ေတာင္ကိုရီးယား၏ ဒုံးလက္နက္ တာအေ၀းသံုးဆမွ်တိုးျမႇင့္

ေတာင္ကိုရီးယားတပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပပြဲတြင္ေတြ႕ရေသာ ေျမျပင္မွေျမျပင္ပစ္ ဟြန္မူးဒံုးလက္နက္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီေတာင္ကိုရီးယားတပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပပြဲတြင္ေတြ႕ရေသာ ေျမျပင္မွေျမျပင္ပစ္ ဟြန္မူးဒံုးလက္နက္။ ဓာတ္ပံု-ေအအက္ဖ္ပီ

ဆိုးလ္- ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအား ေဒါသအမ်က္ ထြက္ေစႏိုင္ဖြယ္
ရွိေသာ ၎ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တို႔အၾကား ဒုံးလက္နက္မ်ား၏ ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္
တာအေ၀းကို ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ တစ္ခုလံုး ျခံဳငံုမိေစႏိုင္မည့္ သံုးဆနည္းပါးထိအားျဖည့္
တိုးျမႇင့္ရန္ သေဘာ တူညီခဲ့ျခင္းကို ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီမႈက ေတာင္ ကိုရီးယားအား ကီလိုမီတာ ၈၀၀ (မိုင္ ၅၀၀) တာအထိ
ပစ္ခတ္ႏိုင္မည့္ ဒုံးလက္နက္မ်ားအားျဖန္႔ခ်ထားေစႏိုင္ မည္ျဖစ္ရာ ယင္းမွာ လက္ရွိကန္႔
သတ္ထားေသာ တာအေ၀းျဖစ္သည့္ ကီလို မီတာ ၃၀၀ မွ တာအေ၀းျမႇင့္တင္လိုက္ျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္းေတာင္ကိုရီးယား၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ခြ်န္းယြန္၀ူးက
သတင္းေထာက္မ်ား အားေျပာၾကားသည္။

"အခုလို တာရဲ႕ အကြာအေ၀းကို ျပန္လည္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ စစ္ေရး
ရန္စမႈ ေတြကိုဟန္႔တားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ခြ်န္းက ေျပာၾကားသည္။ ယင္းသို႔ တာအေ၀းကို တိုး
ျမႇင့္လိုက္ ျခင္းက ေတာင္ကိုရီးယား၏ ဒံုးလက္နက္မ်ားအား ေျမာက္ကိုရီးယား တစ္ခုလံုး သို႔
ျခံဳငံုပစ္မွတ္ထားႏိုင္ေစ႐ံုသာမက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသသို႔တိုင္ လက္
လွမ္းမီ ေရာက္ရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက စစ္သား ၂၈,၅၀၀ အား ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ခ်ထားၿပီး အဏုျမဴ
ဗံုးျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳခဲ့ပါက ၎၏ႏ်ဴကလီးယား ထီးရိပ္ ျဖင့္ အကာအကြယ္ျပဳရန္ အာမခံခ်က္
ျပဳထားသည္။ ယင္းသို႔ အကာအကြယ္ ျပဳထားျခင္းကို တံု႔ျပန္၍ေတာင္ကိုရီးယားက၎၏ ဒံုး
လက္နက္စြမ္းအားကိုအကန္႔အသတ္ျပဳျခင္းအား လက္ခံက်င့္သံုးရေပသည္။

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးလက္နက္အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ
အၾကံအစည္ျမင့္မား မႈ အတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ၎၏ ဒံုး
လက္နက္အေပၚ ကန္႔သတ္ထားမႈကို႐ုပ္သိမ္း၍ တာအေ၀းတိုးျမႇင့္ေပးရန္ အေျခခံ အခ်က္
အလက္မ်ား တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ဧၿပီလတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိ
ေသာ ဒံုးလက္နက္ စမ္းသပ္လႊတ္တင္မႈ အၿပီးတြင္ တာအေ၀းတိုးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
အသစ္တစ္ဖန္ အေဆာ တလ်င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။


ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎၏ ဒံုးပ်ံ စမ္းသပ္မႈသည္ ၿဂိဳဟ္တုတစ္လံုးအား ကမၻာပတ္လမ္း
ေၾကာင္းအတြင္း လႊတ္ တင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္
ျငားလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားက ဒံုးပ်ံႀကိဳးပမ္းလႊတ္တင္မႈ မ်ားသည္
ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရ တားျမစ္ထားေသာ တာေ၀းပစ္ ဒံုးပ်ံစမ္းသတ္ပစ္လႊတ္မႈ
ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။

ခြ်န္းက အဆိုပါသေဘာတူညီမႈ အသစ္အရ ေတာင္ကိုရီးယား၏ လက္နက္တာအေ၀းကို
'ဒံုးက်ည္ နည္းပညာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး သေဘာတူညီသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား' (MTCR) ၏ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုသြားေစမည္ျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးလက္နက္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား အျပည့္အ၀ တံု႔ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား
လိုက္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ ရွင္၀န္ဆစ္ခ္က "ဒီသေဘာတူညီမႈ
အသစ္က ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွဘာကိုမွ အမႈမထားဘဲ လူအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေသေစမည့္
လက္နက္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကိုရပ္တန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ မိမိျပည္သူမ်ားအား ပိုမို
၀လင္ေအာင္ ေကြ်းေမြးဖို႔ ႀကီးမားစြာ သတိေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း" ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔ သည္ ၁၉၅၀-၅၃ ကိုရီးယားစစ္ပြဲႀကီး အား အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍
ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ အခမ္းအနားျဖင့္ စစ္ရပ္စဲမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္းယခုတိုင္
တရား၀င္စစ္ရပ္ ေျပၿငိမ္းျခင္းမရွိေသးေပ။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း