ပနားမား ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ ပင္လယ္ရပ္ျခားကုမၸဏီ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိ

ပါရီ - ပနားမား စာရြက္စာတမ္းေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ ဝင္ေငြအခြန္ေရွာင္မႈ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာရာ
ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကေသာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၊ အားကစားသမား
မ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား၏ ပင္လယ္ရပ္ျခား ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၾကသည္။

ေမာ့ဆက္ ဖြန္ဆီကာ ဥပေဒလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ပင္လယ္
ရပ္ျခား၌ ကုမၸဏီေထာင္ၿပီး အခြန္တိမ္းေရွာင္ျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ
စာရြက္စာတမ္းမိတၱဴမ်ားကို ¤င္းတို႔ထံလႊဲေပးရန္ ကေနဒါႏိုင္ငံက ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔ျပင္ ပနားမားႏိုင္ငံအပါအဝင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္၊နယ္သာလန္ႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံတို႔ကလည္း
စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိၾကသည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ထားၾကသည့္အထဲတြင္
၄င္း၏ သားသမီးသံုးဦး ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိေသာ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဝပ္ဇ္ ရွာရစ္ဖ္က
ေကာ္မရွင္တစ္ခုဖြဲ႔ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးမည္ဟု ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပနားမားအေျခစိုက္ ေမာ့ဆက္ ဖြန္ဆီကာ လုပ္ငန္းကမူ ¤င္းတို႔အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္မႈရွိေသာ
ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း အျမဲတမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္
အမွားမွ် မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပနားမားႏိုင္ငံသည္ ေငြမည္းခဝါခ်မႈမ်ားႏွင့္ အခြန္ေရွာင္ရန္ တည္ေထာင္သည့္ ဟန္ျပကုမၸဏီမ်ား
အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဗဟိုခ်က္မတစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ထြက္ေနေသာေၾကာင့္
ပနားမားႏိုင္ငံသမၼတဲကေည ဃေမူသ် ဠေမနူေ က စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတို ႔ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္
သတင္းအတြက္လည္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ႏွင့္ စစ္ပြဲအတြက္
ေငြေၾကးရရွိရန္ ေမာ့ဆက္ ဖြန္ဆီကာ ဥပေဒလုပ္ငန္း၏ အကူအညီကိုယူကာ ဟန္ျပကုမၸဏီမ်ား
တည္ေထာင္ထားေၾကာင္း ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကိုးကားၿပီး ျပင္သစ္သတင္းစာ
 Le Monde က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဝင္ေငြခြန္သက္သာမႈေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အခြန္ထမ္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဝင္ေရာက္ခိုလႈံရာ
ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းထဲ၌ပနားမားႏိုင္ငံပါဝင္သည္ကို
ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားက ျပသလ်က္ရွိေၾကာင္း OECD က အခြန္မူဝါဒဆိုင္ရာ
အႀကီးအကဲ ပက္စ္ကယ္လ္ စိန္႔တ္ အမန္းစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခား၌ ကုမၸဏီ
တည္ေထာင္ကာ အခြန္ေရွာင္၊ ေငြေၾကးခဝါခ်ၾကရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခ်င္းစီေသာ္ လည္းေကာင္း တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။

ထိုအထဲတြင္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ေျခာက္ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း
ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ၁၂ ဦး၊ အစိုးရဝန္ထမ္းႏွင့္ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးသမား ၁၂၈ ဦး၊ ဥပေဒ
လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၄,ဝဝဝ အျပင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္
ဘဏ္မ်ား (HSBC, UBS, Deutsche Bank ႏွင့္  Societe Generale တို႔အပါအဝင္) စုစုေပါင္း
၅၁၁ ခု တို႔ပါဝင္သည္။

ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ¤င္းတို႔မည္သည့္ အမွားမ်ဳိးမွ် မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ၾကၿပီး အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈေနာက္ဆက္တြဲဂယက္အျဖစ္ ရာထူးအဆင့္ျမင့္သူ ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အိုက္စလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ပထမဆံုး ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္
သည္။

ယင္းကိစၥ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားထဲတြင္ ကမၻာ့ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖီဖာ၏ လက္ရွိဥကၠ႒သစ္ 
Gianni Infantino ႏွင့္ ဘာစီလိုနာ တိုက္စစ္မွဴး Lionel Messi တို႔လည္း ပါဝင္ေနသည္။
မက္ဆီႏွင့္ ၄င္း၏ ဖခင္ ဲသမါန ၾန််င တို႔ကပနားမားကုမၸဏီတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ၿပီး မက္ဆီသည္
ယခင္ကတည္းက အခြန္ေရွာင္သည့္သီးျခားအမႈတစ္ခုကိုရင္ဆိုင္ေနရကာ ယင္းအမႈကို
လာမည့္ေမလတြင္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။ 

ဝင္းေသာ္တာ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း