ႏွစ္ ၄,၀၀၀ ေက်ာ္က အိႏၵိယသားအခ်ဳိ႕ ဩစေၾတးလ်တြင္ေနထိုင္ခဲ့

ဆစ္ဒ္နီ- လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄,၀၀၀ ေလာက္က အိႏၵိယတိုက္ငယ္မွ လူမ်ားသည္ ေတာေခြးမ်ား
ကို ၎တို႔ႏွင့္အတူ သယ္ေဆာင္ကာ ဩစေၾတးလ်တိုက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၿပီး ေဒသခံ
'အဘိုရီဂ်ီနီ' တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ခုကဆိုသည္။

ဩစေၾတးလ်တိုက္သည္ ဥေရာပတိုက္သားေတြ ေရာက္လာၾကေသာ ၁၇၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ ကုန္ဆံုး
ခ်ိန္ တိုင္ေအာင္အျခားလူမ်ားႏွင့္ သီးျခား ကင္းကြာလ်က္ရွိေနခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ လိုက္ပ္ဇစ္ၿမိဳ႕ရွိ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္ မႏုႆေဗဒဆိုင္ရာ ၾေထ ဏူေညခူု တကၠသိုလ္မွ
သုေတသနပညာရွင္မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၄,၀၀၀ ခန္႔က ဩစေၾတး လ်ႏွင့္ အိႏၵိယလူမ်ဳိးမ်ား
ၾကား မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ကူးသန္းသြားလာမႈ အေထာက္အထား မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၎တို႔က ဩစေၾတးလ် အဘိုရီဂ်ီနီ မ်ား၊ နယူးဂီနီလူမ်ဳိးမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွသားမ်ားႏွင့္
အိႏၵိယသားမ်ား၏ Genome မ်ား ကြဲျပားသြားမႈကို ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ဩစေၾတးလ်တြင္ ဥေရာပတိုက္သားတို႔ ေျခမခ်မီ အတိတ္ကာလအတီေတ ကပင္ အိႏၵိယတိုက္
ငယ္မွ လူသားတို႔ သည္ ဩစေၾတးလ်သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား ေရာက္ကာ ဩစေၾတးလ်တိုင္းရင္းသား
အဘိုရီဂ်ီနီတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာေနထိုင္ ခဲ့ၾကသည္ဟု ယင္း ေလ့လာခ်က္က ဆိုသည္။

ေရွးေဟာင္းသုေတသနမွတ္တမ္း ၌ အပင္မ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ပံု ႏွင့္ ေက်ာက္လက္နက္
နည္းပညာမ်ား ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ႂကြင္းတြင္ ေတာေခြးအ႐ိုး႐ုပ္ႂကြင္းမ်ား
စတင္ေတြ႕ရွိရျခင္းျဖစ္သည္။

ဩစၾတးလ်၊ နယူးဂီနီႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ မာမန္၀ါလူမ်ဳိးစုတို႔သည္ မူလလူမ်ဳိး တစ္စုတည္းမွ ဆင္းသက္
လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကစ၍ အာဖရိကမွ ေတာင္ဘက္လမ္း
ေၾကာင္းအတိုင္း ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ ၃၆,၀၀၀ ေလာက္ တြင္အုပ္စုကြဲသြားခဲ့ၾက
သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း