စစ္တပ္သစၥာေစာင့္သိမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးဗင္နီဇြဲလားျပည္သူမ်ား ေစာင့္ၾကည့္

 

ဗလင္စီယာရွိ ပါရာမာေကး စစ္အေျခစိုက္စခန္းသို႔ ဝင္လာသူတစ္ဦးကို ဗင္နီဇြဲလားတပ္မ်ားက မ်က္ရည္ယိုဗံုးျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ပစ္ခတ္စဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအပီဗလင္စီယာရွိ ပါရာမာေကး စစ္အေျခစိုက္စခန္းသို႔ ဝင္လာသူတစ္ဦးကို ဗင္နီဇြဲလားတပ္မ်ားက မ်က္ရည္ယိုဗံုးျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ပစ္ခတ္စဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအပီ

ကာရာကက္စ္ - ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေရးအခင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္
မရွိေတာ့သည့္အခါ ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူမ်ားက စစ္တပ္၏ တစ္ခ်ိန္က ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ
သစၥာရွိမႈ ပ်က္ျပားလာျခင္း ရွိ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။

အာဏာဖီဆန္ေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ႏိုင္ငံအစိုးရကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရန္
လံႈ႔ေဆာ္သည့္ ႐ုပ္သံဗီဒီယိုထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ဗလင္စီယာၿမိဳ႕ရွိ
အဓိကစစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခုကို လက္နက္ကိုင္အုပ္စုငယ္တစ္စုက သိမ္းပိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္
သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ အရပ္သားမ်ားက စစ္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး
အစိုးရကအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈတြင္
လူခုနစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး
သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္ပါဝင္လာၿပီး ပိုမိုႀကီးမားေသာ လူထုအုံၾကြမႈကို
တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရွိမရွိကိုမူ လူအမ်ားက
သိခ်င္ေနၾကသည္။ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ မာဒူ႐ုိကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေန႔စဥ္နီးပါး
ျပဳလုပ္လာၾကစဥ္အတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ေက်ာက္ခဲမ်ားႏွင့္ မီးေလာင္ဗံုးမ်ား ပစ္ခတ္ခံ
ခဲ့ရသည့္အခ်ိန္တြင္ မေက်နပ္သည့္ လကၡဏာမ်ား ျမင့္တက္လာစဥ္ ျပည္သူကို အတိုက္အခံ
လုပ္ေနေသာအစုိးရ လက္ေအာက္တြင္ စစ္သားမ်ားက ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမည့္
အေရးႏွင့္ စစ္တပ္က လူထုအုံၾကြမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

''စစ္သားေတြက သူတို႔ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနသလို ခံစားေနရတယ္''ဟု မာဒူ႐ုိ၏ ဝန္ႀကီးေဟာင္း
စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဟီဘက္ ဂါဆီရာ ပလာဇာက ဆိုသည္။ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း
ဟီဘက္ ဂါဆီရာ ပလာဇာက မာဒူ႐ုိကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျဖင့္ စြပ္စြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္တြင္
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၌ ဝင္ေရာက္ခိုလံႈခဲ့ၿပီးေနာက္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားအတြက္
အခ်က္အလက္ စိစစ္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဆိုရွယ္လစ္စိုးမိုးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း ဗင္နီဇြဲလားစစ္တပ္က ၿပိဳင္ဘက္မရွိေသာ
အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိခဲ့ၿပီး မာဒူ႐ိုက သူ၏အာဏာအားေလ်ာ့လာသည္ႏွင့္အမွ်
စစ္တပ္ေပၚတြင္ ပိုမိုမွီခိုလာခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသားရန္၊ အင္အားႀကီး လႊတ္ေတာ္အသစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အစီအစဥ္ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ လႊတ္ေတာ္သစ္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ
ေနာက္ဆံုးအၾကြင္းအက်န္မ်ားကို ရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္သည့္ တရားမဝင္ေသာ အာဏာထိန္းခ်ဳပ္မႈ
တစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ထင္ျမင္ၾကသည္။

အတိုက္အခံမ်ားက ရာခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးရန္၊ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ
အတြက္ အခ်ိန္စာရင္းအတိအက် ထုတ္ျပန္ရန္ အပါအဝင္ အျခားေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို
လိုက္ေလ်ာရန္ မာဒူ႐ုိကို ဖိအားေပးၿပီး စစ္တပ္ကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းလ်က္
ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္က အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ရာထူးအရာရွိမ်ားက မာဒူ႐ုိ၏ ဘက္တြင္
ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တင့္ကားတပ္မွဴးေဟာင္းျဖစ္ေသာ သမၼတ
ဟူဂိုခ်ားေဗ့စ္က စစ္တပ္အတြင္း ထုတ္ပယ္ရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သူ၏ သစၥာခံအရာရွိမ်ားကို
အစိုးရတြင္ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

မာဒူ႐ုိက စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီးအစားအစာတင္သြင္းမႈကဲ့သို႔ေသာ
အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဂဏန္း
သံုးလံုးအထိရွိေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးျပတ္လပ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား
႐ုန္းကန္ေနရခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ မာဒူ႐ုိက စစ္သားမ်ားကို လစာတိုးျခင္းႏွင့္ ဆုေၾကးေငြမ်ား
ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(ယခုေဆာင္းပါးသည္ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ့ ႐ူဒါႏွင့္
ဂ်ဳိ႐ႈဝါဂြဒ္မန္းတို႔၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

ဝါရွင္တန္ပို႔စ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း