးရတက္လာရင္လည္း ေလးငါးဆေလာက္
တြန္းလုပ္မွရမယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။ ၂၀၁၃ဈ၂၀ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံခ်က္
အရ ထုိကာလအတြင္း ျပည္ပခရီးသည္ ၂၀ ဒသမ ၄ သန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းခရီး သြား သန္း ၃၀
ခန္႔ရွိလာေစရန္ ရည္မွန္း ထားသလို၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကိုလည္း ျမန္မာ့ခရီး သြားႏွစ္အျဖစ္
သတ္မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား