အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေလာဘႀကီးေသာ ဇနီးသည္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရ

ဂ်ကာတာ - လာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ ယိုယြင္းေနရသည့္ ႏိုင္ငံတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ဝန္ႀကီး
တစ္ဦးက အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေလာဘႀကီးေသာ ဇနီးသည္မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ေစရန္
ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လွေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားသည္ ထိပ္တန္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းခဲ့ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားကို
ေခ်မႈန္း တိုက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ရသည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားမွအစ အထက္တန္း တရားသူႀကီးမ်ားအထိ လာဘ္ေငြလက္ခံမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့
သည္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီး လာ့ခ္မန္းဟာကင္ ဆိုက္ဖူဒင္က ေျပာၾကားရာတြင္ အရာရွိမ်ားသည္
၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ လာဘ္ယူရန္မရည္ရြယ္ဘဲ ေလာဘႀကီးေသာ ဇနီးသည္မ်ားက လာဘ္ယူရန္
အားေပးေနခဲ့၍ လာဘ္စားခဲ့ရသည္ဟု သူ၏ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဇနီးမ်ားသည္ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ အဝတ္အစား
မ်ားႏွင့္ လက္ကိုင္အိတ္မ်ားကို တပ္မက္ရာတြင္ ေက်ာ္ၾကားသည္။ 

တင္စိန္ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း