ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲရွင္က်န္ေရး မထိန္းလွ်င္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ဆတိုးခံစား ၾကရမည္ဟု ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္မ်ား သတိေပး

ဩစေၾတးလ် မဟာသႏၲာေက်ာက္တန္းႀကီးတြင္ သႏၲာေကာင္စား ၾကယ္ငါးမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီဩစေၾတးလ် မဟာသႏၲာေက်ာက္တန္းႀကီးတြင္ သႏၲာေကာင္စား ၾကယ္ငါးမ်ားကိုေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေအအက္ဖ္ပီ

ဟိုက္ဒရာဘတ္- ကမၻာ့ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ကုလသမဂၢမွ စတင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည့္ ကမၻာ့ ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရး ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္
ညီလာခံ(The United Nations' Convention on Biological Diversity- CBD) ကို
အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဟိုက္ဒရာဘတ္ ၿမိဳ႕၌ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေျမကမၻာထိပ္သီးညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၁၂ ရက္ တာၾကာမည့္ ယခု CBD ညီလာခံသို႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံ့
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္လ်က္
ရွိသည္။

ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ား မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ ေနမႈႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ လာေသာ အေျခ
အေနဆိုးမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုမွ်ေလာက္သာ အခ်ိန္ က်န္ရွိေတာ့
ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ မ်ား သတိေပးထားခဲ့ၾက
ျပီး ျဖစ္သည္။

CBD စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွ ယေန႔ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာသည့္ တိုင္ေအာင္ ဇီ၀မ်ဳိး
စံုမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္မ်ား ၏ ဗဟိုမ႑ိဳင္အျဖစ္ ထားရွိေဆာင္
ရြက္ရန္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအား တစ္စိုက္မတ္မတ္ တိုက္တြန္းဆြဲေဆာင္ ေနရဆဲျဖစ္ေန
ေသးေၾကာင္း CBD အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမႉး Braulio Ferreira De Souza Dias က ေျပာ
သည္။

ယခုညီလာခံတြင္ ကမၻာတစ္၀န္း သက္ရွိတို႔၏ သဘာ၀ဇာတိရပ္ေျမမ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိး
စိတ္မ်ားဆိုးဆိုးရြားရြား တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္သည့္ အေျခ အေနမ်ားအား ျပန္လည္ ထိန္း
သိမ္း ကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားကို သံုးရက္တာ အခ်ိန္ယူ၍ အေလးအနက္ထား ေဆြးေႏြးအေျဖ
ရွာၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးကို သာမန္ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ မခံယူ သင့္ေၾကာင္း၊ ယင္း
သည္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အေျခခံတစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္
လူမႈေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားစြာတို႔ႏွင့္ လည္း အခိုင္အမာ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္းျဖင့္
လည္း ၎ကေျပာသည္။

ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတကာ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ႀကီး (IUCN) မွ ထုတ္ျပန္သည့္
Red List (မ်ဳိးတုံး ေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ေနေသာ ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ားစာရင္း) ေရတစ္
ပိုင္း ကုန္းတစ္ပိုင္းသတၱ၀ါမ်ဳိးစိတ္ ထက္၀က္ နီးပါး၊ သႏၲာေကာင္မ်ား သံုးပံုတစ္ပံု၊ ႏို႔တိုက္
သတၱ၀ါမ်ား ေလးပံုတစ္ပံု၊ အပင္မ်ဳိးစံု ငါးပံု တစ္ပံု၊ ကမၻာ့ ငွက္ မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း
တို႔ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေနရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

"ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရး အတြက္ သံုးတဲ့ကုန္က်စရိတ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္
တို႔ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ရရွိမယ့္ အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု
အျဖစ္ ယံုၾကည္ထားသင့္ပါတယ္"ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရးရာ၀န္ႀကီး
ဂ်ယန္သီနာတရာဂ်န္က ဆိုသည္။

၎၏အဆိုအရ ယခုကတည္းက ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲထိန္း သိမ္းေရးတြင္ ေငြေၾကးထည့္၀င္
ကူညီျခင္းမရွိပါက ေရရွည္၌ ယခုထက္ပိုမို ႀကီးမားေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ခံစားရ မည္ျဖစ္
သည္။

(ေအအက္ဖ္ပီ)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - အာရွသတင္း