ဒီလ္မာ႐ူးဆက္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ၿပိဳကြဲႏိုင္ဖြယ္ရွိ

ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ လက္ဝဲယိမ္းသမၼတ ဒီလ္မာ႐ူးဆက္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ လက္ဝဲယိမ္းသမၼတ ဒီလ္မာ႐ူးဆက္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဘရာဇီးလီယာ - ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ လက္ဝဲယိမ္း
သမၼတ ဒီလ္မာ႐ူးဆက္၏ အစိုးရကို စြန္႔ခြာရန္ရွိေနရာ ဤကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ၿပိဳကြဲၿပီး
သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ တစ္လွမ္းနီးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးပါတီျဖစ္ေသာ PMDB သည္ လက္ဝဲယိမ္းသမၼတ၏ အစိုးရကထြက္ခြာရန္
မတ္ ၂၉ ရက္၌ ဆံုးျဖတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ား၏
အေျပာအရေတာ့ လံုးဝစြန္႔ခြာမည့္ သေဘာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရကို ႏႈတ္ဆက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရကို စြန္႔ခြာရန္ သေဘာတူညီမႈ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္
မဲရထားေၾကာင္း PMDB အမတ္ ေအာ္စကာတယ္ရာက ေျပာသည္။ အစိုးရက ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး
အလုပ္အကိုင္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္းေနေသာ္လည္း မည္သူမွ် မယံုၾကည္ၾကေတာ့ေၾကာင္း သူက
ဆက္လက္ေျပာသည္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္းသတင္းမ်ား၊ ဆႏၵျပ
ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ႐ူးဆက္သည္ မတ္ ၂၈ ရက္က PMDB
ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ အစိုးရကို မစြန္႔ခြာရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္ မီရွယ္လ္တီမာ၏ ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူလည္းျဖစ္၊ သမၼတ႐ူးဆက္၏ ဒုတိယသမၼတ
လည္းျဖစ္ၿပီး သမၼတ႐ူးဆက္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရလွ်င္ အာဏာရရွိမည့္သူက ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနက
ေျပာရာတြင္ အဓိကက်သည့္ တစ္ခုတည္းေသာကိစၥမွာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနလိုပါက
ကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီးမ်ား PMDB မွထြက္ရန္ အၾကံျပဳထားသည့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို ကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္အထိ အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ပိုင္းအစိုးရ၌
အလုပ္အကိုင္ရွိထားသည့္ PMDB အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏုတ္ထြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခြင့္ရွိသူက
ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္ PMDB  ပါတီသည္ ႐ူးဆက္၏ လက္ဝဲယိမ္း အလုပ္သမား
မ်ားပါတီ (PT) ၏ အျမဲအခ်ဳိးမေျပသည့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး ဝါဒအားျဖင့္ မတူညီေသာ္လည္း PMDB
၏မဲမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားပါတီ (PT) က အလိုရွိသည္။

PMDB  သည္ လတ္တေလာ ဝန္ႀကီးခုနစ္ဦးရွိၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္ ၅၁၃ ဦး ရွိသည့္အနက္
၆၉ ဦး ရွိထားရာ ႐ူးဆက္သည္ သူ႔အား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ မဲသံုးပံုတစ္ပံု ရရွိႏိုင္ေရး
အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

႐ူးဆက္၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကလည္း အျခား ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား PMDB ေနာက္
လိုက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ သမၼတကို စြပ္စြဲပစ္တင္မည့္ကိစၥမွာ လက္ရွိ ကြန္ဂရက္
ေကာ္မတီလက္ထဲမွာရွိေနၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္အျပည့္ထံသို႔ အၾကံျပဳ ခ်က္ေပးရန္ရွိသည္။

သမၼတ ႐ူးဆက္သည္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ သံုးစြဲမႈျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ ဆိုးရြားျခင္း
ကို ဖံုးဖိထားသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲအျပစ္တင္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံပိုင္ေရနံကုမၸဏီ Petrobas ၌ ေဒၚလာဘီလ်ံခ်ီၿပီး ျခစားမႈတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို
ဟန္႔တားျခင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားပါဝင္ရန္ ဘရာဇီးလ္ ဝတ္လံုေတာ္ရေရွ႕ေန အသင္းကလည္း မတ္ ၂၈
ရက္တြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအသစ္တစ္ခုကို တင္ခဲ့သည္။

ပါတီေခါင္းေဆာင္ မီရွယ္လ္တီမာ အသက္ ၇၅ ႏွစ္သည္ ႐ူးဆက္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈ၌ ႐ူးဆက္က ထင္ထင္ေပၚေပၚ ကာကြယ္ျခင္းမရွိေပ။ ႐ူးဆက္ကို ကာကြယ္မေပးသည့္
ၾကားက တီမာသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ူးဆက္ကို ကပ္ၿပီး႐ံႈးခဲ့သည့္ အတိုက္အခံ
ေခါင္းေဆာင္ ေအစီယိုနီဗက္စ္ႏွင့္ မတ္ ၂၈ ရက္က ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မတ္လဆန္းမွစတင္ၿပီး ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံသား သန္းခ်ီၿပီး အထူးသျဖင့္ လူျဖဴမ်ား၊ ပိုခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္
ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ားက ႐ူးဆက္ကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈမ်ား လုပ္ခဲ့သည္။ ႐ူးဆက္ကို
ေထာက္ခံသူ မ်ားကလည္း သိပ္မမ်ားလွသည့္ လူအုပ္မ်ားျဖင့္ ဆႏၵျပခဲ့မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

သူ၏ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာျဖစ္ေနရာမွ ကယ္တင္ရန္ သမၼတေဟာင္း
လူလာဒါဆီလ္ဗာကို အစိုးရဦးစီးခ်ဳပ္ အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း တရားသူႀကီးတစ္ေယာက္
က ဖုန္းၾကားျဖတ္ နားေထာင္ထားသည့္ စကားေျပာဆိုခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သမၼတေဟာင္း လူလာအား ဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူး ခန္႔လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း
သာခြင့္ ရရွိသြားမည္ျဖစ္ကာ Petrobas မေကာင္းသတင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္
ေငြခဝါခ်ျခင္း စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည့္ေဘးက ကယ္တင္လိုက္သလိုျဖစ္မည္ဟု ေျပာသည္။

ဤကိစၥ ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ႐ူးဆက္ ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားထပ္မံေပၚလာကာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္
တရားစီရင္ေရးအပိုင္းတို႔ၾကား လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေန ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
ကြန္ဂရက္၌ မဲအေရအတြက္ ၃၄၂ မဲ ရရွိေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကရရွိရန္၊ သို႔မဟုတ္
ဟန္႔တားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။

စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ စီရင္ႏိုင္ေရး ဆီးနိတ္က လုပ္ႏိုင္ရန္ သံုးပံုႏွစ္ပံု အမ်ားစု ရွိရန္လိုအပ္သည္။
သမၼတ ႐ူးဆက္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံရလွ်င္ သူ႔အားရာထူးမွခ်ကာ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ဥကၠ႒သည္ ႐ူးဆက္၏
ကံၾကမၼာကို ဆံုးျဖတ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ေသာင္းၫြန္႔ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း