ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာၾကည့္တိုက္မ်ား

လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို တရားဝင္
အဆံုးသတ္ေစခဲ့

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ မီဆီတာ့စ္ စီပင္နယ္ေျမတြင္ လက္နက္ခ်သူမ်ားအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေနထိုင္ေရးစခန္းဇုန္ကို ဇြန္ ၂၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ မီဆီတာ့စ္ စီပင္နယ္ေျမတြင္ လက္နက္ခ်သူမ်ားအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေနထိုင္ေရးစခန္းဇုန္ကို ဇြန္ ၂၆ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

နယူးေယာ့ခ္ - စစ္ပြဲျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ တစ္ေန႔တျခားျမင့္တက္လာသည့္ ကမၻာႀကီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
စာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ရွားပါးၿပီး တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းအစဥ္အဆက္
အေရးအပါဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ
ကိုလံဘီယာအစိုးရႏွင့္ကိုလံဘီယာေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ (အက္ဖ္ေအ
အာရ္စီ) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈကို ကိုလံဘီယာသမၼတ ဟြမ္မန္ႏ်ဴရယ္ဆန္းေတာ့စ္က
ယခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကားဝင္ညိႇႏိႈင္းေပးႏိုင္
ခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကိုလံဘီယာအစိုးရက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ
အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္သည္ လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅ဝ ၾကာ
ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို တရားဝင္ အဆံုးသတ္ေစခဲ့သည္။

ဆန္းေတာ့စ္ဟာ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရရွိခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ သူ၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေျမာ္အျမင္ရွိမႈက သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္
ေရးထိုးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈတြင္ ရပ္တန္႔မသြားေပ။ ကိုလံဘီယာအစိုးရ၏ ျပန္လည္သင့္ျမတ္
ေရးအစီအစဥ္၏ အခန္းက႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား လက္နက္ခ်
အလင္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အက္ဖ္ေအအာရ္စီ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ထြက္ခြင့္ျပဳထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္
ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္မ်ားဖြင့္ရန္ ကိုလံဘီယာ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္က ဦးစားေပး စီစဥ္လ်က္
ရွိသည္။

ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအတြင္း ပညာေရးႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ဖတ္႐ႈခြင့္ ရွားပါးခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဖတ္႐ႈေလ့လာခြင့္ ျပန္လည္
ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အက္ဖ္ေအအာရ္စီတပ္ဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးသည့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံရွိ ေဒသအခ်ိဳ႕သည္ အစြန္အဖ်ားက်ၿပီး
သီးျခားတည္ရွိေနေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံသန္႔ရွင္းမႈ၊လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးေထာက္ပံ႔မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း နည္းပါးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးတြင္
မညီမွ်မႈကို ပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ စီးပြားေရး တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လာေစရန္အတြက္
ပညာေရးႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးက မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ဆန္းေတာ့စ္က နားလည္
ထားသည္။ ဆန္းေတာ့စ္၏သမိုင္းဝင္စီမံကိန္း စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးျခင္းထက္
အမ်ားႀကီး ပိုမိုလံႈ႔ေဆာ္ေစခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္
လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ဒီမိုကေရစီ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
ဆန္းေတာ့စ္က ေနရာတစ္ေနရာေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စာၾကည့္တိုက္မ်ားက စာနာေထာက္ထားျခင္းကို အားေပးၿပီး ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကိုလံဘီယာ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေသာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းတို႔အတြက္
အက်ဳိးရွိေသာ ဆက္ဆံေရးကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။။

ကိုလံဘီယာအမ်ဳိးသားစာၾကည့္တိုက္က 'အိုင္ဒီယာေဘာက္စ္' အမည္ျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ စာအုပ္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးပစၥည္းမ်ားထည့္သြင္းထားေသာ ေသတၱာ
ပံုးမ်ားျဖင့္ စာၾကည့္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ နယ္စည္းမျခား
စာၾကည့္တိုက္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္အစီအစဥ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အျခား ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ဆန္းေတာ့စ္ေျခရာလိုက္နင္းၿပီး စာၾကည့္တိုက္မ်ားက
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ထုတ္သည့္ အခန္းက႑တြင္
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါဝင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။


 

(ဤေဆာင္းပါးသည္ Project Syndicate မွ ေဆာင္းပါးရွင္ Alex Soros ႏွင့္
Patrick Weil တို႔၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

- Project Syndicate

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း