ပီ႐ူးႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာစကားမ်ား ကယ္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္း

 ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က ပီ႐ူး ရိုးရာစာသင္ဝိုင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က ပီ႐ူး ရိုးရာစာသင္ဝိုင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ေတာ္ရွီ႐ိုႏွင့္ ရက္ဆီဂ႐ို ဘာသာစကားေျပာႏိုင္သူ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ဦးစီသာ က်န္ရွိၾကသကဲ့သို႔
ျမဴနီခ်ီ ဘာသာစကားေျပာႏိုင္သူ သံုးဦး၊ အင္နာပါရီ ဘာသာစကားေျပာႏိုင္သူ ေလးဦးႏွင့္ ေကာ္ကြိဳင္
ဘာသာစကားေျပာႏိုင္သူ ၁၁ ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရ...

လီမာ - အမာဒီယိုဂါရွာတြင္ သူ႔မိခင္ ဘာသာ စကား (ေတာ္ရွီ႐ိုစကား) ျဖင့္ ေျပာရမည့္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေတာ့။ ပက္ဘလို အန္ဒရာဒီသည္လည္း သူ႔မိခင္ဘာသာစကား
(ရက္ဆီဂ႐ိုစကား) ေျပာတတ္သူ ေျပာရမည့္ သူအျဖစ္ သူတစ္ဦးတည္းသာ သက္ရွိ
က်န္ရစ္ေနသည္။

အထီးတည္းျဖစ္ေနသည့္ အမ္မဇုန္ခ်ဳိင့္ ဝွမ္းရပ္ဝန္းေေဒသႀကီးတြင္ လူမႈဘဝ
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးလာခ်ိန္မွစ၍ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ ဘာသာစကား
တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္လ်က္ရွိရာ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ၏ လံုးဝ တိမ္ျမဳပ္လုနီးနီးျဖစ္ေနေသာ
တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ၁၇ မ်ဳိးတြင္ ေတာ္ရွီ႐ို ဘာသာ စကားႏွင့္ ရက္ဆီဂ႐ို
ဘာသာစကားလည္း ပါဝင္သည္။

ပီ႐ူးႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ဂါရွာ (၆၅ ႏွစ္)၏ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္သည့္ ေတာ္ရွီ႐ိုတို႔သည္
ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ေရာ္ဘာေစးျခစ္သူတို႔၏ ရန္ျပဳမႈ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းမွ အဆိပ္သင့္ ေရနံေၾကာင့္
ဆံုးပါးပ်က္စီးၾကရသည္။

အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ အန္ဒရာဒီသည္လည္း သူတို႔ ရက္ဆီဂ႐ို လူမ်ဳိးစုတစ္ခုလံုး
ဘာသာစကားမ်ဳိးသုဥ္း ကြယ္ေပ်ာက္မည့္ေန႔ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရသည္။

သူႏွင့္ ရက္ဆီဂ႐ိုစကား ေျပာေဖာ္ ရေသးသည့္ ညီမေလး ႐ိုဆာႏွင့္ အတူေနထိုင္
ခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း မၾကာမီက ညီမေလး ထူးဆန္းစြာ အသတ္ခံခဲ့ရ၍ ေခတ္ကုန္ေတာ့မည့္
သူတို႔ အမ္မဇုန္ ဘာသာစကားေျပာရမည့္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မက်န္ေတာ့။

ပီ႐ူးႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ယခင္ ဆယ္ႏွစ္ အတြင္းက ရက္ဆီဂ႐ို ဘာသာစကားေျပာသူ
၃၇ ဦး က်န္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လူဦးေရ ပိုမို မ်ားျပားသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသား (ေအာ့ ကိုင္နာ)
တို႔ႏွင့္ ေသြးေႏွာခဲ့ေသာေၾကာင့္ မူရင္းဘာသာစကား လံုးဝ တိမ္ျမဳပ္သြားခဲ့ ျပန္ေၾကာင္း
မႏုႆေဗဒပညာရွင္ အယ္လ္ ဘတ္တိုခ်ဳိင္ရစ္က ဆိုသည္။

အင္ကာႏိုင္ငံေတာ္ စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့သည့္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံအစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
အသီးသီး၏ မိခင္ဘာသာစကားမ်ား စပိန္ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကားလႊမ္းမိုးမႈ အႏၲရာယ္ကိုလည္း
ကာကြယ္လ်က္ရွိသည္။

ေန႔စဥ္ တီဗီသတင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ကီခြၽာဘာသာစကားေျပာသည့္ ျပည္သူေပါင္း ေလးသန္း
အတြက္ ကီခြၽာဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေပးသည္။

ေအမရာဘာသာစကားေျပာသူ ျပည္သူ သန္းဝက္နီးပါးအတြက္လည္း ေအမရာ တိုင္းရင္း
ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္ေပး သည္။ ယင္းတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္
အသံထြက္မ်ားစြာ ရွိေနျပန္၍အသံကြဲအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားဦးေရ
အလြန္မ်ားျပားစြာ ရွိေနသည္။

ပီ႐ူးႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီး၏ ဘာသာစကားေပါင္း ၃၇ မ်ဳိးထက္မနည္း
တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီဟု အစိုးရ၏ တရားဝန္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ကုလသမဂၢ ပညာေရးသိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေရးရာအဖြဲ႕ (UNESCO)  ၏ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္
အရ ကမၻာတစ္ဝန္း ဘာသာ စကားေပါင္း ၂,၅ဝဝ ခန္႔မွာ လံုးဝတိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္
အေျခအေနသို႔ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားတိုင္းတြင္ လည္း
စကားသံမ်ား၊ ဟာသမ်ား၊ ဆို႐ိုးစကားပံုမ်ားႏွင့္ ပံုျပင္မ်ား ထိုက္တန္စြာ ရွိေနၾကသည္။

National Geographic  သုေတသနအဖြဲ႕၏အဆိုအရ ပီ႐ူးႏိုင္ငံအပါအဝင္ အမ္မဇုန္
မိုးသစ္ေတာႏွင့္ အင္ဒီးစ္ေတာင္ေၾကာ ေဒသမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ၊
ေျမာက္အေမရိကရွိ အေနာက္ေျမာက္ ပစိဖိတ္ ကုန္းျမင့္ေဒသ၊ ဆိုက္ေဘးရီးယား အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္
အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားကဲ့သို႔ ပင္ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား
အမ်ားဆံုးရွိသည့္ ကမၻာ့ ေဒသႀကီး ငါးခုတြင္ ေဒသႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနသည္။

အထူးသျဖင့္ ေတာ္ရွီ႐ိုႏွင့္ ရက္ဆီဂ႐ို ဘာသာစကားေျပာႏိုင္သူ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ဦးစီသာ
က်န္ရွိၾကသကဲ့သို႔ ျမဴနီခ်ီ ဘာသာစကားေျပာႏိုင္သူ သံုးဦး၊ အင္နာပါရီ ဘာသာစကားေျပာႏိုင္သူ
ေလးဦးႏွင့္ ေကာ္ကြိဳင္ ဘာသာစကားေျပာႏိုင္သူ ၁၁ ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေလ့လာ
ေတြ႕ရွိရသည္။

ပီ႐ူးႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး ဌာန စီမံခ်က္ျဖင့္ ေတာ္ရွီ႐ို ဘာသာစကား
ဆိုင္ရာ (႐ုပ္/သံျဖင့္ ေျပာႏိုင္သည့္) မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အသံထြက္အဘိဓာန္တစ္ခုကို
တီထြင္ေပးထားသည္။

ပီ႐ူးႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေအာ့ဇာပမ္ပါျပည္ နယ္မွ ယာနီရွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကန္
မႏုသတၱေဗဒႏွင့္ ဘာသာစကား ေဗဒပညာရွင္ ရစ္ခ်တ္ေခ်႕စ္စမစ္၏ အကူအညီျဖင့္ ဘာသာ
စကားႏွစ္မ်ဳိး သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။

ယာနီရွာ တိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ စာေပ အကၡရာကို ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ တီထြင္
ေပးရန္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား လုပ္ငန္း စဥ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထားသည္။

ပီ႐ူးႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ၄၇ မ်ဳိးအနက္ ၄ဝ မွာ ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္
သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္ ေက်ာင္းမ်ား ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လူဦးေရနည္းပါးသည့္ လူမ်ဳိးစု
ျဖစ္ေနလင့္ကစား ၄င္းတို႔ အစဥ္ တစ္စိုက္ ရွင္က်န္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အစိုးရ
စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။

လူဦးေရ ပိုမ်ားေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ စာေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစာသား မ်ား
တီထြင္ရန္ႏွင့္ လူဦးေရနည္းသည့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ ႐ုပ္/သံ ျပတိုက္မ်ား
ထားရွိေပးရန္လည္း အစိုးရက စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။

''တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က
ျပန္လည္အမွတ္ရ ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့ စီမံကိန္း တစ္ခု လိုအပ္ေနပါတယ္''ဟု ရစ္ခ်တ္ေခ်႕စ္
စမစ္က ဆိုသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း