လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းမ်ားဖြင့္ခ်ခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း စႏိုးဒန္ကိုယ္တိုင္၀န္ခံ

လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းမ်ားရယူခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်သူ အက္ဒြပ္စႏိုးဒန္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီလွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းမ်ားရယူခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်သူ အက္ဒြပ္စႏိုးဒန္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ထိပ္တန္းအမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးေအဂ်င္စီ (NSH) အစီအစဥ္မ်ားကို
မၾကာေသးမီကဖြင့္ခ်ေျပာဆိုခဲ့ရာတြင္ မိမိမွာ အဓိကအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း အသက္ ၂၉ ႏွစ္
အရြယ္ရွိ စီအိုင္ေအမွ သူလွ်ဳိေဟာင္းျဖစ္သူ အက္ဒြပ္စႏိုးဒန္က ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က လူသိရွင္ၾကား
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၀ါရွင္တန္ပို့စ္ ႏွင့္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာႏွစ္ေစာင္တို႔က ယခင္က မည္သူမွ်မသိေသးသည့္ အေမရိ
ကန္ေစာင့္ၾကည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ ဤသတင္းမ်ားေပးခဲ့သူ အက္ဒြပ္စႏိုးဒန္က
ကိုယ္တိုင္၀န္ခံခဲ့သည္။ သူသည္ အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဘုဇ္ အလန္ဟာမီလ္တန္၏
၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၿွဗ က ကန္ထ႐ိုက္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားသည့္ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္
သည္။

သူဖြင့္ခ်လိုက္တဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာတမ္းမ်ားသည္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြကို စနစ္တက်ေစာင့္ၾကည့္သည့္
အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စႏိုးဒန္က ေျပာသည္။ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕၌ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ စႏိုးဒန္
ပို႕စ္ သတင္းကိုေျပာၾကားရာမွာ သူသည္ ပုန္းေနမွာမဟုတ္ေၾကာင္း အမွားက်ဴးလြန္ျခင္းကို ေဖာ္ျပ
ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရက ျပည္သူေတြအေပၚ လက္တံု႔ျပန္မႈလုပ္မည္ဆိုသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္
မႈမ်ဳိးကို ခြင့္ျပဳျခင္းသည့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးႏွင့္ ဖီလာဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
ေဖာ္ထုတ္၀န္ခံလိုက္ျခင္းမွျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုရင္ဆိုင္ရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း
ေျပာသည္။

သူ၏ဖြင့္ဟခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကို ယံုၾကည္သလားဟုေမးရာတြင္
စႏိုးဒန္က ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီဟု သူထင္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနမ်ား မည္မွ်ဆိုးလာသည္ကို လူမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေျပာဆိုေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔၏
သီးသန္႔ရပ္တည္မႈကို အစိုးရ၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈအတြက္ စြန္႔လႊတ္မလားဆိုသည့္အခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္
ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဤသတင္းမ်ား ယိုစိမ့္မႈကို မိမိတစ္ဦးတည္းသေဘာျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္
လည္း သမၼတအိုဘားမားသည္ သူေပးခဲ့သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိရမည္ဆိုသည့္ ကတိမ်ား မတည္
ခဲ့ဘူးဟု စႏိုးဒန္ကေျပာသည္။

ဤသတင္းဖြင့္ခ်မႈလုပ္ခဲ့ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူေတြကို ၎တို႔၏နာမည္ကို
သံုးကာ သူတို႔အေပၚ ဆန္႔က်င္လုပ္ခဲ့သည္ကို အသိေပးခ်င္ေၾကာင္း စႏိုးဒန္က ပို႕စ္ထံ ပထမဆံုး
သတင္းယိုစိမ့္မႈပို႔ခဲ့ရာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စႏိုးဒန္က ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာသည္ သူ႔အား လူသိရွင္ၾကားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ဤသတင္းေပါက္ၾကားမႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ်မေျပာလိုေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ဇြန္လ ၉
ရက္ေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကမၻာတစ္၀န္း သီးသန္႔ရပ္တည္မႈအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္
တို႔ကို ယံုၾကည္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၌ ခိုလံႈခြင့္ရရန္ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း စႏိုးဒန္က ေျပာသည္။

သတင္းယိုစိမ့္မႈမ်ား၌ လံုျခံဳမႈအတိုင္းအတာမ်ားကို လံုး၀ ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊
လက္ရွိႏွင့္ ယခင္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကသည္။

ထို႔ျပင္ CIA  ႏွင့္ NSA အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုတို႔သည္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈကို မလြဲမေသြ
ထပ္မံစစ္ေဆးရမွာျဖစ္သည္။

Verizon ကြန္ရက္၌သံုးသည့္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုမႈ အခ်က္အလက္အားလံုးကို စုစည္းသည့္အစီ
အစဥ္ရွိေၾကာင္း ႊ့န ြကေမိငေည သတင္းစာက ကနဦးေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ရက္သတၱပတ္အကုန္ေလာက္၌
PRISM ဟု အမည္၀ွက္ေပးထားသည့္ သီးျခား အစီအစဥ္လည္းရွိေနေၾကာင္း ဂါးဒီးယန္း ႏွင့္ ပို႔စ္
သတင္းတို႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

PRISM သည္ အဓိက အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အင္တာနက္အခ်က္
အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းသည္။ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕၌ရွိေနသည့္ စႏိုးဒန္က အိုက္စ္လန္ႏိုင္ငံ၌
ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိေၾကာင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။အင္တာနက္လြတ္
လပ္မႈမ်ားဘက္က ရပ္တည္သည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း စႏိုးဒန္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕ရွိ အိုက္စလန္ ေကာင္စစ္၀န္႐ံုးက ဤကိစၥ၌ ဘာမွ်မေျပာလို
ေၾကာင္း စႏိုးဒန္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း ေျပာဆိုျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

(ဂါးဒီးယန္း၊ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ႏွင့္ ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း