ေတာင္အာဖရိကစာေရးဆရာ ဇူးလူးစာေပကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးစား

ဂ်ဳိဟန္နက္စဘာ့ဂ္ - သက္လတ္ပိုင္းရွိ ေတာင္အာဖရိကအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးသည္ သူ၏မိခင္
ဘာသာစကားျဖင့္ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္ကို ေရးသားရန္ႀကိဳးစားရာ ေခတ္သစ္ဘ၀ကိုေဖာ္ျပရန္စကားလံုး
ကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အသံုးမျပဳဘဲ ဖီယာယင္ကိုစီဘူယာဇီသည္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ
လူဦးေရ သန္း ၅၀ ၏ ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔၏ မိခင္ဘာသာ စကားျဖစ္ေသာ ဇူးလူးဘာသာစကား တြင္
စကားလံုးအသစ္ ၄၅၀ ခန္႔ကို ဖန္တီးခဲ့ရသည္ဟုဆိုသည္။

သူ၏ Amayi phendleya ဟူေသာ စာအုပ္မွာ လူငယ္ေလး ေလးဦးက နည္းပညာ၏ အံ့ဖြယ္စြမ္း
အင္ေတြႏွင့္ စြန္႔စားခန္းမ်ားကိုေရးသားထားေသာ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။

၎၏၀တၳဳေၾကာင့္ ဇူးလူးဘာသာ စကားတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေလ ေအးေပးစက္၊ ေလထု
ေရထု ညစ္ညမ္းမႈ၊ ကိုလိုနီ၀ါဒ စေသာ စကားလံုးအသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘူယာဇီ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သူထိုသို႔စကားလံုးသစ္မ်ားဖန္တီးရန္ အေတြးရလာျခင္းမွာ ဇူးလူး
ဘာသာစကားက အေထြေထြဗဟုသုတက႑ အားလံုးနီးပါးမွာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ၿပီး ဆိုသည္ကို
သတိျပဳမိခဲ့၍ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုထားသည္။

ဇူးလူးဘာသာစကား သည္ စာအုပ္ေရးသားရန္မဆိုထားႏွင့္ စကားေျပာဆိုရန္ပင္ ေ၀ါဟာရခ်ဳိ႕တဲ့
ေနၿပီဟု ၎ကဆိုသည္။

ဘူယာဇီက ၎ဖန္တီးခဲ့ေသာစကား လံုးမ်ားသည္ ဇူးလူးဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာ၊
သို႔မဟုတ္ ဒုတိယဘာသာ စကားအျဖစ္ အသံုးျပဳသူမ်ား ႏွစ္သက္ပါက ေန႔စဥ္ေ၀ါဟာရတြင္
အသံုးျပဳလာၾကရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ဇူးလူးစာေပအတြက္ ေဈးကြက္မရွိသျဖင့္ ၎သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ပံုႏွိပ္တိုက္ ေထာင္ကာ စာအုပ္
ထုတ္ေ၀ခဲ့ရသည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူူမႈမ်ားအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းဘာသာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္မ်ားမွအပ
ဇူးလူးဘာသာစကား ျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္မွ် မထြက္ရွိခဲ့ေပ။

ဘူယာဇီက ဇူးလူးဘာသာစာေပ ေဈးကြက္ေပၚေပါက္လာေအာင္ ႀကိဳး ပမ္းလိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္ထြက္ျဖစ္ေသာ ဘူယာဇီသည္ Sunday Times သတင္းစာ၏ ဇူးလူး
ဘာသာစာေစာင္တြင္ cross word ပေဟဠိမ်ားကို စုစည္းတင္ျပ ေနသူျဖစ္ၿပီး ဇူးလူးဘာသာ
စာေရးဆရာမ်ားကို ၎၏ပံုႏွိပ္တိုက္မွ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေပးလိုသည္။

Kwa ZuLu Natal တကၠသိုလ္မွာ အာဖရိကန္ဘာသာစကား သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပါေမာကၡ
နာလန္လာ မက္သိုစီကမူ ေ၀ါဟာရ အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးမႈသည္ ဘာသာစကားကိုနက္႐ႈိင္းစြာ
နားလည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စကားလုံးသစ္မ်ားသည္ လူမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ေစရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း