ေဒလီ၌ ႏိုင္ငံျခားစူပါမားကက္ မ်ား ပိတ္ရမည့္အေရးႏွင့္ရင္ဆိုင္

နယူးေဒလီ - ျပည္နယ္ အစိုးရအသစ္က လုပ္ငန္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း
ေျပာခဲ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား စူပါမားကက္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ၿမိဳကေတာ္ နယူး
ေဒလီ၌ ဆိုင္မ်ားပိတ္ရေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

ၿဗိတိန္မွႏိုင္ငံမွ နာမည္ႀကီး Marks and Spencer ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခား လက္လီ ဆိုင္မ်ားသည္
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ အခ်ိန္အခါကတည္းက ဆိုင္ဖြင့္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီး
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံ ျခား
ကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔၏ ကုန္ပစၥည္း ၃၀ ရာခိုင္ႏငန္း ေဒသတြင္း၌ ထုတ္ေပးလွ်င္ လုပ္ငန္း
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

ဤ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ Walmart နဲ႔ Telsco ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီ တို႔ကို နယူးေဒလီက
ႀကိဳဆိုခဲ့လိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒသည္ ျပည္နယ္
အစိုးရ တစ္ခုခ်င္း၏ သေဘာတူမႈအေပၚ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္
ျပည္ နယ္တစ္ခုႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေဒလီ ျမဴနီစီပယ္လုပ္ငန္းေကာ္မရွင္နာ အနစ္ယာ
ဒက္ဗ္က ေျပာသည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ကမာၻ႔သတင္း

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း