ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ကမၻာတစ္ဝန္း ဆက္လက္ ဂယက္႐ုိက္လ်က္ရွိ

ကမၻာတစ္ဝန္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအကမၻာတစ္ဝန္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

လန္ဒန္ - ေမ ၁၃ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ ၁ဝဝ ေက်ာ္က ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္
ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ကမၻာအႏွံ႔ ဆက္လက္ ဂယက္႐ုိက္လ်က္ရွိသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘြဲ႕ယူရန္တင္သြင္းေသာသုေတသနစာတမ္းမ်ားကို
ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ျခင္း၊ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံတြင္ ဆရာဝန္မ်ား ခြဲစိတ္ကုသရန္
သတ္မွတ္ထားေသာရက္မ်ား အလိုအေလ်ာက္ ပယ္ဖ်က္သြားျခင္းႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ
ရထားဘူတာမ်ား၌ခရီးသည္မ်ား ဆိုက္ေရာက္ရာႏွင့္ ထြက္ခြာရာျပ ကြန္ပ်ဴတာ
ေမာ္နီတာ ဖန္သားျပင္မ်ားတြင္ မွားယြင္းေနေသာ မွာၾကားခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း
စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ေမ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈၿပီးေနာက္
ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို
ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။
ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ အႀကီးဆံုးတိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုမွာ ေငြညႇစ္နည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး
အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေတာင္းဆိုထားေသာ ေငြေၾကးပမာဏ မရရွိခင္အထိ
ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးဌာနကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံတို႔ရွိ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္အစိုးရက အမ်ဳိးသား
က်န္းမာေရးဌာန ၂၄၈ ခုတြင္ ၄၈ ခု တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေမ ၁၃ ရက္
မနက္ပိုင္းတြင္ ထုိ ၄၈ ခုမွ ေျခာက္ခု ပံုမွန္ျပန္လည္ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံမွ အဆိုပါအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ေငြေၾကး
ေပးျခင္းရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည့္အခါ ဝန္ႀကီးမ်ား ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက
ေငြေၾကးေပးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားလည္း ေပးအပ္ျခင္းမျပဳရန္
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အမ္ဘာ ႐ုဒ္က အၾကံဳျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ၿဗိတိန္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးဌာန အသံုးျပဳသည့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ တိုက္ခိုက္ခံရစဥ္
အတြင္း ကြန္ပ်ဴတာ ဖန္သားျပင္မ်ား ပိတ္သြားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝဝ အြန္လိုင္းမွ
တစ္ဆင့္ ေပးသြင္းျခင္းမရွိပါက အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ အခ်က္အလက္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမည္ဟု
စာတန္းျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ အလားတူ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ စကား စာတန္းမ်ား
ဘာသာစကား အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဥေရာပအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ အလားတူ ၿခိမ္းေျခာက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈကို ဘူတာ႐ုံမ်ားတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ထားသည္။ဒီပီေအသတင္းေအဂ်င္စီအရ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အြန္လိုင္းမွ
တစ္ဆင့္ ခရီးသြားလက္မွတ္ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၏ ႐ုပ္သံေစာင့္ၾကည့္ေရး
နည္းပညာ ထိခိုက္ခဲ့သည္။

ဥေရာပရွိ အျခားပစ္မွတ္မ်ားမွာ စပိန္ႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္
တယ္လီေဖာ္နီကာ၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ကားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ေရးႏိုးႏွင့္ ဆြီဒင္ရွိ
အာဏာပိုင္နည္းစနစ္ကြန္ပ်ဴတာ အလံုး ၇ဝ ခန္႔ထိခိုက္ခဲ့သည္။ ေနာ္ေဝ ေဘာလံုး
အသင္း၏ အြန္လိုင္း ေလာင္းေၾကးလက္မွတ္ စနစ္မွာလည္း တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း
သိရသည္။

''တိုက္ခိုက္မႈရဲ႕ ႀကိဳးကိုင္သူကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာလို႔ မရေသးပါဘူး၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္ေနဆဲပါ'' ဟု ၿဗိတိန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အမ္ဘာ႐ုဒ္က ဘီဘီစီသတင္းဌာနကို
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက ႏိုင္ငံ ၁ဝဝ ေက်ာ္နီးပါးတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏
အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးဌာန တစ္ခုတည္းကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ အြန္လိုင္း အင္တာနက္သတင္းဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ တီအမ္တီပို႔စ္က
အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားလည္း ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ နန္ခ်န္း တကၠသိုလ္၊ ရွန္တံု တကၠသိုလ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ လွ်ပ္စစ္သိပံၸႏွင့္
နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားက ၄င္းတို႔၏ ေဝဘို လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းႏွင့္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို သံသယရွိႏိုင္သည့္ အီးေမးလ္မ်ားကို ဖြင့္ဖတ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္
အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕သိမ္းဆည္းရန္ သတိေပးခ်က္
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ႀကီး ပါဆယ္ပို႔ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီႀကီး Fedex တိုက္ခိုက္
ခံခဲ့ရသည္။ တစ္ကမၻာလံုးအႏွံ႔ ဂယက္႐ုိက္ခဲ့သည့္ အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာစက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ
ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမည္မွ ဝမ္နာ ဒီကရစ္တာ ၂ ဒသမ သုညျဖစ္ၿပီး ဒဗၺလ်ဴက႐ုိင္း၊ ဝမ္နာက
႐ုိင္းႏွင့္ ဝမ္နာကရစ္တာ ၂ ဒသမ သုည ဟု ေခၚဆိုၿပီး အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးေအဂ်င္စီ
အခ်က္အလက္မ်ားခိုးယူမႈတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Microsoft
ကုမၸဏီက အဆိုပါ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ မတ္လ၌ ဗိုင္းရပ္စ္ ဖယ္ရွားနည္းစနစ္အသစ္ကို
ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါစနစ္ကို တပ္ဆင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားတြင္
အားနည္းခ်က္ရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

- ဝါရွင္တန္ပို႔စ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း