မက္ကရြန္၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ေပၚထြန္းျခင္း

ေမ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္သည့္ သမၼတေလာင္း မက္ကရြန္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေမ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္သည့္ သမၼတေလာင္း မက္ကရြန္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ပါရီ - ပထမအေက်ာ့ ျပင္သစ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အီမန္ႏ်ဴရယ္ မက္ကရြန္
(Emmanuel macron)အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ဂုဏ္ယူၿပီး
စိတ္သက္သာရာရခဲ့ၾကသည္။ လူထုသေဘာထားေကာက္ယူသူမ်ား တစ္ႀကိမ္မွန္ခဲ့ျပန္သည္။
လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ မက္ကရြန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားတပ္ဦးပါတီ၏
သမၼတေလာင္း မာရီးလပဲန္း (Marine Le Pen) တို႔က ေမ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအေက်ာ့
ေရြးေကာက္ပြဲကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ အခ်ိန္ကာလတြင္ လက္ယာယိမ္းဝါဒီ လပဲန္းႏွင့္ လက္ဝဲယိမ္းဝါဒီ
သမၼတေလာင္းယန္းလက္ မီလင္ရႊန္ (Jeanluc Melenchon) တို႔အၾကား ဒုတိယအေက်ာ့
ေရြးခ်ယ္ရမည့္အေရးကို ပူပန္ေသာကေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။

ေလ့လာသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ သို႔မဟုတ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတို႔ထက္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
အားနည္းခ်က္ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လပဲန္းသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာအရ ႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း
ျပင္သစ္မဲဆႏၵရွင္မ်ားဖြဲ႕စည္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ေျခမရွိခဲ့ေပ။ မက္ကရြန္၏ လက္ဝဲယိမ္း
မဲဆႏၵရွင္အနည္းငယ္က လက္ဝဲယိမ္းဘက္သို႔ ေထာက္ခံမဲ ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ဗဟိုလက္ယာယိမ္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဖရန္ဆြာ ဖီလြန္ (Francois Fillon) သည္
ေထာက္ခံသူအခ်ဳိ႕ လပဲန္းအတြက္ ေထာက္ခံမဲေပးေသာ္လည္း ထိုမဲေပးမႈက လပဲန္းအတြက္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသာစီးအႏိုင္ရရွိရန္ မလံုေလာက္ေပ။

မၾကာေသးမီက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက
ႏိုင္ငံေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဆန္႔က်င္ႏိုင္မႈကို သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပကိုယံုၾကည္မႈ
ကင္းမဲ့လာေသာ္လည္း မက္ကရြန္က အျခားသူမ်ားထက္ မဲအေရအတြက္ ပိုမိုရရွိ
ထားသည္။

ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ားက ထူးျခားသည့္လကၡဏာမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္ေပၚ
ေစသည္။

ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရး မျဖစ္ပြားခဲ့ပါကနပိုလီယံသည္ ျပင္သစ္ ေတာ္ဝင္စစ္တပ္တြင္
အငယ္တန္းအရာရွိအျဖစ္ႏွင့္သာ ရွိေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ
အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု မၿပိဳလဲခဲ့ပါက ျပင္သစ္ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစု မသိေသာ
အသက္ ၃၉ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မက္ကရြန္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အျဖစ္နဲ႔သာ
ရပ္တည္ေနလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

မက္ကရြန္ကို ျပင္သစ္ ဂြၽန္အက္ဖ္ ကေနဒီဟု လူသိမ်ားၿပီး အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း
ဘာရက္အိုဘားမား ပုံစံအတိုင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖရန္ဆြာ မီးတေရာင္း၏
ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက်ဆံုးၿပီး ေရွး႐ုိးစြဲ လက္ယာယိမ္းပါတီ ဖ႐ုိဖရဲအေျခအေနရွိေနေသာေၾကာင့္
သူက ေနရာရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီမ်ားက သူတို႔အခန္းက႑အတြက္ ေခတ္မီေသာ
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဖရက္ဆြာဖီလြန္က
အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ အမည္းစက္ထင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သမၼတစနစ္ လုိလားသူ (ရီပတ္ဘလီကန္)
မ်ားက ေနာက္ထပ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ရလဒ္အျဖစ္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ အဆိုးျမင္ဝါဒ၊ သံသယမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြမႈမရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ၏
အငယ္ဆံုး သမၼတ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ မက္ကရြန္က ဇြန္လတြင္ ျပဳလုပ္ရန္
စီစဥ္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ စတင္ၿပီး စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္
ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာတည္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား
ျပန္လည္ျပင္းထန္လာစဥ္မက္ကရြန္က ႐ုိးရာလက္ယာယိမ္းအဖြဲ႔မ်ား၏စနစ္မ်ားကို လက္ခံ
ရမည္ျဖစ္သည္။ မက္ကရြန္က ပထမအေက်ာ့ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံသူအင္အား
မ်ားေၾကာင္းျပသႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္သစ္ မဲဆႏၵရွင္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
လပဲန္းႏွင့္ မီလန္ရႊန္ တို႔ကို ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္။

ထိုမဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ယံုၾကည္မႈ ရရွိလာေစရန္ႀကိဳးပမ္းၿပီး
ႏိုင္ငံေရး ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းထဲသို႔ ၄င္းတို႔ကို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ လြယ္ကူလိမ့္မည္
မဟုတ္ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးနိမ့္သြားသည့္ ပါတီမ်ားက လမ္းေပၚထြက္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
အတြက္ စည္း႐ုံးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေနျဖင့္ မက္ကရြန္က သူ၏ ထူးခြၽန္ေသာ အရည္အခ်င္းကို ျပသခဲ့သည္။
ေမ ၇ ရက္ၿပီးေနာက္အသက္ငယ္၍ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသာ္လည္း သမၼတေကာင္းတစ္ဦး
ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို မက္ကရြန္က သက္ေသျပရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(Project syndicate)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း