အဆံုးသတ္ရမည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔က THAAD စနစ္ကို ျဖန္႔ၾကက္ရန္
အေလာတႀကီး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတအသစ္အား ထိုကိစၥကို
ျပန္လည္စဥ္းစားဖို႔ ဖိအားေပးရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ...

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေမလ ၉ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အေမရိကန္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ခ်ထားမည့္ THAAD ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေမလ ၉ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အေမရိကန္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ခ်ထားမည့္ THAAD ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

လီေဂ်ာင္ဝါ - ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အေမရိကန္ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ျဖန္႔ၾကက္ထားရန္
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ခဲ့သည္။ THAAD ေခၚ အျပင္ပိုင္း
ေဝဟင္ကာကြယ္ေရးစနစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးကိုတျဖည္းျဖည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ၿပီး
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္နက္မွ လႊတ္တင္ခဲ့ေသာ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္သြားႏိုင္သျဖင့္ ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာညီမွ်မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု
တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ကို ႀကီးႀကီးမားမားၿခိမ္းေျခာက္မႈ
မျပဳလုပ္မီအထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဆိုပါစနစ္အား ဆန္႔က်င္မႈသည္ အဓိပၸာယ္မရွိဘဲ
ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး တင္းမာေစႏိုင္သည္။

ေမ ၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔က THAAD စနစ္ကို ျဖန္႔ၾကက္ရန္
အေလာတႀကီး ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတအသစ္အား
ထိုကိစၥကို ျပန္လည္စဥ္းစားဖို႔ ဖိအားေပးရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္
ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ေအဂ်င္စီမ်ားက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္
လည္ပတ္မည့္ အုပ္စုခရီးစဥ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး THAAD စနစ္အတြက္ ေျမေနရာ
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ပဥၥမအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေလာ္တီအုပ္စုက ပိုင္ဆိုင္သည့္ စတိုးဆိုင္ ၅၅ ဆိုင္ကို ယာယီပိတ္ခဲ့သည္။
ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီႏွင့္ ဟြန္ဒိုင္းကုမၸဏီ အပါအဝင္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ားအေပၚတြင္
အဆိုပါ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကာလတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္
မီဒီယာမ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလုပ္ငန္း၏အဓိကအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျပင္ပကုန္သြယ္မႈ
ေလးပံုတစ္ပံုနီးပါးရွိသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဘက္ ေနရာကို
ေကာင္းစြာအသံုးခ်ရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအရာသည္
တစ္ဖက္သတ္ ဆက္ဆံေရးသာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စတုတၴအႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဘက္
ျဖစ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အားထားရေသာ
အဓိက အလတ္စား အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေပးလ်က္ရွိသည္။

အမွန္တကယ္ အလတ္စား ကုန္ပစၥည္းအရင္းအႏွီးမ်ားက ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔မႈ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္
ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္
ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားလုပ္ငန္းအရင္းအျမစ္ အဓိကျဖစ္သည္။

အကယ္၍ THAAD စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈ အရွိန္ျမင့္တက္လာၿပီး ကုန္သြယ္ေရး
စစ္ပြဲအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ပါက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံး
ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလတြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္သည့္
စီးပြားေရးႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီးေစႏိုင္သည့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဆန္ကာကု
ဒိုင္အိုယူကြၽန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ
အျငင္းပြားမႈက ဥပမာပင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး
ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းကို
တင္ျပရန္ စဥ္းစားလ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္၏
သက္ဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိမရွိကို အာဏာပိုင္မ်ားက
ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႕သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိန္းသိမ္း
ထားသည့္ သံတမန္ေရးရာ ဆက္ဆံေရးကို ကာကြယ္သင့္ေသာ္လည္း အဆိုပါ
ဆက္ဆံေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေနာက္တက္လာမည့္
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သမၼတအသစ္က THAAD စနစ္ျဖန္႔ၾကက္မႈကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ THAAD စနစ္အား ဖ်က္သိမ္းရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဆက္လက္ၿပီး ဖိအားေပးပါက
ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာထား ပိုမိုတင္းမာ
လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

သတင္းေကာင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျပဳလုပ္ေနေသာ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအားဆန္႔က်င္သည့္
ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေနျခင္းသည္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက အႏၲရာယ္ကို
သိရွိထားသည့္ အဓိက လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရည္မွန္းခ်က္လုိအပ္သည္ကို
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက သိထားၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား တာဝန္ခံထားသည္။

တရားဝင္အျငင္းပြားမႈ ေပၚလြင္ႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ ဂုဏ္သတင္းအား
ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အရွိန္ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္တို႔အာ႐ုံေရာက္ခဲ့သည္။

THAAD စနစ္ျဖန္႔ၾကက္မႈသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေပ။ အကယ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ
ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ၄င္း၏ အင္အားကို
ျမႇဳပ္ႏွံထားမႈကေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ လိုအပ္ခ်က္ကို
ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္အစား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ေရနံတင္ပို႔မႈ ျဖတ္ေတာက္သင့္ၿပီး စီးပြားေရးဖိအား
တိုးျမႇင့္ေပးသင့္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ပင္ မလံုေလာက္ဘဲ
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ ၾသဇာမသက္ေရာက္သည္ကို သက္ေသျပၿပီး
ျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡ
ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ဖယ္ရွားရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သံတမန္ေရးရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတြင္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံရန္ လိုအပ္ႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၾကားညပ္ေနသည့္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္သည္ ကိုရီးယား
စကားပံုအရ ''ေဝလငါးမ်ားအၾကားတြင္ ပုစြန္ေရာက္ေနသလို'' ျဖစ္ေနသည္။
ကိုရီးယားစစ္ပြဲသည္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ၾကားဝင္စစ္ေျမျပင္အျဖစ္သို႔
ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ႏွစ္သန္းဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္
ႏွစ္ပိုင္းကြဲေနသည္မွာ ႏွစ္ ၇ဝ နီးပါးရွိၿပီး ယခုအခါ ကမၻာ၏အႏၲရာယ္အႀကီးဆံုး
ေပါက္ကြဲလုနီးပါးအေျခအေနတြင္ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ပြားလာမည့္ စစ္ေရး
ပဋိပကၡေၾကာင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးႏိုင္ၿပီး ဒုကၡသည္အေရအတြက္
တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

- ျမန္မာတုိင္း(မ္)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း