ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့တိုက္ ငါးဖမ္းျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္လိုအပ္

လင္းပိုင္မ်ား မ်ဳိးပြားျခင္းကို အဓိကအႏၲရာယ္ ေပးေနေသာ တရားမ၀င္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့တိုက္
ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာပိုက္မ်ားျဖင့္ ငါးဖမ္း ျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ လိုအပ္သည္ဟု မႏၲေလးႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကားရိွ
ေက်းရြာ ေျခာက္ရြာတြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္
ေနေသာ သားငွက္တိရစၦာန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (Wildlife Con- servation
Society)မွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"ရပ္ရြာေဒသရွိ ျပည္သူေတြကို တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိးျပဳတဲ့ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္လာရင္ ဧည့္သည္ေတြမ်ားလာ ေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့။ အဓိကရည္ရြယ္တာက ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတက္လာမယ္။ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္ေၾကာင့္
ပိုက္ဆံရမယ္ဆိုရင္ လင္းပိုင္ ေတြကို တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းတတ္လာမယ္ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိ
လင္းပိုင္ေတြ မ်ဳိးပြားမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အႏၲရာယ္ရွိ ေရွာ့ တိုက္ငါးဖမ္းနည္းေတြက လင္းပိုင္
အေကာင္ ေရ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

မႏၲေလးႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကား ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဒသသည္
ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၏ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်းရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community based tourism)
ေျခာက္ခုတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ သည္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားသည္ ေရ လုပ္သားမ်ား
ငါးဖမ္းရာတြင္ လင္းပိုင္မ်ား လာေရာက္ပူးေပါင္းငါးဖမ္းသည့္ ျမင္ကြင္းကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာရန္
ထိုေက်းရြာမ်ားသို႔ လာ ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္သည္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရမည့္ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး
ေရလုပ္သားမ်ား ငါးဖမ္းရာတြင္ လာေရာက္ပူးေပါင္း ဖမ္းဆီး ေပးေလ့ရွိေသာေၾကာင့္
လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားသည္။

"ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတြက ဟိုး အရင္ကတည္းက ဧရာ၀တီလင္းပိုင္းေတြကို
လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၾကည့္ၿပီး ျပန္သြား႐ံုပဲဆိုေတာ့ ေက်းရြာေန
ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာမွ အက်ဳိးမရွိဘူးေပါ့။ အခုေတာ့ ေက်းရြာလူထု အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း
ေအာင္ ခရီးသြားေတြလည္း အက်ဳိးရွိေအာင္ ရြာေျခာက္ရြာကို ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္
ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဧည့္သည္ေတြ က ရြာေျခာက္ရြာမွာရွိတဲ့ ႐ိုးရာအိုးလုပ္ငန္း၊
ခေမာက္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေရွးေဟာင္းဘုရားေတြ ကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္"ဟု ဦးေက်ာ္လွသိန္းက
ေျပာသည္။

သားငွက္တိရစၦာန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖြဲ႕၏ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအရ
မႏၲေလးႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကား ဧရာ၀တီ ျမစ္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဧရိယာတြင္ အေကာင္ေရ ၂၅ ေကာင္ခန္႔ရွိၿပီး မႏၲေလးမွ မန္းေမာ္ထိ
ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာတြင္ အေကာင္ေရ ၆၅ ေကာင္ခန္႔ရွိသည္။ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားကို
ရခိုင္၊ တနသၤာရီႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရတတ္သည္ဟု ၎က
ေျပာသည္။ "အဲဒီေဒသေတြမွာလည္း အခုလို လင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ရပ္ရြာအေျချပဳ
ခရီးသြားလုပ္ ငန္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔
ဧရာ၀တီ ျမစ္အတြင္းမွာပဲ ထပ္တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အခုထိေတာ့ ဘယ္ေနရာေတြျဖစ္မယ္
ဆိုတာ မေသခ်ာေသးပါဘူး"ဟု ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာသည္။

ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧရာ ၀တီလင္းပိုင္းမ်ား၏သဘာ၀ကို စိတ္၀င္စား၍
ရြာေျခာက္ရြာသို႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ားသည္ တစ္ညအိပ္၊
ႏွစ္ရက္ခရီးအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ ကုန္က်မည္။
ထိုအထဲတြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာတစ္
ေလွ်ာက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သြားေရာက္ ေလ့လာရာတြင္ ပို႔ေဆာင္ေပးမည့္ စက္ေလွ
ငွားရန္းအသံုးျပဳခမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး အျခား တည္းခိုခႏွင့္ ေဒသခံအိမ္မ်ားက ခ်က္ျပဳတ္
ေကြ်းေမြးခမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား