ကုလသမဂၢက ၂၀၂၀ တြင္ ကေလးအလုပ္သမား ေစခိုင္းမႈ ပေပ်ာက္ေစမည့္အစီအစဥ္ကို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ပန္းပဲဖိုလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ေနရေသာ ကေလးအလုပ္သမားတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ပန္းပဲဖိုလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ေနရေသာ ကေလးအလုပ္သမားတစ္ဦး။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

သုေတသနျပဳမႈမ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈမ်ားက တစ္
ကမၻာလံုးတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ကေလး ငယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကို အလံုးအရင္း
ျဖင့္ ေလ်ာ့က်သြားေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ကုလသမဂၢ
သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား အလုပ္ေစခိုင္းမႈရပ္တံန္႔ပစ္ေစမည့္ အၾကံ
ဉာဏ္ျမင့္မားေသာ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

"အခု ဦးတည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္း ကေတာ့ စိတ္ပူပန္ဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္" ဟု သတိေပးေျပာၾကား၍
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ က ရွစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ကေလးအလုပ္ သမားငယ္ေပါင္း သန္း ၁၉၀ ရွိေနဦးမွာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယင္းသည္ လက္ရွိ ကိန္းဂဏန္းထက္ ၂၅ သန္းမွ်သာ ေလ်ာ့က်ျခင္းျဖစ္ သည္။ ကုလက ပို၍
ဆိုးရြားသည္မွာ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးျဖစ္သည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဒသမ်ားတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား
တိုးတက္ မ်ားျပားဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

အာဖရိကတိုက္၏ ဆာဟာရ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ လာမည့္ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ကေလးသူ
ငယ္ အလုပ္ သမားဦးေရသည္ ၁၅ သန္း ျမင့္တက္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၆၅
သန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

တနလၤာေန႔နံနက္တြင္ ယခင္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံ ေလဘာပါတီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဂၚဒြန္ဘေရာင္း
ထုတ္ျပန္မည့္ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာက ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳပါက ၂၀၁၅
ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကေလးမ်ားအားလံုး မူလတန္း ပညာတတ္ေျမာက္ရမည္ဟူေသာ 'ကုလသမဂၢ
ေထာင္စုေခတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္' ထေျမာက္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း
သတိေပး ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ကေလးသူငယ္အလုပ္က ကေလး မ်ားေက်ာင္းမတက္ဘဲ ေနရသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ပိုမို
ဆိုးရြားေစေၾကာင္း ကုလအစီရင္ခံစာက ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားမ်ား ေက်ာင္းမတက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္ ကေလး
သူငယ္ အလုပ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ႏႈန္းထက္ ႏွစ္ဆပိုမို မ်ား
ျပားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

သုေတသနျပဳမႈမ်ားက ကေလး အလုပ္သမားမ်ား၏ ႀကီးမားေသာ အတိုင္းအတာကို က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိသတိျပဳျခင္း မရွိၾကေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၇ ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးသူငယ္ သန္းေပါင္း ၆၀ သည္ ကမၻာေပၚရွိ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္
ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ သုေတသနျပဳမႈက သတၱဳ တူးေဖာ္မႈသည္ ကေလးသူငယ္ လုပ္ကိုင္မႈကို လြန္စြာဆြဲ
ေဆာင္မႈရွိၿပီး ေျခာက္ႏွစ္သားထက္ငယ္ေသာ ကေလး ငယ္မ်ားသည္ သတၱဳရွာေဖြရန္ တြင္း
မ်ား တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေျမေပၚသို႔ ထိုးထြက္ေနေသာ ေက်ာက္တံုးႀကီးမ်ားတစ္၀ိုက္တြင္ တြင္း
မ်ားတူးျခင္းတို႔ကို သံတူႏွင့္ ေဆာက္မ်ားထက္ မပိုေသာလက္နက္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လုပ္
ေဆာင္ေနၾက ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အာဖဂန္ နစၥတန္ရွိ အုတ္ဖိုမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္သားအင္အားစု၏
ထက္၀က္ခန္႔သည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ ေအာက္ရွိ ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။ အီသီယိုပီးယားႏိုင္ငံ
တြင္မူ ကေလး သူငယ္မ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။

ကမၻာ့အဆင့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားလည္း ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းမွ မလြတ္ကင္း ေပ။ တ႐ုတ္ျပည္
တြင္ ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အလုပ္ရွာေဖြ ေရးကိုယ္စားလွယ္ ကြန္ရက္မ်ားက
အက္ပဲ့လ္၊ ဆမ္ေဆာင္းႏွင့္ ဂူးဂဲလ္ ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ ရွာေဖြေပးခဲ့ေသာ
အသက္မျပည့္သည့္ ကေလးသူငယ္ အလုပ္သမားမ်ားအား ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္
ခံစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာက ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား ျပႆနာ ကို ကိုင္တြယ္ေျဖ
ရွင္းရန္ ၎တို႔လုပ္ ေဆာင္ရမည့္ အတိတ္က တာ၀န္ပိုင္း တြင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပစ္တင္
ေ၀ဖန္လိုက္သည္။

ကုလသမဂၢက အေမရိကန္ ေခ်ာကလက္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ ကိုကိုးပင္ စိုက္ပ်ဳိးေသာ
အေနာက္အာဖရိက ေဒသအားလံုးရွိ ကေလးမ်ားအားလံုးကို ပညာသင္ၾကား ေပးမည္ဟု ကတိ
က၀တ္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကတိက၀တ္က ကုမၸဏီအား ေဒၚလာ ၇၅ သန္း၊ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ ၏တစ္ႏွစ္တာ ကုန္
ပစၥည္းေရာင္းခ် ရေသာေငြ၏ သုည ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အကုန္အက်ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ အကုန္အက်ခံမည့္အစား ကုမၸဏီက ရွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဒၚလာ သန္း ၂၀ သံုးစြဲခဲ့
ရာ အိုင္ဗရီကို႔စ္ရွိ ကိုကိုးစိုက္ပ်ဳိးေသာ ကေလး ေလးရာခိုင္ ႏႈန္းႏွင့္ ဂါနာကေလး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
တို႔သာ အက်ဳိးခံစားခဲ့ရသည္။

ကုလသမဂၢက ပထမလွမ္းရမည့္ ေျခလွမ္းမွာ ကေလးအားလံုးအတြက္ ပညာမသင္မေနရ စနစ္
လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကေလး ငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားအား ကေလး ေက်ာင္း
ပို႔ရန္ စရိတ္စကေပးသည့္ အတိုင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္သင့္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားလိုက္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ မႈေၾကာင့္ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္
ေဆာင္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိသည့္ကာလတြင္ အပိုေဆာင္း ေသာ ပညာေရး
ေဒၚလာေငြစရိတ္ ၁၃ ကုေဋ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ကုလ၏ ကေလးငယ္မ်ား အလုပ္ ေစခိုင္းမႈပေပ်ာက္ေရး လမ္းၫႊန္မႈ ေျမပံုသည္ ၁၉ ရာစုေခတ္
တြင္ ၀ိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီးေခတ္က ကေလးသူငယ္ အလုပ္ေစခိုင္းမႈကို အစပထမတြင္ ႀကိဳးပမ္း
ကိုင္တြယ္ၿပီး ေနာင္တြင္ ပေပ်ာက္ေစခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္၏ နမူနာကို ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း