Friday, October 28, 2016

ေျမာက္အာဖရိကအေရး 'ကန္'ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားကို စိန္ေခၚ

မာလီႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေပးေသာ ျပင္သစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီမာလီႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေပးေသာ ျပင္သစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

၀ါရွင္တန္- အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ဓားစာခံဖမ္းဆီးမႈ အက်ပ္အတည္းအား ေသြးထြက္သံယို
နည္းလမ္းအရ ေျဖရွင္း ခဲ့မႈက အာဖရိကႏိုင္ငံေျမာက္ဘက္ ေဒသတစ္လႊားတြင္ ေဘးမသီရန္မခ
ဘဲ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈလ်က္ရွိၾကေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအုပ္စု၀င္ ကလာပ္စည္းတပ္ဖြဲ႕ မ်ားအား
ရင္ဆိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ မ်ား ရင္ဆိုင္ရမည့္ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျမင္ကြင္းထက္သို႔ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ေရာက္ရွိလာေစ
ခဲ့ေပသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ အစၥလမၼစ္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားအား မာလီႏိုင္ငံ
ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွ ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို အယ္လ္ဂ်ီးရီး ယားႏိုင္ငံ၏
ကူညီေထာက္ခံမႈရရွိရန္ နားခ်ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ လေပါင္း မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မာလီအစိုးရက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအား စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈျပဳရန္ အကူအညီ
ေတာင္းခံမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ အဆိုပါ စစ္ေသြး ႂကြမ်ား၏ ေတာင္ပိုင္းသို႔ တိုးခ်ဲ႕၀င္ ေရာက္လာ
မႈႏွင့္ မာလီေျမာက္ပိုင္း ဆာဟာရာေဒသရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု
ကြန္ပလက္စ္မ်ား တြင္ ျပန္ေပးဆြဲမႈတို႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအား အငိုက္မိေစခဲ့ၿပီး
အိမ္ျဖဴေတာ္က အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္တိုက္ ခိုက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္
ခ်မႈအသစ္မ်ားကို ႐ုတ္ျခည္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

အဆိုပါ စစ္ေသြးႂကြမ်ားအား ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ
အမ်ားအျပားမွ စစ္ေသြးႂကြမ်ားပါ၀င္ၿပီး ၀င္ေရာက္ရန္လြယ္ကူ သည့္ ၀င္ေပါက္လမ္းအမ်ား
အျပား ရွိေသာ အာဖရိကနယ္နိမိတ္ေဒသအား လြယ္လင့္တကူျဖတ္ကူး လႈပ္ရွားလ်က္
ရွိေသာ စစ္ေသြးႂကြမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ၾကရဖြယ္ရွိသည္။ ၎ျပင္ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္ကလာပ္
စည္း တပ္ဖြဲ႕မ်ား သည္ ေရြးခ်ယ္တိုက္ခိုက္ခ်င္စဖြယ္ ေကာင္းလွသည့္ ေအာက္ပါပစ္မွတ္
အမ်ားအျပားမွ ေရြးခ်ယ္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးသည္ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံ မ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ အတိအလင္း
ဆက္စပ္မႈရွိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မဆိုစေလာက္သာရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ
စြန္႔စားရွာေဖြေရးကုမၸဏီ ႀကီးမ်ား၏ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ယူေရနီယံ ထုတ္လုပ္တူး
ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိေပသည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတို႔ဘက္မွ ေျမာက္အာဖရိကသို႔ တိုက္ခိုက္ေရး
တပ္မ်ား ပို႔လႊတ္ျခင္း မျပဳရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၿပီး ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံကလည္း မာလီႏိုင္ငံသို႔ စမိလွ်င္
ဆံုးႏိုင္ခဲေသာ စစ္တပ္ပို႔လႊတ္ ကာကြယ္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေပရာ အေနာက္တိုင္း
ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေဒသတြင္းအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္သာ ႀကီးမားစြာ အားကိုးအားထားမႈျပဳ
ရန္မွ တစ္ပါး တျခားနည္းလမ္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္မရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရလ်က္ရွိ
သည့္ျပင္ အဆိုပါႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားသည္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားကေပးေသာ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို
လက္ခံက်င့္သံုးေလ့ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမဟုတ္ေပ။

ယခင္ ပင္တဂြန္၏ အၾကမ္းဖက္မႈကို တန္ျပန္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေရး အရာရွိေဟာင္း ႐ူေဒါ့ဖ္
အာတဲလားက ေမာ္႐ိုကို၊ တူနီးရွားႏွင့္ အယ္လ္ဂ်ီးရီး ယားေဒသမ်ားပါ၀င္သည့္ အစၥလာမ္
ဘာသာ၀င္မ်ား၏ Maghreb ေခၚ အာဖရိကအေနာက္ေျမာက္ ေဒသႀကီး မွ အယ္လ္ေကဒါ
ကြန္ရက္သည္ ၎တို႔ေဒသ၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ ၍ တစ္စတစ္စျဖင့္ အယ္လ္
ေကဒါ ဂိုဏ္းခြဲမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးေလသည္။

၎က အဆိုပါ အယ္လ္ေကဒါတို႔၏ ကြန္ရက္ကိုၿဖိဳခြင္းရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၎
၏မဟာမိတ္ အာဖရိကႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ဘက္မွ အေသအခ်ာ စနစ္တက် ေတြးေခၚ
ခ်မွတ္ထားသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္း မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း၌ ပါ၀င္ သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနအရပ္ ရပ္အရ အဆိုပါ မဟာ
ဗ်ဴဟာအား  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လြယ္ကူဖြယ္မရွိေပ။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ အဖြဲ႕
အစည္း အားကိုးျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ္ျငားလည္း အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ
စစ္တပ္ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း
က်ယ္ျပန္႔စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္း မရွိေပ။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ
အဖြဲ႕သစ္သည္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္လိုပံု ရေသာ္ျငားလည္း ၎တို႔တြင္ အရည္အခ်င္း မရွိ
သေလာက္နည္းပါးသည္။

မာလီႏိုင္ငံတြင္မူ စစ္ေရးအရ ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည့္ျပင္ ေရရွည္ခံမည့္ အေျဖ
တစ္ရပ္ရရွိရန္အတြက္ စစ္ဘက္တြင္ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို မ်က္ျခည္
မျပတ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေပသည္။  (ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း