လူမ်ဳိးေရးစစ္ပြဲ ေတာင္အာဖရိကေရွာင္ကြင္းႏိုင္ပံု တရားသူႀကီးကေျပာ

ဂ်ဳိဟန္နက္စဘာ့ဂ္ - ဒုတိယကမၻာစစ္ အျပင္းအထန္ျဖစ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း
အယ္လ္ဆိုင္းဆက္ခ်္သည္ သူ၏ ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔၌ ဖခင္ထံမွ ေမြးေန႔သ၀ဏ္လႊာ
ပို႔စ္ကတ္တစ္ကတ္ ရရွိခဲ့သည္။

"လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ တိုက္ပြဲ တြင္ပင္ စစ္သားတစ္ေယာက္လို ႀကီးျပင္း လာပါေစ"ဟု သူ႔ဖခင္က
ပို႔စ္ကတ္ေပၚ မွာေရးသားခဲ့သည္။ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္သည့္အခါမွာ အေတာ္ေလး တာ၀န္ႀကီး
ေလးေၾကာင္း ကို သတိျပဳမိေၾကာင္း အသက္ ၇၈ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ Sachs ကေျပာသည္။

ဖခင္၏မွာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ႀကီးေလးလွေသာ္လည္း ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသား
လူငယ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ဆက္ခ်္အား တရားမွ်တမႈ၏အေပၚ ခိုင္မာသည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္
ကို ျဖစ္ေပၚလာေစ ခဲ့သည္။ သူယံုၾကည္သည့္အတိုင္းလည္းSachsသည္ တစ္သက္လံုး ဤယံု
ၾကည္ မႈအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။

Sachs သည္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ၏ အထင္ရွားဆံုး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီး
မ်ားထဲ၌ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၌ ပထမဆံုး ဒီမိုကရက္ တစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး ေပၚ
ေပါက္ လာသည့္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတီထြင္ခဲ့သည့္ ေနာက္ကြယ္၌
Sachs သည္ ေတာင္ အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ တရား သူႀကီး
မ်ားထဲ၌တစ္ဦးျဖစ္သည္။

လူတိုင္းသည္ေသြးထြက္သံယို လူမ်ဳိးေရးစစ္ပြဲ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ၾကားက
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္ေျမာက္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း Sachs က ဂုဏ္ယူ
စြာေျပာသည္။

ကြ်န္ေတာ္ အပါအ၀င္ ျပည္သူအားလံုးပါ၀င္ခဲ့ ေၾကာင္းသူကေျပာသည္။ ေတာင္အာဖိရိက
လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူ ဖင္ရွားသည္ လူျဖစ္တစ္ဦးအေနျဖင့္Sachsသည္ အတိတ္
ကျဖစ္ခဲ့သည့္ ရက္စက္မႈမ်ားကို အကြ်မ္းတ၀င္ရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ သည့္ ဥပေဒမ်ား၏ ဒဏ္ခံသူမ်ား အတြက္ ကာကြယ္ခဲ့သည့္
လူငယ္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္Sachsသည္ လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ရ၏ အမ်က္ ေဒါသကို မၾကာ
ခဏဆိုသလိုခံခဲ့ရ႐ံု တင္မကဘဲ တရားစီရင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျခာက္လနီးပါး တိုက္ပိတ္ခံခဲ့ဖူးသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၌ ျပည္ႏွင့္ဒဏ္ ခံရၿပီးေနာက္ မိုဇမ္ဘစ္ႏိုင္ငံ၌ေနထိုင္ ေနစဥ္ ကားဗံုးေဖာက္ခြဲျခင္း
ခံလိုက္ရ ေသာေၾကာင့္Sachsသည္ ညာလက္ ေမာင္းႏွင့္ မ်က္စိတစ္ဖက္ ဆံုး႐ံုးခဲ့ရ သည္။ တာရွည္
နာၾကင္တဲ့အခ်ိန္အၿပီး နာလန္ထခဲ့ရာတြင္ Sachs သည္ ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ကြဲကြားခဲ့သည့္ ေတာင္ အာ
ဖရိကႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

မၾကာမီတြင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားသည္ ေထာင္ထဲ၌ ၂၇ ႏွစ္ေက်ာ္ေနခဲ့ရၿပီး လြတ္လာခဲ့ရာတြင္
ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံသစ္ အသြင္ ျဖစ္လာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရေဟာင္း
၏ စက္ဆုတ္မုန္းတီးစရာ အျဖစ္မ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အသစ္ကို ဖန္တီးလာခဲ့သည္။

Sachs သည္ တရားသူႀကီး ၁၁ ဦး ပါ၀င္သည့္ အသစ္တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးသစ္၌ တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္းခံခဲ့ရာတြင္ ကမၻာေပၚ၌ အတိုးတက္
ဆံုးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံေရးဆြဲရာ၌ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

Sachs သည္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံ၏ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈလြန္ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပံုအားေရးဆြဲခဲ့သည့္
ဗိသုကာ တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ဂ်ဳိဟန္နက္ စဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ တရား႐ံုး
၏ ဒီဇိုင္းပံုစံကို ဆြဲရာ၌ လည္းပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ရလဒ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးေနရာကို နာမည္ဆိုး ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသည့္
ရဲတိုက္ေဟာင္း အက်ဥ္းေထာင္ေဘး၌ တည္ေဆာက္ ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနရာသည္
ယခင္ရာစုႏွစ္က ျပည္သူမ်ားရပိုင္ ခြင့္မ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူႏွစ္ဦး အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရာ ေနရာ
ျဖစ္သည္။

အႏုပညာပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း ကို အလြန္၀ါသနာပါသည့္Sachsသည္ သူပိုင္ လက္ရာေကာင္း
တန္ဖိုး ႀကီးပစၥည္းအခ်ဳိ႕တို႔ကို တရား႐ံုးသို႔ လႉဒါန္းခဲ့သည့္ သူသည္ ဤအေဆာက္ အအံုအား
အလြန္ဂုဏ္ယူၿပီး သူသည္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ တရားသူႀကီး အျဖစ္လုပ္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း
ငါးႏွစ္ကို ဤအေဆာက္အအံုအတြင္း မွာပင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဤ အေဆာက္အအံုဆီ
သို႔ မေမာႏိုင္မပန္း ႏိုင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

အၿငိမ္းစားယူထားၿပီျဖစ္ေသာSachsသည္သူ႔မိသားစုႏွင့္အတူ ကိတ္ေတာင္းၿမိဳ႕ ကလစ္ဖ္တန္အရပ္
၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ သူ႔မွာဇနီးျဖစ္သူ ဗာနက္စ္ဆာႏွင့္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္ အရြယ္ သားအိုလီ
ဗာတို႔ရွိသည္။

Sachs ေျခာက္ႏွစ္သားအရြယ္က သူ႔ဖခင္ေပးခဲ့သည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို သားျဖစ္သူ အိုလီဗာအား
မည္သည့္ အခါမွ် ေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္းSachsကေျပာသည္။ အိုလီဗာအား လူမ်ဳိးေရးခြဲျခား
မႈ၏ စက္ဆုပ္မုန္းတီး စရာ အျဖစ္သနစ္မ်ားကိုပင္ ေျပာျပရက္ ေၾကာင္း Sachs က ၀န္ခံခဲ့သည္။

"မေျပာခ်င္ဘူး။ သူ႔ဘာသာသူသိလာ လိမ့္မယ္၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ လူေတြ ရွိခဲတယ္လို႔
သူ႔ကိုေျပာျပႏိုင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကားထဲ ဗံုးထည့္ၿပီး ေဖာက္ခြဲ ခဲ့တယ္။ ခ်ီးက်ဴးေလာက္တဲ့
ဆရာ၀န္က ကြ်န္ေတာ့္အသက္ ကယ္ခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဒါေတြအားလံုး ေျပာျပႏိုင္ တယ္။
ဒါေတြ သူနားလည္မွာပါ"လို႔ Sachs ကေျပာသည္။

(စီအင္န္အင္န္)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း