ဩစေၾတးလ် ေရတပ္သေဘၤာမ်ား အင္ဒိုေရပိုင္နက္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မိ

ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းသူမ်ား ေလွတစ္စင္းကို ဩစၾတးလ်ေရတပ္သေဘၤာက ဖမ္းဆီးလာစဥ္။ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းသူမ်ား ေလွတစ္စင္းကို ဩစၾတးလ်ေရတပ္သေဘၤာက ဖမ္းဆီးလာစဥ္။

ဆစ္ဒ္နီ - ဩစေၾတးလ်ေရတပ္သည္ ေရပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္လံုျခံဳေရး စစ္ဆင္ေရး
ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဖင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏
ပိုင္နက္ ေရျပင္ကို ေျခာက္ႀကိမ္ ခ်ဳိးေဖာက္၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအစီရင္ခံစာတစ္ရပ္က
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေစာေစာပိုင္းကမူ ဩစေၾတးလ် အစိုးရသည္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ သေဘၤာမ်ားက အင္ဒိုနီးရွားေရျပင္ ကို
မရည္ရြယ္ဘဲ ခ်ဳိးေဖာက္၀င္ေရာက္မိခဲ့သည္ဟုသာ ေျပာဆိုၿပီး မည္သို႔မည္ပံုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္း
လင္းေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈ ရန္ ဩစေၾတးလ်သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းသူ မ်ားအား
ဟန္႔တားသည့္ စစ္ဆင္ေရးကို ရပ္ဆိုင္း ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအား ဩစေၾတးလ်
အစဥ္အလာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အရ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

"ထိုသို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈတိုင္းသည္ မရည္ရြယ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္
တစ္ခုခ်င္းစီသည္ တမင္တကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းလုပ္ရပ္၊ သို႔မဟုတ္ ေရေၾကာင္း သြားလာမႈ အမွား
အယြင္းဆိုသည္ထက္ အင္ဒိုနီး ရွားေရျပင္ပိုင္နက္ နယ္နိမိတ္ကို တြက္ခ်က္မႈ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္
သာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါသံုးသပ္ခ်က္က ဆိုသည္။ ၎အစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပ
ရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွား ကြ်န္းစု အေျခခံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္း၏ အျပင္ဘက္ ေရမိုင္ ၁၂ မိုင္အကြာတြင္သာ
ေနရန္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေရယာဥ္မႉးမ်ားကို ရွင္းလင္း သိသာစြာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ထားခဲ့သည္
ဆို၏။

"စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္ႏ်င့္ တာ၀န္ခ်အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားထံသို႔ ရွင္းလင္းေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားေပး
ထားေစကာမူ အင္ဒိုနီးရွားေရျပင္ပိုင္နက္ အျပင္ဘက္တြင္ရွိေနေသာ မျဖစ္မေနေဆာင္ ရြက္ရမည့္
အေရးႀကီးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ လံုေလာက္ေသာ အေလးဂ႐ုျပဳမႈ
မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု အဆိုပါအစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ တာ၀န္ခံအရာရွိ၏
အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဩစေၾတးလ် စစ္သေဘၤာမ်ား အဘယ္
ေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား ေရပိုင္နက္သို႔ ၀င္ခဲ့သည္ကို မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။ ၎ သေဘၤာမ်ားသည္ ခိုလံႈခြင့္
ရရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ သေဘၤာကေလးမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ခဲ့သည္။

ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ အင္ဒိုနီးရွားမွတစ္ဆင့္ သေဘၤာငယ္မ်ားျဖင့္ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိလာၾက
သည့္ ခိုလံႈခြင့္ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားသည္ သူလွ်ဳိေထာက္လွမ္းေရးကိစၥ စြပ္စြဲ မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္
ငံဆက္ဆံေရး ခပ္စိမ္းစိမ္း ျဖစ္ေနသည့္ ဩစေၾတးလ်ႏ်င့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္
အမွားအယြင္း အတိမ္းအေစာင္းမခံသည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း