သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၁၂ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ဟု ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ဆို

ဂ်နီဗာ - ကမၻာေပၚတြင္ ေသဆံုးသူေလးဦးလွ်င္တစ္ဦးမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေလ၊ ေရႏွင့္
ေျမညစ္ညမ္းမႈမ်ား၊ လမ္းအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားစသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္
အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာက မတ္ ၁၅ ရက္က
ဆိုသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာအရ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီၫြတ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ ေနထိုင္
အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခလူေပါင္း ၁၂ ဒသမ ၆ သန္း ေသဆံုးခဲ့ၿပီး
ယင္းမွာ ကမၻာ့ေသဆံုးမႈ အားလံုး၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါအစီရင္ခံစာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ၊
ဓာတုအဆိပ္သင့္မႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ လြန္ကဲမႈမ်ားမွသည္ လက္နက္
ခဲယမ္းရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ေရာဂါဘယႏွင့္ ဒဏ္ရာအမ်ဳိးမ်ဳိးစသည္ျဖင့္ အေၾကာင္းရင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။

အဆိုပါေသဆံုးသူ ၁၂ ဒသမ ၆ သန္းတြင္ ၈ ဒသမ ၂ သန္းမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႔တစ္ဆင့္ခံ႐ွဴမိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာႏွင့္ အသက္႐ွဴ
လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားရာေနရာမွာ
ေသဆံုးသူ ၃ ဒသမ ၈ သန္းရွိခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသျဖစ္ၿပီး ဒုတိယမွာ ၃ ဒသမ ၅ သန္း
ေသဆံုးခဲ့ေသာ အေနာက္ ပစိဖိတ္ေဒသ ျဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးေဒသမွာ ေသဆံုးသူ ၈၄၇,ဝဝဝ
ခန္႔ရွိခဲ့ေသာ အေမရိကတိုက္ျဖစ္ၿပီး အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္တြင္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းႏွင့္
၁ ဒသမ ၄ သန္း အသီးသီး ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။

ကေလးငယ္မ်ားမွာ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ားရၿပီး
ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားတြင္ ၁ ဒသမ ၇ သန္းမွာ ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေလး
ငယ္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ဂ႐ုစိုက္စီစဥ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေၾကာင္း
WHO က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ေက်ာ့ဒါလီလင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း