အက္ဖ္ဘီအိုင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂ်ိမ္းစ္ကိုမီကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းက ထရမ့္အေပၚ ဖိအားေပးမႈတိုး

 

အက္ဖ္ဘီအိုင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂ်ိမ္းစ္ကိုမီ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ တရားေရးေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေမ ၃ ရက္က စစ္ေဆးခံေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီအက္ဖ္ဘီအိုင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂ်ိမ္းစ္ကိုမီ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ တရားေရးေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေမ ၃ ရက္က စစ္ေဆးခံေနစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ျပည္ေထာင္စုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (အက္ဖ္ဘီအိုင္) ဒါ႐ုိက္တာ ဂ်ိမ္းစ္ဘီကိုမီကို ေမ ၉
ရက္တြင္ ရာထူးက ထုတ္ပယ္လိုက္ျခင္းက အက္ဖ္ဘီအိုင္၏ ေခတ္သစ္ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အခန္းက႑မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ ထရမ့္၏
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားအစိုးရအၾကား
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနေသာ ေကာ္မတီ၏
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အလားအလာမ်ား
ျမင့္တက္လာသည္။

ဟီလာရီကလင္တန္၏ အီးေမးလ္ကိစၥကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ကိုမီ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမွာ သူ႔ကို
ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ရန္အတြက္ ရွင္းျပရန္ လွည့္ကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္မွာ အေသခ်ာပင္ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထရမ့္အႏိုင္ရရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့
ေပးမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပန္ဖြင့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဟီလာရီကလင္တန္အပါအဝင္
ဒီမိုကရက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုမီကို ယံုၾကည္ၾကသည္။

ကိုမီ ရာထူးက ထုတ္ပယ္ခံရခ်ိန္တြင္ သူ႔လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ခံရန္ ဆႏၵမရွိျခင္းေၾကာင့္
ကိုမီတြင္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈအနည္းအက်ဥ္းသာရၿပီး ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်သူ အမ်ားအျပား
ရွိလာခဲ့သည္။

ရာထူးက ထုတ္ပယ္လိုက္သည့္ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္က ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ဂယက္႐ုိက္ခဲ့ၿပီး
ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကန္အခ်ဳိ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုရွားစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီမိုကရက္မ်ားက ထရမ့္ကို
အာဏာအလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထရမ့္က အက္ဖ္ဘီအိုင္
ဒါ႐ုိက္တာကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္ျခင္းကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဂ်က္ဖ္ ဆက္ရွင္ႏွင့္ အသစ္
ခန္႔အပ္ထားေသာ လက္ေထာက္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေရာ့႐ုိဆန္စတိန္းတို႔ထံက ေထာက္ခံခ်က္
ရယူၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထရမ့္ကဆိုသည္။

အက္ဖ္ဘီအိုင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ဟီလာရီကလင္တန္ကို အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ခဲ့ေသာ္လည္း
တရားစြဲဆိုမည္မဟုတ္ဟု ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ဇူလိုင္ ၅ ရက္
ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သူ၏အာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္
ေက်ာ္ၿပီးျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု လက္ေထာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေရာ့႐ုိဆန္စတိန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ထရမ့္ကို ႐ႈံးနိမ့္ရသည့္ ဟီလာရီကလင္တန္၏ အေၾကာင္းရင္း
တစ္ခုဟု ဟီလာရီကလင္တန္၏ အႀကံေပးမ်ားက ယံုၾကည္ထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကို
ျပန္လည္ျပဳလုပ္မည္ဟု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္၌ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္
ေၾကညာရန္ ကိုမီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ေထာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေရာ့ ႐ုိဆန္စတိန္းက
ဆန္းစစ္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ကိုမီကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္ရန္ လက္ေထာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ေရာ့ ႐ုိဆန္စတိန္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဝင္မ်ားက သေဘာတူႏိုင္ေသာ္လည္း အစဥ္အလာမရွိေသာ ရာထူးက
ထုတ္ပယ္မႈမ်ဳိး ယခုမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းကို ေမးခြန္းမ်ားစြာ ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ယခု ရာထူးကထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ တရားေရးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကို သမၼတက
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ပယ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္သမၼတထရမ့္၏ သက္တမ္း
အေစာပိုင္းတြင္ တရားေရးဌာနက သမၼတ၏ ကနဦး ခရီးသြားလာေရးပိတ္ပင္မႈ အမိန္႔ကို
ကာကြယ္သြားမည္မဟုတ္ဟု ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ေခတၱေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဆယ္လီရိတ္ကို
ထရမ့္က ရာထူးက ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မင္ဟက္တန္ၿမိဳ႕
အေမရိကန္ေရွ႕ေနေဟာင္း ပရိဘာဟာရာ အိမ္ျဖဴေတာ္ၫႊန္ၾကားမႈကို
ျငင္းဆန္မႈျဖင့္ ရာထူးက ထုတ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

အက္ဖ္ဘီအိုင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ကိုမီကို ရာထူးက ဖယ္ရွားခဲ့ျခင္းက ထရမ့္
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈ ကို ေလးေလးစားစား
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္အစိုးရကို ထပ္မံအက်ပ္႐ုိက္ေစခဲ့သည္။
အေမရိကန္ အစိုးရက အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ တင္းခံလ်က္ရွိေသာ္လည္း
ေမ ၉ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဆိုပါ ရာထူးက ဖယ္ရွားခံရျခင္းကိစၥေၾကာင့္ သမၼတ၊
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္လက္ေထာက္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကို အက္ဖ္ဘီအိုင္
အဖြဲ႕အစည္း၏ ဦးေဆာင္မႈမပါဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ျပည္သူလူထုကို
ထုတ္ျပန္ေၾကညာဖြယ္ရွိသည္။

အက္ဖ္ဘီအိုင္ဒါ႐ုိက္တာ ကိုမီကို ေမ ၉ ရက္တြင္ ရာထူးက ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္
ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ျခင္းမရွိဘဲ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကို အဆုံးသတ္ ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ရန္ တရားေရးဌာန၊ အက္ဖ္ဘီအိုင္ႏွင့္ ထရမ့္အစိုးရတို႔အတြက္
ပိုမိုစိုးရိမ္လာရေၾကာင္း သိရသည္။

(ဝါရွင္တန္ပို႔စ္)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း