ေဆးရြက္ႀကီးေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူခုနစ္သန္းေသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္

 

ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးသူ ေလးသန္းရွိရာမွ ခုနစ္သန္းအထိတိုးလာရသည့္ စီးကရက္အႏၲရာယ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးသူ ေလးသန္းရွိရာမွ ခုနစ္သန္းအထိတိုးလာရသည့္ စီးကရက္အႏၲရာယ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဂ်နီဗာ - ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အျခား ေဆးရြက္ႀကီးအသံုးျပဳမႈသည္ ႏွစ္စဥ္လူ
ခုနစ္သန္းေက်ာ္ကို ေသေစေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ေမ ၃ဝ ရက္ကဆိုၿပီး ေဆးလိပ္
ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚ
သက္ေရာက္မႈမွလည္း ေဝးေဝးေနၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖစရာ မိုးလံုေလလံုေနရာမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို
တားျမစ္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏႈိးေဆာ္လ်က္ ေဆးရြက္ႀကီး အသံုးျပဳမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ေဆးရြက္ႀကီး
ထုတ္ကုန္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ကို တရားမဝင္ေၾကာင္းေၾကညာရန္ႏွင့္ စီးကရက္ေစ်းႏႈန္း ျမႇင့္တင္ရန္
ပိုတင္းက်ပ္သည့္ အေရးယူမႈမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

''ေဆးလိပ္က ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ပိုဆိုးရြားေစကာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိုက်ေစၿပီး ၄င္းေၾကာင့္
အိမ္တြင္း ညံ့တဲ့အစားအစာေတြေရြးခ်ယ္လာၾကၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္လာတယ္''ဟု
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ မာဂရက္ခ်န္းကဆိုသည္။

ေမ ၃၁ ရက္၌ က်ေရာက္သည့္ "World No Tobacco Day" မတိုင္မီက ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ
တြင္ ရာစုႏွစ္အကုန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေသဆံုးသူ ေလးသန္းရွိရာမွ ခုနစ္သန္းအထိ ရွိလာေၾကာင္း
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတိေပးခဲ့သည္။

ေသာက္လိုက္ၾကတဲ့ စီးကရက္ေတြ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီေသာက္လိုက္ၾကတဲ့ စီးကရက္ေတြ။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုေရွာင္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္
အသစ္မ်ားကို ေဆးလိပ္ ကုမၸဏီမ်ားက တိုးၿပီးရွာလာၾက၍ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေသဆံုးသူမ်ား၏
ရာခိုင္ႏႈန္း ၈ဝ သည္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိလာမည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ေဆးရြက္ႀကီးအသံုးျပဳမႈက စီးပြားေရး ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္ရပ္ကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ေဒၚလာ
၁ ဒသမ ၄ ထရီလ်ံေက်ာ္ကို အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
အသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ျဖဳန္းတီးေနသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕သည္ ေဆးလိပ္ ထုတ္လုပ္မႈမွ စီးကရက္တိုမ်ားႏွင့္ အျခား ေဆးလိပ္ေသာက္
သူမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအထိ ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္ မႈကို ပထမဆံုးအႀကိမ္
ႏႈိက္ႏႈိက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေလ့လာခဲ့သည္။

ေဆးရြက္ႀကီးစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးအေျမာက္အျမား လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ေတာျပဳန္းမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း
ျဖစ္လာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပသည္။

ေဆးရြက္ႀကီးကို အေျခာက္ခံရန္ ထင္း လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ စီးကရက္ ၃ဝဝ ထုတ္လုပ္တိုင္း
သစ္တစ္ပင္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းသည္။

စက္႐ံုက ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္တန္ခ်ိန္ေလးသန္းခန္႔ ထုတ္လႊတ္ၿပီး ထုတ္လုပ္စဥ္မွ
စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အဆိပ္တက္ေစသည့္ ဓာတုပစၥည္း ၇,ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္
လူမ်ားကို ကင္ဆာျဖစ္ေစသည့္ ကာစီႏိုဂ်င္တို႔ ပါဝင္သည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

- ေအအက္ဖ္ပီ

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း