ရင္ေသြးကုိႏုိ႔တုိက္ေကြ်းေသာမိခင္မ်ား အယ္ဇုိင္းမားေရာဂါရရွိရန္ အလားအလာနည္းပါး

မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အယ္ဇုိင္းမားေရာဂါရႏုိင္ေခ် ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့နည္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကဆုိမိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အယ္ဇုိင္းမားေရာဂါရႏုိင္ေခ် ၆၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့နည္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကဆုိမိမိရင္ေသြးမ်ားကုိ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းခဲ့သည့္ မိခင္မ်ားသည္ ႏုိ႔မတုိက္ သည့္မိခင္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္
လွ်င္ အယ္ဇုိင္းမားေရာဂါရရွိရန္ အလားအလာ သုံးပုံ႔ႏွစ္ပုံေလ်ာ့နည္းေၾကာင္းကိန္းဘရစ္တကၠသုိလ္
က ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ရပ္က ဆုိသည္။

ရင္ေသြးကုိ ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းသည့္ကာလ ၾကာျမင့္သည္ႏွင့္အမွ် မိခင္မ်ား တြင္ အဆုိပါေရာဂါမွအကာ
အကြယ္ပုိမုိ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း အသက္ ၇၀ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၀၀ ႏွစ္အၾကားရွိ ၿဗိတိန္အမ်ိဳးသမီး ၈၁ ဦးကုိ
ေလ့လာခဲ့သည့္ ကိန္းဘရစ္တကၠသုိလ္မွ သုေတသီမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႔မွာ ကမၻာေပၚတြင္ လူေပါင္း ၃၅.၅ သန္းခန္႔ ခံစားေနရသည့္ ေရာဂါ
တစ္ခုျဖစ္ေသာ အယ္ဇုိင္းမားေရာဂါကုိခံစားေနရသည္။ အဆုိပါအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းမႈ
ရာဇ၀င္ကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ ရင္ေသြးကုိ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သည္
ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းျခင္းမရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အယ္ဇုိင္းမားေရာဂါခံစားရရန္ အလားအလာ ၆၄
ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ေလွ်ာ့နည္း ေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မ်ိဳး႐ုိး၌ အယ္ဇုိင္းမားေရာဂါရွိသူမ်ားမွာမူ ရင္ေသြးကုိ ႏုိ႔တုိက္ျခင္းေၾကာင့္ သိသိသာသာ
အက်ိဳးခံစား ရျခင္းမရွိႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ဆုိသည္။ ႏုိ႔တုိက္ေကြ်းျခင္းသည္ မိခင္မ်ား
တြင္ သၾကားဓါတ္ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလေနာက္ပုိင္း အင္ဆူလင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း
ျမင့္တက္လာေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိျခင္းျဖစ္မည္ဟု သုေတသီမ်ား
က ယူဆၾကသည္။

(တယ္လီဂရပ္ဖ္) 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း