အဆင္းရဲဆံုးကေလးမ်ားကို ကမၻာက အာ႐ံုစိုက္ရမည္ဟု ယူနီဆက္ဖ္ကဆို

မကၠဆီကို ပန္းခ်ီေက်ာ္ လူးဝစ္ဆိုတီ၏ ပန္းခ်ီကားေရွ႕၌ ကစားေနေသာကေလးမ်ား။  ေအအက္ဖ္ပီ မကၠဆီကို ပန္းခ်ီေက်ာ္ လူးဝစ္ဆိုတီ၏ ပန္းခ်ီကားေရွ႕၌ ကစားေနေသာကေလးမ်ား။  ေအအက္ဖ္ပီ

ကုလသမဂၢ - လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္က ရရွိေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတြင္ တိုးတက္မႈကို 
တည္ေထာင္ရန္ အဆင္းရဲဆံုးကေလးမ်ားအား ကူညီေရးအတြက္ ကမၻာက ပိုၿပီး အာ႐ံုစိုက္ရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတကာ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (ယူနီဆက္ဖ္)က ဇြန္ ၂၈ ရက္က 
ဆိုသည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေလး အေသအေပ်ာက္ႏႈန္း ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္း မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ
အေျခအေနမွာ သိသာ စြာေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း စသည့္ အေရးပါေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ယူနီဆက္ဖ္က
၄င္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ ဓွအေအန သ္ အ့န ႊၽသမူိဒ် ဃ့ငူိမနညဓ တြင္ သံုးသပ္ထားသည္။

ခံႏိုင္ရည္အနည္းဆံုး ရွိသူမ်ားအေပၚ ပို ထက္ျမက္သည့္ အာ႐ံုစိုက္မႈမရွိပါက လာမည့္
၁၅ ႏွစ္အတြင္း ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလး ၆၉ သန္းသည္ တားဆီးႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္
ေသဆံုးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၁၆၇ သန္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ခံစားရမည္ဟု ၄င္းက သတိေပးထားသည္။

ေျပာင္းလဲမႈမရွိလွ်င္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး သန္း ၇၅ဝ ခန္႔ သည္
ကေလးဘဝမွာပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳရ လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္
ကမၻာတစ္ဝန္း ရည္မွန္းခ်က္အသစ္မ်ား ရရွိရန္ ကုလသမဂၢ က ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္
သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆာဟာရသဲကႏၲာရ၏ေတာင္ဘက္ အာဖရိက
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ပညာမဲ့မိခင္မ်ားမွ ေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ားသည္ အလယ္ အလတ္တန္း
ပညာတတ္မိခင္မွ ကေလးမ်ားထက္ ငါးႏွစ္မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္ေျခသံုးဆ ရွိသည္။

မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းမတက္ ေသာ ကေလးမ်ား ယေန႔ ၁၂၄ သန္းရွိရာ
ပညာေရးသည္ အဓိကက်ေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္ပ႐ိုဂရမ္ ဒါ႐ိုက္တာ တက္ခ်ဳိင္ဘန္းက
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၫြန္႔ၫြန္႔ဝင္း ဘာသာျပန္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း