အိႏၵိယ ဇာတ္နိမ့္၀င္ ေရအိမ္သန္႔စင္လုပ္သားမ်ား ဥပေဒအရပိတ္ပင္ေရး ထိေရာက္စြာမေဆာင္ရြက္

နက္ခ္ပူးၿမိဳ႕မွ ေရအိမ္သန္႔စင္ေရးအမ်ဳိးသမီးကီလာ၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္။ (ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ)နက္ခ္ပူးၿမိဳ႕မွ ေရအိမ္သန္႔စင္ေရးအမ်ဳိးသမီးကီလာ၏ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းခြင္။ (ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ)

နက္ခ္ပူး (အိႏၵိယ)- မုဆိုးမအဘြား ကီလာသည္ လူ႔အညစ္အေၾကးမ်ားပါေသာ ျခင္းေတာင္းကို
ေခါင္းေပၚတြင္ တင္၍ လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ကိုင္ထားလ်က္ အညစ္အေၾကးမ်ား စီးဆင္းေနသည့္
စီးေၾကာင္းအတိုင္း ျဖတ္ကာ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းအပံုတစ္ပံုေပၚတက္ၿပီး အညစ္ အေၾကးမ်ားကို
ငါးႀကိမ္ေျမာက္ပစ္ခ်စဥ္ ဆဲေရးတိုင္းထြာလိုက္သည္။

"ဘယ္သူကမွ က်ဳပ္တို႔ကို သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အခေၾကးေငြကေလး ေတာင္ မေပးဘူး"
ဟု မၾကာခင္က ၎ပစ္ထားသည့္ အပံုေပၚ ရႊံ႕ႏြံႏွင့္ အမႈိက္မ်ား ျခစ္ယူၿပီးတင္လိုက္ရင္း ေျပာ
သည္။

၎သည္ ေနအိမ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး လက္အိတ္မပါ လက္ဗလာျဖင့္စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ား
ကို ဆယ္တင္ယူသူအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေန သူျဖစ္သည္။

နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွ မိုင္ ၄၀ အကြာရွိ နက္ခ္ပူးၿမိဳ႕ကေလးတြင္ ၎ႏွင့္ အျခား အမ်ဳိးသမီး ၂၀ ခန္႔
သည္ ေန႔စဥ္ အိမ္သာမ်ားမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို လက္မ်ားျဖင့္ ပလတ္စတစ္ေဂၚျပား တစ္ခု
ကိုအသံုးျပဳ၍ သန္႔စင္ရွင္းလင္း ၾကရသည္။

ကီလာႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား သည္ ရြာႏွင့္သီးျခားရွိေသာ ေျမႀကီးအိမ္ အခ်ဳိ႕တြင္ေနထိုင္ၿပီး
၎တို႔ကို ဇာတ္နိမ့္၊ ဇာတ္ျမင့္ခြဲသည့္စနစ္တြင္ အနိမ့္တကာ အနိမ့္ဆံုး ဇာတ္နိမ့္မ်ားဟု သတ္
မွတ္ ခံရသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ မၾကာမီက ေလွ်ာ့ေပါ့လာသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အိမ္ေမြး
တိရစၦာန္မ်ားကို တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဴခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထား ရသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ဩဇာတိကၠမ ႀကီးသူမ်ားအနီးမွပင္ လမ္းေလွ်ာက္ သြားခြင့္မရေပ။ နက္ခ္ပူးၿမိဳ႕
ကေလးသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အျပင္ေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသည့္
ေက်းလက္ ေဒသျဖစ္သည္။

ခန္႔မွန္းေျခ ၂၀၀,၀၀၀ ရွိ အမိႈက္သိမ္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားမ်ား သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႕
ပင္ပန္းႀကီးစြာ ဆက္ၿပီးလုပ္ၾကသည္။

အုပ္စုလိုက္ ရွိေသာျခင္မ်ားသည္ အဖံုးမပါေသာ ေျမာင္းေပၚတြင္ ရစ္၀ဲေနၿပီး အက်ႌ မပါ၊
ကိုယ္လက္ဗလာျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား သည္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ကစားေနၾကသည္။

လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ယာဥ္ထက္ ကြ်ဲမ်ားက ပိုမ်ားသည္။ လက္မ်ားျဖင့္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းမ်ားကို
ဆယ္တင္ယူသူမ်ားအား ရာဇ၀တ္သား ပမာဆက္ဆံျပဴမူသည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ဥပေဒကို
ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈအသစ္က ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။

၎က အလယ္ေခတ္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ျခင္းကဲ့သို႔ထင္ျမင္ ရၿပီး ေခတ္မီေအာင္လုပ္ေန
သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ မရွိသင့္သည့္ ထို အစဥ္အလာ အဆံုးသတ္မႈ၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကို
ေပၚေပါက္ေစသည္။

လက္ျဖင့္ရွင္းရၿပီး ေရမဆြဲသည့္ အိမ္သာမ်ားပါသည့္ အေဆာက္အအံု မ်ားကို ဥပေဒသစ္
က တားျမစ္လိမ့္ မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ျဖင့္ အညစ္အေၾကး မ်ားကို ဆယ္တင္သူမ်ားအား ခိုင္းသူ
မ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္၊ သို႔မဟုတ္ ႐ူပီး ၅၀,၀၀၀ (ေဒၚလာ ၉၀၀) ထိ ဒဏ္ေငြ၊
သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈရွိသလို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကလည္း ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒအရ ေအာင္ျမင္သည့္ တရားစြဲစိုမႈ တစ္မႈမွ်ပင္မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရဆိုး
စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီ ေပးေနေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ သည့္ Sulabh
International မွ ဘင္ဒီ ရွ၀ါးပါသက္က ဆိုသည္။

ထိုအလုပ္သမားမ်ားကို လုပ္ငန္းသစ္ သင္တန္းေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ အမ်ားျပည္သူ
ရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီဆန္ေသာ ဖင့္ေႏွးမႈႏွင့္ ျခစားမႈ ေၾကာင့္ ထိန္းထားခံရေၾကာင္း
အျခား လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေရး ၀ါဒီမ်ားက ေျပာသည္။

အစိုးရအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းနည္းသည္ ၎တို႔အတြက္ အလုပ္ရွာေပးျခင္းျဖစ္
ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္သည္ အလုပ္ မျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္မွထြက္
ၿပီး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဖြင့္လွ်င္ မည္သူမွ် လာေသာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေဒလီ ၿမိဳ႕တြင္
အေျခစိုက္ေသာ Social Development Foundation ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဗီဒီယာရာ၀ပ္က
ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္နက္ခ္ပူးရြာမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ မွ အက်ဳိး
ခံစားေနရသည္။

၎တို႔သည္ Sulabh မွ လုပ္ငန္းသစ္ သင္တန္း တက္ရၿပီး ယခုအခါဆပ္ျပာမ်ားႏွင့္ ဖေယာင္း
တိုင္မ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏သားသမီးမ်ား သည္ အရွက္ရျခင္းႏွင့္ ေရာဂါရသည့္
ဘ၀ကံၾကမၼာမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ့ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း