ဆီးရီးယားအား တိုက္ခုိက္ရန္ အိုဘားမား ေထာက္ခံမႈရ

ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီအစီရင္ခံစဥ္။ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီအစီရင္ခံစဥ္။

၀ါရွင္တန္ - ဆီးရီးယားအစိုးရအား သတိေပးရန္ႏ်င့္ အီရန္ကဲ့သို႔ အျခား
ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္းကမၻာက ဓာတုေဗဒ လက္နက္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္
ေၾကာင္းကို သိေစရန္ ထိပ္တန္း အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ သမၼတအိုဘားမား၏ ဆီး
ရီးယားႏုိင္ငံအား စစ္ေရးအရတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အၾကံအစည္ကို စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က
ေထာက္ခံ လာၾကသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဂြ်န္ကယ္ရီ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္
မ်ားကို ႏ်စ္ပါတီအတုိင္းအတာ မူၾကမ္းတစ္ခု ကို ဆြဲခဲ့ရာ၌ အေမရိကန္က စစ္ေရး အရ ၀င္ေရာက္
မႈကို ရက္ ၉၀ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ဤအတုိင္းအတာ မူၾကမ္းသည္ အေမရိ
ကန္စစ္သည္မ်ား ဆီးရီးယားသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းကိုလည္း တားျမစ္ထားသည္။ ဆီးရီးယား၌ စစ္ျဖစ္
ေနသည္မွာ သံုးႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း ၁၁၀,၀၀၀ ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီ က လူေပါင္းႏွစ္သန္းေက်ာ္တုိ႔ ဆီးရီး ယားမွ ထြက္ေျပးသြားၾက
သည္ကို ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း သိသာထင္ရွား သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ကုလားထုိင္မွာ ထုိင္ၿပီး အထီးက်န္ျဖစ္မည့္ အခ်ိန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ား
အစုလုိက္အျပံဳ လုိက္ အသတ္ခံေနရသည္ကိုလည္း ေဘးက ရပ္ၾကည့္ေနရမည့္အခ်ိန္ မဟုတ္
ေၾကာင္း၊ ွတိတ္ဆိတ္ေနျခင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ႏုိင္ငံႏ်င့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးျပစ္ျမင္တတ္
သည့္အသိစိတ္တို႔က လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ဆီးနိတ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ေကာ္မတီကို ႏုိင္ငံျခား
ေရး၀န္ႀကီး ကယ္ရီက ေျပာခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ ေနသည္ဟု သံသယအျဖစ္ခံေနရသည့္ အီရန္၊ ဗျမာက္ကိုရီး
ယားလုိ ႏိုင္ငံ မ်ားက ဤကိစၥကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကယ္
ရီက သတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ဆိတ္ ဆိတ္ေနျခင္းကို နားေထာင္ေန
ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကယ္ရီက သူ၏ ဆီးနိတ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ တစ္
ခါတစ္ရံ အေခ်အတင္ ေျပာဆိုခဲ့ရာတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဓာတုေဗဒလက္နက္သံုးလွ်င္ 'မ်ဥ္းနီ' ကို
ေက်ာ္ျဖတ္သည္ဟု မွတ္ယူမည္ဟု သမၼတအိုဘားမားက ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဘာမွ် အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္မႈမရွိလွ်င္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာက အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္မႈကို ထိ
ခုိက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ခ်ပ္ေဟဂယ္လ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကယ္ရီႏ်င့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဟဂယ္လ္တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ဆီးရီးယားကိစၥ
ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး လူသိရွင္ၾကားႏ်င့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား သာ နားေထာင္ရမည့္ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း
ေျပာၾကားသည့္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္၌ ကြန္ဂရက္သို႔ ထပ္မံလာ
ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေစာေစာပိုင္းက အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ကြန္ဂရက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု
ေျပာၾကားရာတြင္ သမၼတအိုဘားမားက ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအေပၚ 'အခ်ဳိးက်' ႏွင့္ 'ကန္႔သတ္တုိက္ခိုက္
မႈမ်ား' ျပဳလုပ္ခြင့္ ကို လာမည့္ရက္သတၱပတ္၌ ကြန္ဂရက္ မဲမ်ားကို 'မဆိုင္းမတြ' ရရွိလိမ့္မည္ ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာသည္။

႐ုရွား၌ ဂ်ီ ၂၀ ထိပ္သီးညီလာခံ ဆီြဒင္ႏ်င့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ၌ ဂ်ီ - ၂၀ ထိပ္သီးညီလာခံတက္ေရာက္ရန္
စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ ညေနပိုင္း မထြက္ခြာမီ သမၼတအိုဘားမားက ဤကဲ့သို႔ ေျပာခဲ့ ျခင္းျဖစ္
သည္။ ဂ်ီ - ၂၀ ထိပ္သီး ညီလာခံ မွာလည္း အေမရိကန္က တုိက္ခုိက္မႈမ်ားလုပ္မည့္ ကိစၥကို
လည္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိမည္ ျဖစ္သည္။

ေလးနာရီခန္႔ ၾကားနာမႈအၿပီး၌ ဆီးနိတ္ေကာ္မတီက အိမ္ျဖဴေတာ္တင္ျပသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ
စကားအသံုးအႏႈန္း ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 'ဆီးရီးယားအား တုိက္ခုိက္ ရာ၌ ကန္႔သတ္
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို အေမရိကန္တပ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ရန္' ဟု ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပူးတြဲဆံုးျဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေန႔မွ ရက္ ၆၀ အၾကာ ၿပီးဆံုးရမည္ ျဖစ္ၿပီး
သမၼတအေနျဖင့္ ရက္ ၃၀ ကာလကို သူက လုိအပ္သည္ဟုထင္ လွ်င္ တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

အေမရိကန္စစ္တပ္ကို ဆီးရီးယားေျမျပင္၌ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္မျပဳေပ။ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီမွ လႊတ္
ေတာ္ဥကၠ႒ ဂြ်န္ဘိုနာႏ်င့္ လႊတ္ေတာ္ လူမ်ားစုေခါင္းေဆာင္ အဲရစ္ကန္တာတုိ႔ ႏွစ္ဦးစလံုးက
သမၼတ အိုဘားမား၏ အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ဤကိစၥႏွင့္ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ သည္ တစ္ခုခုလုပ္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုိနာက ေျပာၿပီး ရီပတ္
ဘလီကန္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုလည္း သူ႔လုိ ေထာက္ခံၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံျခားပဋိပကၡထဲ ၀င္ ရမည္ကို ျပည္သူမ်ား၏ ဒြိဟျဖစ္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ၾကားနာမႈ
ကို ကန္႔ကြက္ သူမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေႏွာင့္ယွက္ ခဲ့ၾကသည္။ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္း
ေကာက္ ယူသည့္ အဖြဲ႕ႏွစ္ခုက စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ၌ ဆီးရီးယားအေရး၌
အေမရိကန္စစ္တပ္ ၀င္စြက္ျခင္းအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ ကန္႔ကြက္ မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို အေမ ရိကန္ ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က သေဘာ မတူ
ၾကဘဲ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ သေဘာ တူေၾကာင္း ဏနတ သုေတသနဌာန သံုးသပ္မႈအား ေျပာ
ဆုိခဲ့ၾကသည္။

၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ ေအဘီစီ စစ္တမ္းအရ အေမရိကန္ ၁၀ ေယာက္တြင္ ေျခာက္ေယာက္က ဒံုးက်ည္
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို မလုိလားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရန္သူကို တုိက္မည္ဟု ေျပာလွ်င္ ရန္သူ
အေနျဖင့္ ေနရာအႏွံ႔သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြား မည္ျဖစ္ၿပီး အတိုက္ရခက္ရန္ လုပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးနိတ္
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂြ်န္မက္ကိန္းက ေျပာသည္။

ဩဂုတ္လ ၂၁ ရက္က တုိက္ခုိက္မႈသည္ ဆာရင္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားပါရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏ်င့္ ၎၏
မဟာမိတ္မ်ား အတြက္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး ၿခိမ္း ေျခာက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ အိုဘားမား က
ေျပာသည္။

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ အာဆတ္စစ္တပ္၏ လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို ေလ်ာ့က်သြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံ
ျခားေရး၀န္ႀကီးကယ္ရီက အေလး အနက္ေျပာသည္။ အေနာက္အုပ္စု၏ စစ္ေရးအရ တုိက္ခုိက္မႈ
သည္ အေျခအေနကို ပိုမုိ ဆိုးရြားလာေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေသြးထြက္ သံယိုမႈမ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေပၚ
ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္သည့္ မည္သည့္ အတုိင္းအတာ၏ ထိေရာက္မႈကို အားလံုး
က စဥ္းစား ဆင္ျခင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက သတိေပး
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း