ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃,၇ဝဝ ရွိ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ား ေတြ႕ရွိ

ဂရင္းလန္ေဒသတြင္ ဤရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈသည္ မွတ္တိုင္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဇီဝျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 
မူလအေျခခံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း နယူးေဆာက္ေဝး 
တကၠသိုလ္၏ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ပါေမာကၡ မာတင္ဂ်ဴလီယန္ဗန္ကရာနန္ဒြန္႔ခ္က ဆို ...

ဂရင္းလန္ကြၽန္း၌ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃,၇ဝဝ သက္တမ္းရွိ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ၾသစေၾတးလ် သိပၸံပညာရွင္မ်ား စစ္ေဆးေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဂရင္းလန္ကြၽန္း၌ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃,၇ဝဝ သက္တမ္းရွိ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ၾသစေၾတးလ် သိပၸံပညာရွင္မ်ား စစ္ေဆးေနၾကစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဆစ္ဒ္နီ - ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃,၇ဝဝ သက္တမ္းရွိ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္
ကမၻာေျမေပၚတြင္ သက္ရွိမ်ားျဖစ္တည္ခဲ့မႈသည္ မူလ ထင္မွတ္ထားသည္ထက္ပင္ ပိုမိုရွည္ၾကာခဲ့သည္ဟု
ၾသစေၾတးလ် သိပၸံပညာရွင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စထ႐ိုမက္တိုလိုက္ေခၚ အလြန္ေသးငယ္သည့္ေက်ာက္လႊာမ်ားကို ဂရင္းလန္ ေဒသရွိ ေရခဲ
အငူစြန္းတြင္ ေတြရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္မ်ားထက္ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၂၂ဝ သက္တမ္းပိုရင့္သည္ဟု
သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၄,၅ဝဝ တြင္ ကမၻာေျမစတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္
သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ဝူေလာင္ဂြန္တကၠသိုလ္၏ သုေတသီ
ေခါင္းေဆာင္အယ္လင္နတ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေရွးဦးသက္ရွိမ်ားသည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ပင္ ရွိႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ၄င္းက
ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂရင္းလန္ေဒသတြင္ ဤရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈသည္ မွတ္တိုင္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဇီဝျဖစ္စဥ္မ်ား၏
မူလအေျခခံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ရာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေၾကာင္း နယူးေဆာက္ေဝး
တကၠသိုလ္၏ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ ပါေမာကၡ မာတင္ဂ်ဴလီယန္ဗန္ကရာနန္ဒြန္႔ခ္က ဆိုသည္။
သက္ရွိမ်ားသည္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္တည္လာေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနသည္ဟုလည္း
ရွာေဖြမႈတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ရွိပံုမွာ ဂရင္းလန္ေဒသရွိ ဂရင္းစတုန္းေက်ာက္လႊာေၾကာတြင္ ေရခဲခ်ပ္တစ္ခု အရည္
ေပ်ာ္က်သြားၿပီး တစ္စင္တီမီတာမွ ေလးစင္တီမီတာအထိ အထူရွိေသာ စထ႐ိုမက္တိုလိုက္
ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အယ္လင္နတ္မင္းက ေျပာျပသည္။

အဏုဇီဝသက္ရွိမ်ားမွာ အလႊာမ်ားၾကား အထပ္အထပ္ ပိတ္မိေနခဲ့ရာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်
ေက်ာက္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ သက္ရွိမ်ား၏ အေထာက္အထားျဖစ္သည္။

ရွာေဖြမႈတြင္ ေနာက္ထပ္ပါဝင္ခဲ့သူၾသစေၾတးလ် အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္က ဗစ္ကီဘန္းနတ္ကလည္း
ဤေတြ႔ရွိမႈသည္ ကမၻာႀကီး၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ႈေထာင့္သစ္တစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး
ၿဂိဳဟ္မ်ား၏သက္ရွိမ်ားျဖစ္တည္မႈကို ေလ့လာရာတြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ေရွးဦးပတ္ဝန္းက်င္မ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေနအထားမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့ရာ၌ပထမဆံုးအႀကိမ္
အျဖစ္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္သက္ေသတစ္ခု ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ ထို႔ျပင္
အဂၤါၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ အသက္ရွင္သန္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္လည္း
အသံုးဝင္ေပလိမ့္မည္။ အဂၤါၿဂိဳဟ္တြင္ တစ္ခ်ိန္က ေရ၊ ေလထုႏွင့္ အေႏြးဓာတ္ရွိခဲ့သည္ဟု
ယံုၾကည္ထားၾကသျဖင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ရွင္သန္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။

ယူဆခ်က္မ်ားအရဆိုလွ်င္ အဂၤါၿဂိဳဟ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃,၇ဝဝ က ေရေငြ႕ဓာတ္ႏွင့္
သမုဒၵရာမ်ားပင္ ရွိႏိုင္ရာ အလားတူ စထ႐ိုမက္တိုလိုက္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ပါက အဂၤါၿဂိဳဟ္တြင္လည္း
သက္ရွိမ်ား၏ အရိပ္အေယာင္ကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း အယ္လင္နတ္မင္းက
ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ဂရင္းလန္းေတြ႔ရွိမႈ မတိုင္ခင္က ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ကေနဒါ သုေတသန
ပညာရွင္မ်ားက ပီလ္ဘာရာေဒသတြင္ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃၄ဝဝ သက္တမ္းရွိ ေက်ာက္ျဖစ္
႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဂရင္းလန္ေတြ႕ရွိမႈတြင္ ေက်ာက္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထားရွိေနၿပီး အေနအထား
မပ်က္ယြင္းေသးသျဖင့္ မူလအသြင္အျပင္အခ်ဳိ႕ကို ျမင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ယင္းက
ဆက္လက္ေျပာျပခဲ့သည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း