၂၀၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတြင္ တ႐ုတ္က အေမရိကန္ကို ေက်ာ္လြန္ဖြယ္ရွိဟု ေထာက္လွမ္းေရးကဆို

၀ါရွင္တန္ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီမွာပင္ ျပႆနာေပါင္းစံု
႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ကမၻာတြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံဘ၀မွ က်ကာ တန္းတူႏိုင္ငံမ်ား
အတြင္း၌ ပထမေနရာသို႔ ေရာက္လာ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ထုတ္ အေမရိကန္
ေထာက္လွမ္းေရး အစီရင္ ခံစာက ဆိုသည္။

ေလးႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသား ေထာက္လွမ္းေရးေကာင္စီ၏ ပထမ အႀကိမ္ ထုတ္ျပန္သည့္
ဤအကဲျဖတ္ ခ်က္မွာ အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ ေတြးေခၚမႈကို ပံုေဖာ္ေပးမည္
ျဖစ္ရာ အေမရိကန္၏ ေတြးဆခ်က္ အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္လြန္ ဆယ္စုႏွစ္၌
စီးပြားေရးအေကာင္းဆံုး ႏိုင္ငံအျဖစ္ အေမရိကန္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ သြားလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးပိုမိုခ်ည့္နဲ႔ ေနေသာ အေမရိကန္သည္ ကမၻာ့ ျပႆနာမ်ားကို ေစ့စပ္
ေျဖရွင္းေပးမႈ၊ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းသည့္ အင္အား
(soft power) က်င့္သံုးမႈတို႔ ေၾကာင့္ ႏွစ္ ၂၀ ကာလတြင္ ထိပ္တန္း အားကစားတစ္ဦး
ပမာရွိေနဦးမည္ဟု လည္း ဆိုသည္။

အာရွေဒသ၏ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး အသံုးစရိတ္ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ
သည္ ၂၀၃၀ ျပည့္မတုိင္မီ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပေဒသႏွစ္ခုေပါင္းထက္ ပိုမ်ား
သြားဖြယ္ရွိေသာ္လည္း အင္အားပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးမားလာမည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို အဓိက သတိျပဳရန္
လိုအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ သတိေပးထားသည္။

အာရွေဒသတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ပိုမို ျဖစ္ပြားပါက အေမရိကန္ဦးေဆာင္မႈကို လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံ
ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္ရာ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္၏ အႀကီးဆံုး ရန္သူျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း
အစီရင္ခံစာ ဦးေဆာင္ျပဳစုသူ မက္သ႐ူးဘာ႐ိုက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

၂၀၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရး အက်ေႏွးေနၿပီး
ကိုလံဘီယာ၊ အီဂ်စ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အီရန္၊ မကၠဆီကို၊ ေတာင္ အာဖရိကႏွင့္ တူရကီ စသည့္
အလယ္ အလတ္ဆင့္ ႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားေရး တိုးျမင့္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၃၀ ျပည့္ မတုိင္မီ
နည္းပညာမွ အဓိကက်သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္ လည္း ရာသီဥတု
ေျပာင္းလဲမႈ ႀကီးမား သည့္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳရဖြယ္ရွိႏိုင္ ဟုဆိုသည္။

လူဦးေရပိုမ်ားၿပီး ၀င္ေငြမ်ား ပိုမိုရရွိ လာၾကမည္ျဖစ္ရာ ၂၀၃၀ ျပည့္မတုိင္မီ ကမၻာတစ္၀န္း
ေသာက္သံုးေရ၊ စားနပ္ ရိကၡာႏွင့္ စြမ္းအင္လိုအပ္မႈလည္း ၃၅၊ ၄၀ ႏွင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ
တိုးလာမည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံတို႔မွာ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ရိကၡာမ်ားကို ပိုမိုအားထားလာၾကဖြယ္ရွိ
သည့္ အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံတကာ ရိကၡာေဈးႏႈန္းမ်ား ပိုျမင့္ လာမည္။

၀င္ေငြနည္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား မွ မိသားစုမ်ားသည္ယင္းဆိုးက်ဳိးကို အမ်ားဆံုး ခံစားၾကရၿပီး
လူမႈေရး မေက်နပ္မႈလည္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ လာဖြယ္ရွိသည္။ ယေန႔ ၇ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံ
ရွိေနသည့္ ကမၻာ့လူဦးေရမွာ ၂၀၃၀ ျပည့္တြင္ ၈ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံနီးပါးအထိ ရွိလာႏိုင္မည္။

သို႔ေသာ္ ပ်မ္းမွ်အသက္ ပိုရွည္ လာ၍ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ေပၚေပါက္လာဖြယ္
လည္း ရွိေနသည္။

အစီရင္ခံစာအရ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားခ်င္း ပဋိပကၡမ်ား၏ ၈၀
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သက္ငယ္ပိုင္းဦးေရ ပိုမ်ားေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားၿပီး အာဖရိကေဒသရွိ
သက္ငယ္ပိုင္းဦးေရပိုမ်ားေသာ ႏိုင္ငံ အေရအတြက္သည္ ၂၀၃၀ ျပည့္မတုိင္ မီ သိသိသာသာ
ေလ်ာ့နည္းလ်က္ သက္ႀကီးပိုင္းဦးေရမ်ားျပားသည့္ ႏိုင္ငံ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာဖြယ္ရွိသည္။

သက္ငယ္ဦးေရပိုမ်ားၿပီး ပဋိပကၡ ျဖစ္မည့္ အလားအလာဆက္လက္ရွိ ေနဦးမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း
တြင္ အာဖ ဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား
ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားပါ၀င္ ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပိုမို
အားေကာင္း လာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေျမာက္ ပိုင္းရွိ ဆင္းရဲေသာ ဘီဟာျပည္နယ္ႏွင့္
ယူတာပရာဒက္ရွ္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ မ်ားျပားလာသည့္ လူငယ္ဦးေရေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္
ၾကံဳေတြ႕ရဖြယ္ရွိေန သည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

အုပ္စုစြဲ၊ ဂုိဏ္းဂဏစြဲႏွင့္ အျခား တင္းမာမႈမ်ားရွိေနေသးေသာ ဘာရိန္း၊ အီရတ္၊ လစ္ဗ်ား၊
ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္ စေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၌
ဒုတိယ အႀကိမ္ ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ အယ္လ္ေကဒါဆက္လက္ရွိေနႏိုင္ ေသာ္လည္း
ထံုးစံအတိုင္း ၎အား အစဦးေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း
ထားသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း