ဇီကာႏွိမ္နင္းေရး ေထာက္ကူမည့္ ဓာတ္ခြဲခန္းျခင္

ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုက္ဘာေဒါ့ဖ္ၿမိဳ႕ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း ျခင္မ်ားကို စမ္းသပ္သုေတသနျပဳေနသည့္ သုေတသီတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုက္ဘာေဒါ့ဖ္ၿမိဳ႕ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း ျခင္မ်ားကို စမ္းသပ္သုေတသနျပဳေနသည့္ သုေတသီတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုင္ဘာေဒါ့ဖ္ - ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ၊ ဗီယင္နာ ၿမိဳ႕စြန္ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းအတြင္း၌ ျခင္သံမ်ား တဝီဝီတစီစီျဖင့္
ျပည့္လွ်ံေနသည္။ ယင္း ျခင္ထီးမ်ားကို ျခင္ဆန္ခါတပ္ထားေသာ ေသတၱာမ်ားတြင္ ထည့္ေလွာင္ထား
သည္။

သူတို႔ဘဝအတြက္လုပ္ရမည့္ တစ္ခုတည္း ေသာအလုပ္မွာ ျခင္မမ်ားကို သားမေပါက္ ေအာင္
ဟန္႔တားရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို အနီးကပ္
ေစာင့္ၾကည့္ သည့္အဖြဲ႕အျဖစ္ လူသိပိုမ်ားေသာ ႏိုင္ငံတကာအဏုျမဴစြမ္းအင္အဖြဲ႕ (IAEA) သည္
Dengue, Chikungunya ႏွင့္ ယေန႔ စတင္ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနေသာ Zika ဆိုင္းရပ္စ္ပိုးစြဲ ေရာဂါမ်ားကို
ျဖစ္ပြားေစသည့္ Aedes aegyptiကို ဝိုင္းဝန္းမ်ဳိးျဖဳတ္ ရွင္းလင္းရန္ အစပ်ဳိးလ်က္ရွိသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းက ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သည္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ဘက္ ကီလိုမီတာ
၃ဝ (၁၈ မိုင္) အကြာ ဆိုက္ဘာေဒါ့ဖ္ၿမိဳ႕ရွိ IAEA ၏ အထူးသုေတသနဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ သားမေပါက္ႏိုင္
aသာ အင္းဆက္ပိုးဖန္တီးသည့္ နည္းပညာ (SIT = sterileinsecttechnique) ကို လံုးဝ စိတ္ခ်ရေရး
အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ျခင္ထီးမ်ား၏ လိင္အဂၤါကို ေရဒီယိုလိႈင္းျဖတ္သန္းေစၿပီးေနာက္ သဘာဝေတာသို႔
ျပန္လႊတ္လိုက္ၾကသည္။ သဘာဝေတာတြင္ ယင္းျခင္ထီးမ်ားႏွင့္ မိတ္လိုက္ေသာ ျခင္မမ်ားသည္
မ်ဳိးမေအာင္သည့္ ဥမ်ားကိုသာ ဥၾကေတာ့သည္။ ျခင္ေကာင္ေရ ေလ်ာ့နည္းသြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ဤနည္းသည္ ဇန္ဇီဘာႏိုင္ငံက စီစီ ယင္ေကာင္ႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ ေျမာက္ဘက္ေဒသက Fruit fly
ေခၚ ယင္ေကာင္မ်ား အပါ အဝင္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပိုးေကာင္အခ်ဳိ႕ကို ႏွိမ္နင္းရွင္းလင္းရာတြင္
ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိၿပီး လက္တင္အေမရိကေဒသႏွင့္ ကယ္ရစ္ဘီယံေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကူးစက္ျပန္႔ပြား
ေနသည့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကပ္ေရာဂါေဘးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ား အားသြန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾက
သည္။

ဇီကာ ဗိုင္းရပ္စ္ဒဏ္ အဆိုးရြားဆံုးခံရသည့္ ဘရာဇီးလ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ SITနည္း
အသံုးျပဳဖြယ္ရွိေနသည္။ ပိုးသတ္ေဆး ပက္ဖ်န္းနည္းႏွင့္ ေပါက္ဖြားသည့္ေနရာမ်ား ရွင္းလင္းနည္း
တို႔ကိုပါ ပူးတြဲအသံုးျပဳပါက အထိေရာက္ဆံုး ျဖစ္သည္။ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး သယ္ေဆာင္ေသာ ျခင္
မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ားကို အႏၲရာယ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ အကိုက္ခံရသူမ်ား တုပ္ေကြးအေပ်ာ့စားကဲ့သို႔ လကၡဏာမ်ား ခံစားလာခဲ့ၾကရေသာ္
လည္း မၾကာမီကမွ ၾငခမသခနစ့ေူပ ေခၚ ကေလးမ်ား ေမြးရာပါ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ဦးေခါင္းငယ္သည့္
လကၡဏာ မ်ားကို ေတြ႕ရွိၾကရသည္။ျခင္မမ်ားသာ လူကိုကိုက္ၾကၿပီး ဇီကာပိုးကူးစက္ေစျခင္း
ျဖစ္သည္။

ျခင္ထီးမ်ားမွာ ပန္းမ်ားႏွင့္ ပန္းဝတ္ရည္မ်ားကို စားေသာက္ ၾကေၾကာင္း SIT အဖြဲ႕က ပိုးမႊားေဗဒ
ပါရဂူ ႐ို႕စ္မာရီလီက ဆိုသည္။ွႈႊ နည္းသည္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳဆဲျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲအခ်ဳိ႕လည္း
ရွိေနေသးသည္။ အဓိကျပႆနာတစ္ခုမွာ ေရဒီယိုလႈိင္းမေပးမီ ျခင္မ်ားကို အထီးႏွင့္အမ ခြဲျခားနည္း
ျဖစ္သည္။

ျခင္အရြယ္အစားလည္း ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေမြးထားေသာ ျခင္မ်ား ႏွင့္ ျခင္
႐ိုင္းမ်ား၏ အခ်ဳိးသည္ ၂ဝ အခ်ဳိး ၁၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ၁ဝ အခ်ဳိး ၁ ျဖင့္ လႊတ္လိုက္ ရန္လိုမလို ျဖစ္
သည္။

ထို႔ျပင္ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ ေမြးၿပီး (သားေၾကာျဖတ္ျပဳျပင္) မွ လႊတ္လိုက္ေသာ ျခင္ထီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္
အားမွာ လ်င္ျမန္စြာ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ယင္းျခင္ထီးမ်ားကို သိပ္သည္း
မႈ ျမင့္သည့္အေျခအေန၌ ေမြးျမဴထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုင္ဘာေဒါ့ဖ္ သုေတသနအဖြဲ႕
ေခါင္းေဆာင္ Marc Vreysen က ေျပာသည္။

ေမာ္ေရးရွပ္စ္ႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံက ရြာငယ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ခ်က္အရ ွႈႊ နည္းမွာ ထိေရာက္မႈရွိ
ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ လုပ္ငန္း မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားျခင္းျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား
၌လည္း ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ဠမနပ်နည က ဆိုသည္။

ေရွ႕သီတင္းပတ္တြင္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပမည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခု၌ ဇီကာပိုး ကူးစက္ခံရေသာ
 IAEA အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက ွႈႊ နည္း အသံုးျပဳေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္သာလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း