အီရတ္တြင္ အယ္လ္ေကဒါေတြ ျပန္ေခါင္းေထာင္လာ

၀ါရွင္တန္ - အီရတ္မွာ ဗံုးေပါက္ကြဲ မႈမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ ဂ်ီဟတ္
သမားမ်ား ဆီးရီး ယားပဋိပကၡထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္း၊ ယီမင္ႏိုင္ငံ၌ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္
သတိေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္သံ႐ံုးမ်ား ပိတ္ပစ္ရျခင္း စသည္တုိ႔ကို ၾကည့္ပါက အယ္လ္
ေကဒါေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းမွာ အထုအေထာင္း ခံခဲ့ရေသာ္ လည္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ ကြန္ရက္သည္ ကမၻာ့ရန္ျဖစ္ေနေသး ေၾကာင္း သမၼတ
အုိဘားမား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ႏုိင္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္တုိ႔၌ အမာခံအယ္လ္ေကဒါအဖြဲ႕သည္ ဆံုး႐ံႈးေတာ့မည့္လမ္းသို႔
ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဩဂုတ္လ ၇ ရက္က ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ရွိသည့္ အေမရိကန္မရိန္း
တပ္စခန္းတစ္ခု၌ သမၼတ အုိဘားမားက ေျပာခဲ့သည္။

ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းမ်ားအရ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ သည္ဟု သိရသည့္
အတြက္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖရိကတုိက္၌အေမရိကန္သံ႐ံုး ၂၀ ခန္႔ ပိတ္ခဲ့ၿပီး ရက္အ
နည္းငယ္အၾကာ၌ သမၼတ အုိဘားမားက အေမရိကန္ႏုိင္ငံအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္
ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ အိုစမာဘင္လာဒင္ အား ပါကစၥတန္ႏုိင္
ငံ၌ ရွာေဖြေတြ႕ရွိသုတ္သင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္ ကြန္ရက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ 'ဒ႐ုန္း'
တုိက္ခုိက္မႈ သိသိသာသာ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ သမၼတအုိဘားမား အစိုးရသည္
အယ္လ္ ေကဒါအဖြဲ႕အေပၚ အႏုိင္ရရွိမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္ လည္းမၾကာေသးမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္
သတိေပးမႈ ကိုၾကည့္ပါက အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ၁၅ ႏွစ္အၾကာ၌ အယ္လ္ ေကဒါ
သည္ ရွင္သန္ေနၿပီး ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ားႏွင့္ အီဂ်စ္တုိ႔၌ ျဖစ္ပြားေန သည့္ ၀႐ုန္းသုန္းကားအေျခ
အေနသည္ အယ္လ္ေကဒါအတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေန သလုိ ဆုိမာလီယာႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္
တို႔၌လည္း အလားတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း စီအုိင္ေအအဖြဲ႕မွ ဆန္းစစ္သူေဟာင္း ဘ႐ုစ္႐ိုက္ဒယ္လ္က
ေရးသားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕တုိ႔မွ ဆန္းစစ္သူမ်ား၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ား၌လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္
စုႏွစ္ အတြင္း အယ္လ္ေကဒါႏွင့္ ဆက္စပ္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ကမၻာ့ အေျခအေနကို
လုိက္ေလ်ာညီေထြလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအေပၚ သတိေပးမႈမ်ား
သည္ အယ္လ္ေကဒါ၏ ဒူေပနာေပခံႏုိင္မႈကုိ ျပသေနေၾကာင္း၊ အယ္လ္ေကဒါ၏ အမာခံေခါင္းေဆာင္
မႈ အပိုင္း မွာ နည္းဗ်ဴဟာအရ အားေလ်ာ့သြား ေသာ္လည္း ျခံဳၾကည့္လွ်င္ကြန္ရက္အေနျဖင့္ လံုး၀
အားေလ်ာ့သြားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ခရစၥမတ္ကာလ ေနာက္ဆံုး အေမရိကန္၌ တုိက္ခုိက္ျခင္း သည္ ေနာက္ထပ္ တုိက္
ခုိက္မႈမလုပ္ ေတာ့ဟု ယူဆလွ်င္ မွားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္းစစ္သူက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အာရပ္ကြ်န္း
ဆြယ္မွ အယ္လ္ေကဒါေခါင္းေဆာင္ နာဆာအယ္လ္၀ူေဟ ရွီအား ေအမန္အယ္လ္ဇ၀ါဟီရီ၏လက္
ေထာက္အျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခံရေၾကာင္း အမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။

ဇူလုိင္လက အီရတ္ ေထာင္ႏွစ္ခုမွ ေထာင္ေဖာက္ေျပးခဲ့သည့္ အက်ဥ္း သား ၅၀၀ ေက်ာ္၌ အယ္လ္
ေကဒါ စစ္ေသြးႂကြ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ခဲ့ရာ လာမည့္လမ်ား၌ သက္ေရာက္မႈႀကီးမား စြာ ရွိႏုိင္သည္
ဟုလည္း အမ်ားက ယူဆထားသည္။ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡ၌လည္း အယ္လ္ေကဒါသည္ ရွင္သန္
လ်က္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ဆိုသည္။

ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ထြက္ေပၚ လာသည့္ သတင္းအရ အယ္လ္ဇ၀ါဟီရီသည္ အယ္လ္ေက
ဒါကြန္ရက္တစ္၀န္း ထိပ္တန္းလူ ၂၀ ေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ ကြန္ဖရင့္ လုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ဤ သတင္း
မွန္ကန္ပါက အယ္လ္ေကဒါ အႀကီးအကဲတုိ႔သည္ အမ်ားက ထင္ၾက သလို ဆက္သားႏွင့္ ဆက္
သြယ္ေနၾကသည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကမၻာတစ္၀န္း ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိလာရန္ ျပန္လည္
ထူေထာင္ေနသည္ဆို၏။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွ 'အာရပ္ေႏြဦး'ကို အစကနဦးက အယ္လ္ေက
ဒါ ကို အင္အား ယုတ္ေလ်ာ့သြားေစမည္ ဟု ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္
ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ လူသစ္စုေဆာင္းေရး ပစၥည္းသဖြယ္ ျဖစ္လာရန္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း၊
၁၅ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အယ္လ္ေကဒါသည္ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္ AQ3.0 သည္
ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ား၌ ကြ်ႏု္တုိ႔ႏွင့္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Brooking Institution မွ ဆန္းစစ္သူ
႐ိုက္ဒယ္လ္က ေျပာသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း