ကမၻာတစ္၀န္း လူရွစ္ဦးတြင္တစ္ဦး ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ဒဏ္ခံေနရဆဲဟု ကုလသမဂၢ ေျပာၾကား

ေမာ္ရီေတးနီးယား ဒုကၡသည္စခန္းမွ မာလီကေလးငယ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီေမာ္ရီေတးနီးယား ဒုကၡသည္စခန္းမွ မာလီကေလးငယ္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ

ေရာမ- ကမၻာတစ္၀န္း လူရွစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ ေရရွည္ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈကို ခံေနရေၾကာင္း ကုလ
သမဂၢ၏ အစား အစာဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီက ေအာက္တို ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကိန္းဂဏန္းမ်ဳိးမွာ လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ရွိရာမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ၿပီး ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ
တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ေႏွးေကြးလာ ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀-၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေရရွည္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈဒဏ္ကို ခံေနရသူမ်ားမွာ သန္း ၈၇၀
ရွိခဲ့ေၾကာင္း အစားအစာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ (အက္ဖ္ေအအို) က ၎၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အစီ
ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ကမၻာ့လူဦးေရ၏
၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ ေရရွည္ဆာေလာင္ ငတ္မြတ္မႈ ဒဏ္မွ သက္သာရာရေစရန္
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

၎မွာ လူရွစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈဒဏ္ကို ခံေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကမၻာ့လူဦးေရ၏ သန္း ၈၇၀ ခန္႔ ဆိုသည္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံ
မ်ားႏွင့္ ကေနဒါ အားလံုးေပါင္း လူဦးေရခန္႔ျဖစ္ရာ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း၊ ၎မွာ ကမၻာ
ေပၚရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လံုေလာက္စြာ စားသံုးႏိုင္ရန္ သယံဇာတ ရွိေနေသာ ဤ
ကမၻာႀကီးတြင္ အႀကီးမား ဆံုး ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္း ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္ဟု Oxfam
အဖြဲ႕ အစည္းမွ လူကာခ်င္ႏိုတီက ဆိုသည္။

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္ေသာ ဤ အစီရင္ခံစာတြင္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ
ဒဏ္ခံရသူအေရအတြက္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔က တစ္ဘီလ်ံရွိခဲ့ရာမွာက်ဆင္း
လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

 FAO အဖြဲ႕က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသူဦးေရမွာ တစ္ဘီလ်ံ ရွိေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယခု ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔အစီရင္ ခံစာတြင္ ယင္းအခ်က္အလက္
မ်ားမွာ အတိအက်ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ ၍ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြက္
ကိန္းဂဏန္းသစ္မ်ား ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

ယခုနည္းလမ္းသစ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ျပန္ ေသာ ကိန္းဂဏန္းတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈဒဏ္ တိုက္ဖ်က္ေရး တိုးတက္မႈသည္ ယခင္ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္ထက္ ပိုမို
ေကာင္းမြန္ လာသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ အမ်ား စုမွာ
၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ အတြင္းကျဖစ္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႈ
ေလွ်ာ့ခ်ေရး တိုးတက္မႈမ်ားမွာ ေႏွးေကြးလာခဲ့သည္ ဟု ဆိုထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္ သူဦးေရကို ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ရန္
  Millennium Development Goal ကို ေရာက္ရွိရန္ စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳရမည္ဟု
ဆိုထားသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေႏွးေကြးလာျခင္းမွာ ကမၻာ့ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း၊ အစားအစာ ေဈးႏႈန္းျမင့္
တက္ျခင္း၊ ဇီ၀ေလာင္စာ တိုးပြားလိုအပ္လာျခင္းႏွင့္ ကမၻာ့ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲလာျခင္းတို႔
စေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ႏိုင္သည္ ဟု FAO အဖြဲ႕၏ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး
ဂ်ဳိမိုဆန္ဒါရမ္က ဆိုသည္။ ကမၻာ့ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္သူဦးေရ ၈၇၀ မွ ၈၅၂ သန္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ဆဲႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူဦးေရ၏ ၁၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈကို
ၾကံဳေတြ႕ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆာေလာင္ ငတ္မြတ္မႈဒဏ္ အျပင္းဆံုးခံရသူမ်ား မွာ
ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕အာရွ၊ အာဖရိက ဆာဟာရေအာက္ပိုင္း ေဒသတို႔ျဖစ္သည္ဟု
ယင္းအစီရင္ခံစာကဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ႏႈန္းမွာ ႏွစ္စဥ္က်
ဆင္းခဲ့ေစကာမူ ေဒသ အလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီတြင္ အေတာ္ပင္ ကြဲျပားျခား
နားလ်က္ ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း