လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အၿပိဳင္ထုတ္ေဘာ့စနီးယားေရကန္ ခန္းေျခာက္

ကြန္ဂ်စ္ - ေဘာ့စနီးယားအစိုးရ ငါးလုပ္ငန္းဌာနက တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္သည္ ယခင္က ငါး
မ်ဳိးစံုေပါၾကြယ္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီကမွ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေရခန္းသြားၿပီးသဲႏွင့္
ရႊံ႕အတိၿပီးေသာ ျပင္ၾကယ္ႀကီးတစ္ခု အျဖစ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ 'ဂ်ာဘလာနီ
ကာေရကန္ႀကီးကို ေငးေမာၾကည့္ေနသည္။

ေဘာ့စနီးယားႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ နီရက္ဗာျမစ္႐ိုးေပၚတြင္ လူတို႔တည္ေဆာက္ထား ေသာ
ယင္းေရကန္ႀကီးသည္ ကီလိုမီတာ ၃ဝ(၁၈ မိုင္) ရွည္လ်ားသည့္ ေရကန္ႀကီးျဖစ္သည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚက ႏွင္းမ်ား အရည္ေပ်ာ္ခ်ိန္ႏွင့္ မိုးေခါင္မႈရွည္လ်ားစြာ
က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ မိုးျပန္ရြာခ်ိန္တြင္ ကန္ေရ ျပန္ျပည့္လာဖြယ္ ရွိပါမည္လား။

တံငါသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သမား မ်ားကမူ ယခင္ရက္ေပါင္း ၄ဝ ခန္႔ကတည္းက
ကန္ေရ ႐ုတ္ခ်ည္း ေလ်ာ့က်ခဲ့၍ ပါးခ်္ (perch) ႏွင့္ ထေရာက္ (trout) ငါးမ်ားအပါ အဝင္
ငါးေကာင္ေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရာ ဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ ေပၚေနသည္ဟု
ဆိုၾကသည္။

ေရကန္ အေနာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၃ဝခန္႔တြင္ရွိသည့္ ဂ်ာဘလာနီကာ ေရကာတာ ႏွင့္
ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တို႔ကို စီမံလုပ္ကိုင္ေနေသာ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားေပး ကုမၸဏီ Elektroprivreda BiH ကိုလည္း အျပစ္ဆိုၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္က ေတြ႕ရသည့္ ခန္းေျခာက္ေနေသာ ဂ်ာဘလာနီကာ ေရကန္ႀကီး။ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္က ေတြ႕ရသည့္ ခန္းေျခာက္ေနေသာ ဂ်ာဘလာနီကာ ေရကန္ႀကီး။

ယခုကဲ့သို႔ ေဘးဒုကၡေပၚေပါက္ျခင္းမွာ ေဂဟေဗဒ သေဘာေဖာက္ျပန္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
ယခင္ႏွစ္မ်ားက ကန္ေရေလ်ာ့ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ေလာက္ ေလ်ာ့နည္းခန္းေျခာက္သြားျခင္းမ်ဳိး
မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံငါးလုပ္ငန္းအသင္း ဥကၠ႒ က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီက စက္တင္ဘာမွ ဇန္နဝါရီလအထိ မိုးအထူးေခါင္သည့္
ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အလြန္ေအး သည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း
လွ်ပ္စစ္အား ပိုမိုအသံုးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရကန္ႀကီးက ေရမ်ား ႐ုတ္ျခည္းေလ်ာ့က်ရသည္ဟု
ေထာက္ျပသည္။

ဂ်ာဘာလာနီကာ ေရကန္ႀကီး၏ အနာဂတ္ေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
သမားမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကသည့္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ ေရကန္အတြင္း ငါးဖမ္း ခြင့္ပါမစ္ေပါင္း ၇ဝဝ ခန္႔ကို
ေဘာ့စနီးယား အစိုးရက ယမန္ႏွစ္ကတည္းက ထုတ္ေပး ထားသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

ေရကန္ႀကီး လံုးဝခန္းေျခာက္မည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ငါးအခ်ဳိ႕
ေထာင္ဖမ္းခံရၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ ရႊံ႕ၫြံ အတြင္း နစ္ျမဳပ္ခိုေအာင္းၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ ငါးမ်ားမွာ
ေရကာတာရွိရာဆီသို႔ ဦးတည္ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကသည္ဟု ေဒသခံ NGO အဖြဲ႕မ်ားက
ဆိုသည္။

NGO အဖြဲ႕မ်ား အစိုးရိမ္ဆံုးအခ်က္မွာ ငါးမ်ားစားၾကသည့္ အဏုဇီဝ႐ုပ္မ်ားလည္း (ကုန္ခန္းလုဆဲ
ေရအေျခအေနေၾကာင့္) ပ်က္စီးၾကေတာ့မည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေန ျဖစ္ပြားပါက
ငါးမ်ား မူလ ေဒသသို႔ျပန္လာၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဂ်ာဘလာနီကာ ကန္ေရသည္ ႏွစ္စဥ္ သံုးပံုတစ္ပံုဝန္းက်င္ ေလ်ာ့က်သြားေလ့ရွိ ေသာ္လည္း
ယခုႏွစ္တြင္မူ လံုးဝကုန္ခန္း ေတာ့မည့္ အေျခအေနအထိ ေလ်ာ့သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ေဘာ့စနီးယား သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (Zeleni Neretva)
ေအမာဗာလီဆစ္က ေျပာသည္။

ေဒသတြင္း ေရအေျခအေန ေလ်ာ့နည္း စဥ္က လွ်ပ္စစ္အားသံုးစြဲခမ်ား မၾကံဳစဖူး
ႀကီးျမင့္လာခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကုမၸဏီက ေရတစ္လီတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အား တစ္ကီလိုဝပ္ရရွိေအာင္ ေစ်းကြက္၌ မတရားလုပ္ခဲ့ပံုကို အျပစ္တင္
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ေဘာ္လ္ကန္ ေဒသထဲတြင္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ
ေဘာ့စနီးယားသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ခံစားခဲ့ရသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္
နာလန္မထူႏိုင္ေသးေပ။ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဓန အင္အားတစ္ခုမွာ ျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဥေရာပ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွ လွ်ပ္စစ္ အားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ
ႏိုင္ငံအနည္းငယ္ထဲတြင္ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံအတြက္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပည္ပသို႔ေရာင္းရေငြ ယူ႐ို ၁၆၅ သန္း (ေဒၚလာ ၁၇၆ သန္း) ရရွိခဲ့သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားကမူ ေဘာ့စနီးယား၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ရင္းျမစ္ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ကိုသာ
ေလာေလာဆယ္ ထုတ္ယူ အသံုးျပဳ ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း