ပ်ားမ်ားျဖင့္၀တ္မႈန္ကူးျခင္းက ထင္ထားသည္ ထက္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား

၀တ္မႈန္ကူးျခင္းကို ပ်ားမ်ားက အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။ ေအအက္ဖ္ပီ၀တ္မႈန္ကူးျခင္းကို ပ်ားမ်ားက အေထာက္အကူျပဳေပးသည္။ ေအအက္ဖ္ပီ

ပါရီ - ပ်ားမ်ားသည္ အမ်ားသိထားသည္ထက္ စီးပြားေရးေဈးကြက္တြင္ အင္မတန္ အဖိုးတန္
သည့္ အရာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဖင္ဘာ ၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ စေတာ္ဘယ္ရီ စိုက္ခင္းအတြင္း
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုက ဆိုသည္။

ပ်ားမ်ား ၀တ္မႈန္ကူးထားသည့္ စေတာ္ ဘယ္ရီသီးမ်ားသည္ ေလေၾကာင္းမွ ၀တ္မႈန္ကူးျခင္း၊
အခ်င္းခ်င္း ၀တ္မႈန္ကူး ျခင္း ျပဳလုပ္ထားသည့္ အသီးမ်ားထက္ ေဈးအလြန္ကြာျခားၿပီး ေဈးကြက္
တြင္ေဈးေကာင္းရသည့္ အသီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ာမနီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ အဆုိအရ ပ်ားမ်ား ၀တ္မႈန္ကူးထား
သည့္ အသီးမ်ားသည္ က်စ္လ်စ္ၿပီး အေလးခ်ိန္စီးသလို အေရာင္ ပိုေတာက္ကာ ၾကာရွည္
အထားခံသည္ ဟုဆိုသည္။

ပ်ားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ရသည့္ အခ်က္မွာ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ပတ္၀န္း က်င္ညစ္ညမ္းမႈ
တို႔ေၾကာင့္ ပ်ားအံုပ်က္စီး ၿပီး ပ်ားမ်ား ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ (႕ၿႏဏ) က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္
ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ ခံစာအရ တစ္ကမၻာလံုး အစားအစာ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးစုစုေပါင္း၏
ယူ႐ို ၁၅၃ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၂၀၄ ဘီလ်ံ) တန္ဖိုး ခန္႔ရွိ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပ်ားႏွင့္
အျခားေသာ အင္းဆက္မ်ားျဖင့္ ၀တ္မႈန္ ကူးကာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေကာင္း
ေ၀းေနမည္ျဖစ္ သည္ဟု ေလ့လာခ်က္ အသစ္တစ္ရပ္က ဆိုသည္။

ဂ်ာမနီရွိ University of Goettingen တကၠသိုလ္မွ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား သိပၸံ နည္းက် စမ္းသပ္
စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ဌာန (Department of Crop Sciences ) မွ ဘီဂ်ဳိရန္ကလတ္ ဦးေဆာင္သည့္
အဖြဲ႕ က စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ကြင္းတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စေတာ္ဘယ္ရီ စိုက္ခင္း ကိုးခုကို
စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည္။

သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားသည့္ အပင္မ်ား ကို ေလေၾကာင္းမွ ၀တ္မႈန္ကူးႏိုင္ရန္ အိတ္အက်ဲမ်ားျဖင့္
ဖံုးထားသလို ပ်ားမ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ယင္းသို႔ မဖံုးဘဲဖြင့္ ထားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္း
ရွိ သည္။

အသီးမ်ားကို ၀ယ္သူမ်ား သေဘာ က်မည့္ ေဈးကြက္၀င္ စံႏႈန္းအတိုင္း အဆင့္သတ္မွတ္ကာ
ခူးယူၾကသည္။ ခူးၿပီးသား သစ္သီးမ်ားအား အေရာင္၊ ႕်စ္လ်စ္မႈႏွင့္ ပံုမွန္ထက္ေစာ၍ ေပ်ာ့အိ
သြားႏိုင္ေသာ အသီးမ်ား၏ ခံႏုိင္ရည္၊ သို႔မဟုတ္ မႈိတက္ႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိတို႔ကို အကဲျဖတ္ရန္
အတြက္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္သည္။

အမ်ဳိးအစား ၁၀ မ်ဳိးမွ ခုနစ္မ်ဳိးတြင္ ပ်ားမ်ား ၀တ္မႈန္ကူးထားသည့္ အသီး မ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္
၀တ္မႈန္ကူးျခင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွ ၀တ္မႈန္ကူးျခင္းတို႔ႏွင့္ ႏငိင္းယွဥ္ပါက အနီေရာင္ပိုေတာက္
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းအသီးမ်ားသည္ ေလေၾကာင္းမွ ၀တ္မႈန္ကူးျခင္းထက္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုေလးၿပီး ကိုယ္တိုင္
၀တ္မႈန္ကူးျခင္း ထက္ ၃၀ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏငန္း အေလး ခ်ိန္ပိုစီးသည္။ ထို႔ျပင္ က်စ္လ်စ္မႈတြင္
လည္း ေလေၾကာင္းမွ ၀တ္မႈန္ကူးထား သည့္ စေတာ္ဘယ္ရီမ်ားထက္ ၁၂ နာရီ ထိအထားခံၿပီး
အခ်င္းခ်င္း၀တ္မႈန္ကူးျခင္းထက္ ၂၆ နာရီေက်ာ္ၾကာ အထားခံသည္။

ေလးရက္ၾကာ သိုေလွာင္ၿပီးေနာက္ စေတာ္ဘယ္ရီ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သည္ ေဈးကြက္မ၀င္
ေတာ့ဘဲ အသား မ်ားအိကာ ပြန္းပဲ့ၿပီး မႈိတက္လာသည္။ ဥေရာပေဈးကြက္တြင္ ေရာင္းခ်သည့္
စေတာ္ဘယ္ရီ တန္ခ်ိန္၁ ဒသမ ၅ သန္း တြင္ ပ်ားျဖင့္၀တ္မႈန္ကူးျခင္းက အေလ အလြင့္ ျဖစ္မႈ
ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၁ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ ေဒၚလာ သန္း ၃၂၀ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ေၾကာင္း အဆိုပါ သုေတသန
စာတမ္းက ဆုိသည္။

ပ်ားမ်ား ၀တ္မႈန္ကူးၿပီးသည့္ စေတာ္ဘယ္ရီ ေရာင္းေဈး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ
တြင္ ၁ ဒသမ ၄၄ ဘီလ်ံ နီးပါးရွိေၾကာင္း ယင္းစမ္းသပ္ မႈကဆိုသည္။ ပ်ားမ်ားျဖင့္ ၀တ္မႈန္
ကူးျခင္း၏ အက်ဳိး ေက်းဇူးမွာ ခ်ဳိင့္၀င္ေနေသာ စေတာ္ ဘယ္ရီသီး၏ ေဘးသားမွ အေစ့ေလး
မ်ားအတြက္ အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

ပ်ားမ်ား၀တ္မႈန္ကူးၿပီး ရရွိလာသည့္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးမ်ားသည္ အျခားေသာ အသီးမ်ားထက္
အေစ့မ်ား မ်ဳိးပြားမႈႏႈန္း ပို ေကာင္းသည္။ အင္းဆက္မ်ားမွာ လံု႔လ ၀ီရိယထုတ္ၿပီး လုပ္တတ္
သည့္ ၎တို႔၏ ဉာဥ္အရ ၎တို႔ရွိေနသည့္ အပိုင္းထက္ အပင္၏ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို
၀တ္မႈန္ကူးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

  auxin ဟုေခၚေသာ အပင္မွ ေဟာ္မုန္း ထြက္ႏႈန္းပမာဏကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ယင္းအေစ့မ်ားမွာ အေရးပါလွ သည္။ အဆိုပါ ေဟာ္မုန္းဓာတ္သည္ အပင္ႀကီးထြားမႈႏႈန္းကို
ျမႇင့္တင္ေပးေသာ gibberelic acid ဟုေခၚသည့္ ဒုတိယတန္းစားဟုိမုန္းဓာတ္ကို လႊမ္းမိုး
ထားႏိုင္သည္။ "ရလာတဲ့ အေျဖေတြက ၀တ္မႈန္ကူး ထားတဲ့ သီးႏွံက ထင္ထားတာထက္ပိုၿပီး
ေဈးကြက္မွာ ေဈးေကာင္းရပါတယ္" ဟု ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံထုတ္ ဂ်ာနယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္
Proceedings of the Royal Society B  တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက သီးႏွံေတြ ဧရိယာ မ်ားမ်ားမွာ
စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ဖို႔ ေျပာင္းလဲေပး ႏိုင္ၿပီး ခုခ်ိန္ထိ ေလွ်ာ့တြက္ထားတဲ့ပ်ားနဲ႔ ၀တ္မႈန္ကူးတာကို
လက္ေတြ႕ျပသ ႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ သီးႏွံေတြရဲ႕အရည္ အေသြး တိုးတက္မႈက ေဈးကြက္မွာ
ေရာင္းထြက္ဖို႔ အမ်ားႀကီး အေထာက္ အကူျဖစ္ၿပီး အစားအစာေတြ ေလလြင့္ ဆံုး႐ႈံးတာေတြကို
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါ တယ္။ စက္မႈဖြံ႕ျဖိဳးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆို စိုက္ခင္းေတြရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၅၀
ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ စားသံုးသူေတြနဲ႔ လက္လီ ေရာင္းခ်တဲ့သူေတြဆီမွာပဲ အေလအလြင့္ ျဖစ္သြား
တယ္" ဟု ယင္းေလ့လာခ်က္ ကဆုိသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း