ခါကာဘိုရာဇီတြင္ ႏွင္းေလွ်ာစီး အပန္းေျဖစခန္းတည္ေဆာက္မည္

ပဲခူး႐ိုးမ ေဂဟအေျခခံ ခရီးသြားအပန္းေျဖစခန္းကို ျပင္ဆင္ေနစဥ္။ အိအိသူ / ျမန္မာတုိင္း(မ္္)ပဲခူး႐ိုးမ ေဂဟအေျခခံ ခရီးသြားအပန္းေျဖစခန္းကို ျပင္ဆင္ေနစဥ္။ အိအိသူ / ျမန္မာတုိင္း(မ္္)

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ဘက္စြန္းပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ေနာင္မန္း (Naungmung) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ
ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္တြင္ ႏွင္းေလွ်ာစီး အပန္းေျဖစခန္းတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္
ထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။

''ဒီအစီအစဥ္က ဟိုးအရင္ကတည္းက ရွိၿပီးသား။ ဒါကို ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ဆက္လက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္တယ္'' ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္တြင္ ႏွင္းေလွ်ာစီး အပန္းေျဖစခန္းတည္ေဆာက္ရန္ လာေရာက္
ေဆြးေႏြးထားသည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးရွိေသာ္လည္း ေရရွည္စီမံကိန္းျဖစ္
သျဖင့္ ေလ့လာမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးဝန္ႀကီးဌာန၏ မူဝါဒမ်ားအရ ၂ဝ၁၇၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဂဟအေျချပဳခရီးသြား
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး အခန္းက႑အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ
ကခ်င္ျပည္နယ္ ခါကာဘိုရာဇီေဒသကိုလည္း ေဂဟအေျချပဳခရီးသြားေနရာတစ္ခုျဖစ္လာရန္
ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ခါကာဘိုရာဇီေတာင္ထိပ္သည္ အျမင့္ ၁၉,၂၉၅ ေပ (၅,၈၈၁ မီတာ) ျမင့္မားၿပီး အေရွ႕ေတာင္
အာရွတြင္ အျမင့္ဆံုး ေရခဲေတာင္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ေတာင္ျဖစ္ကာ ကိုယ္ခံအားႏွင့္
က်န္းမာေရးေကာင္းသည့္သူျဖစ္ပါကႀကိဳတင္ေတာင္တက္ေလ့က်င့္ထားျခင္းမရွိလည္း
ခါကာဘိုရာဇီေတာင္၏ အျမင့္ေပ ၄,ဝဝဝ ခန္႔အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက
ထုတ္ျပန္ထားသည္။

''အဲဒီလိုေနရာေတြကို ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အခုေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့
ဂ်ပန္ခရီးသြားေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရး ပိုမိုဝင္ေရာက္လာႏုိင္သလို ဥေရာပေစ်းကြက္လည္း
ထိုနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ'' ဟု ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေတာင္တန္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဗဟိုအဖြဲ႕
(International Centre for Integrated Mountain DevelopmentICIMOD) ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့ေဂဟ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ (Myanmar Ecotourism Policy and Management
Strategy)ကို ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဂဟအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ICIMOD ႏွင့္
ပူးေပါင္းၿပီး ecolodgeguidelines ကိုလည္း ေရးဆြဲလ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

သစ္ေတာ ဧရိယာ ၄၉ သန္းတြင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းႀကိဳးျပင္ပ သဘာဝနယ္ေျမ၌ ေဂဟအေျချပဳ
ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ ၄ဝ ရွိေၾကာင္း၊ ထိုေနရာမ်ားအျပင္
သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ေဂဟအေျချပဳ ခရီးသြားေနရာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္
လ်ာထားေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာ
ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္က ေျပာသည္။

ပဲခူး႐ိုးမအတြင္း ပဲခူး႐ိုးမအမည္ရွိ ေဂဟအေျခခံအပန္းေျဖစခန္းကို ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းက
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းအပန္းေျဖစခန္းသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္
ပုဂၢလိကအပန္းေျဖစခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

''ဟိုတယ္ခရီးဝန္ႀကီးဌာနကို လာၿပီးေဆြးေႏြးထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ သံုးဦးရွိတယ္။
သူတို႔ကလည္း ပဲခူး႐ိုးမ ေဂဟအေျခခံ အပန္းေျဖစခန္းလို ေဂဟအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လိုသူေတြ ျဖစ္တယ္'' ဟု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က
ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ေဂဟအေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္
သဘာဝနယ္ေျမမ်ား၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိေစျခင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လာျခင္း
စသည့္ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ပဲခူး႐ိုးမ ေဂဟအေျခခံ အပန္းေျဖစခန္းဖြင့္ပြဲတြင္
သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား