ဂ်ီ (၂ဝ) ကမၻာ႔စီးပြားေရး ထိပ္သီးႏိုင္ငံမ်ားအစည္းအေဝး ထင္မွတ္သလို ျဖစ္မလာ

ဂ်ီ ၂ဝ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္။ဂ်ီ ၂ဝ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္။

ဟန္းက်ဳိးဝူး - ကမၻာ့စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံ ၂ဝ အုပ္စု ဂ်ီ (၂ဝ) ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို
စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ႏွင့္ ၅ ရက္တို႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ဟန္းက်ဳိးဝူးၿမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့ၿပီး
ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဝါဒ၊ ကုန္သြယ္မႈလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ကမၻာလံုးျခံဳ၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ၁၉ ႏိုင္ငံတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္
ဂ်ီ (၂ဝ) အစည္းအေဝးသည္ ယခုအႀကိမ္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိသလို ဆီးရီးယား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ အာရွရွိ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ားကိုလည္း
ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းအားမေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။

ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ား အထပ္ထပ္ျပဳလုပ္ကာ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းၿပီး ေဝးလံသည့္အရပ္ကို
ေရြးခ်ယ္က်င္းပခဲ့ေသာ ယခုထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို အခြန္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈပိုလွ်ံေနျခင္း တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္
သႏၷိ႒ာန္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ကုန္သြယ္မႈစနစ္ကို အားေပးေထာက္ခံရန္ႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး ဝါဒတို႔ကို
ဆန္႔က်င္ရန္ သေဘာတူညီထားေၾကာင္း အစည္းအေဝးအတြက္ စတင္စုေဝးေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ီ (၂ဝ) အစည္းအေဝးသည္ အႏွစ္သာရမဲ့သည့္ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္
ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္ျဖစ္သင့္သည္ဟု ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝး က်င္းပသည့္အခါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ လႈပ္ခတ္မႈႏွင့္
ကုန္သြယ္မႈေႏွးေကြးမႈအပါအဝင္ စီးပြားေရးျပႆနာ မ်ားစြာကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုေနခဲ့ေၾကာင္း
အစည္းအေဝး အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအက်ပ္အတည္းမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကိုလည္း
မွ်မွ်တတ ခြဲေဝ တာဝန္ယူၾကရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားကိုလည္း
ေရွ႕တန္းတင္ၾကရန္ အျပန္အလွန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ မထင္မွတ္ထားသည့္အေျခအေနအျဖစ္ လူေပါင္းမ်ားစြာ အိုးအိမ္က
စြန္႔ခြာရျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ျပႆနာအရင္းအျဖစ္မွာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားစုေဝးရာ ေဒသ
တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဆီးရီးယားျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္
႐ႈပ္ေထြးေနသည္မွာ ငါးႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားအတြက္ အေရးတႀကီးကိုင္တြယ္ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ညိႇႏႈိင္းမႈမေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမားက အေမရိကန္သည္ ႐ုရွားႏွင့္
ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုးတက္မႈရရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
ဂြၽန္ကယ္ရီႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆာဂ်ီလက္ဖ္ေရာ့ဗ္တို႔မွာမူ ညိႇႏိႈင္း၍မရႏိုင္ဘဲ လာမည့္ရက္မ်ား
အတြင္း ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္သာ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ဂ်ီ (၂ဝ) ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာ့ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုးစုစုေပါင္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္
ကမၻာ့လူဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံုကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝး
အေသးစိတ္ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ျပင္ဆင္ထားခဲ့ၿပီး အမွားအယြင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ တက္ေရာက္မည့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တင္းက်ပ္သည့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း